Saturday, 27 May 2017

Today's Word - Isaiah 54:14

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:14

In righteousness you shall be established; You shall be far from oppression, for you shall not fear; And from terror, for it shall not come near you.

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை.


నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు, బాధించువారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగ్గరకు రానేరాదు.

Prayer:

Thank you Lord for you strengthen us with your righteousness and keep us away from oppression. We claim this promise in your name. Let your children be free for all oppression and shall not fear any terror. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 26 May 2017

Today's Word - Zephaniah 3:15

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:15

The Lord has taken away your judgments, He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord, is in your midst; You shall see disaster no more.

கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.

మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.

Prayer:

Thank you Jesus for taking away our sins, casting out devil. Be our King. Rule over us. Dwell among us. Take care of us your children in the perilous days to come. Till the very end, let's be living testimonies to your name. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 25 May 2017

Today's Word - Psalms 34:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:10

The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது.

సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we lack nothing as you our father, take care of all our needs. As we pray now, let your healing grace be upon those who are sick, let the ones suffering be comforted in your name and the ones possessed be freed in Jesus name. We look unto you Master. Watch over us and lead us. In Jesus majestic name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 23 May 2017

Today's Word - Daniel 2:22

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 2:22

He reveals deep and secret things;
He knows what is in the darkness,
And light dwells with Him.

அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர்; இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார்; வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும்.

ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

Prayer:

Reveal to us your heart Oh Lord, so that we may stick to your heavenly plans and abide by it today and forevermore. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 22 May 2017

Today's Word - Job 29:3

THEOPHONY

Today's Word - Job 29:3

When His lamp shone upon my head, And when by His light I walked through darkness;

அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன்.

అప్పుడు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా ప్రకాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో తిరుగులాడు చుంటిని.

Prayer:

Yes Lord. This is the blessing we get when we surrender totally unto you. Your light shining upon our head and leading us through. Let this be our walk with you, every single, minute and second till the very last breath. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 20 May 2017

Today's Word - Mark 16:19

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:19

So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசினபின்பு, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you died for our sins, rose again and seated by the right hand of God interceding even for us now. Pour out a heart like yours so that we may conquer the whole world for you. Make us mighty instruments for your glory. In Jesus previous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 19 May 2017

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

"I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy;

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you for such a great honor to us sinners, that we are betrothed to you in your loving kindness, righteousness, justice and mercy. Help us to stay truthful to you, till the very end. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 18 May 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

So they rose early in the morning and went out into the Wilderness of Tekoa; and as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem: Believe in the Lord your God, and you shall be established; believe His prophets, and you shall prosper."

அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து, தெக்கொவாவின் வனாந்தரத்திற்குப் போகப் புறப்பட்டார்கள்; புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று: யூதாவே, எருசலேமின் குடிகளே, கேளுங்கள்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள்; அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், அப்பொழுது சித்திபெறுவீர்கள் என்றான்.

అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణ్యమునకు పోయిరి; వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడియూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురస్థులారా, నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహో వాను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడుదురు; ఆయన ప్రవక్తలను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులగుదురనిచెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to believe in you and be established and prosper in your name for your sake. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 17 May 2017

Today's Word - Colossians 3:2

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:2

Set your mind on things above, not on things on the earth.

பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

Prayer:

Most of the time we pray for worldly wealth which moth and rust eat away. Forgive us Lord. Give us the gifts of the Holy Spirit and let's go out in your name preaching the gospel to nations who never heard of you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 16 May 2017

Today's Word - Joel 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:13

So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.

நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களையல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருபையுமுள்ளவர்; அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.

మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును,శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

Prayer:

Yes Lord forgive us for what we've been doing all this while.Rather than submitting ourselves for your service, we've been offering a part of our income and expected someone to work for you. But because of your grace we still survive. Transform our hearts, so that you will be the air that we breathe. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 15 May 2017

Today's Word - Nehemiah 13:31

THEOPHONY

Today's Word - Nehemiah 13:31

and to bringing the wood offering and the firstfruits at appointed times.Remember me, O my God, for good!

குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்படவேண்டிய விறகுகாணிக்கையையும் முதற்பலன்களையுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணினேன். என் தேவனே எனக்கு நன்மையுண்டாக என்னை நினைத்தருளும்.

మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our hearts to you in praise. We praise you and adore you. We offer up ourselves to you. Use us according to your plans and bless us according to your grace. In Jesus mighty name we pray. Amen,

www.theophony.org

Sunday, 14 May 2017

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Thank you Lord Jesus for this promise, that we've been redeemed and you called by name and made us to be yours. Help us to dedicate this life to you and live without drifting to right or left from your plans. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 13 May 2017

Today's Word - Isaiah 30:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 30:18

Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you.For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.

ஆனாலும் உங்களுக்கு இரங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள்மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்; கர்த்தர் நீதிசெய்கிற தேவன்; அவருக்குக் காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள்.

కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యముచేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడి యున్నాడు యెహోవా న్యాయముతీర్చు దేవుడుreferenceఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

What a great blessing is for us that you are waiting eagerly to bless.Help us Lord, to be truthful to you as you are a God of mercy, justice and truth. We come to your presence with awe. Anoint us as holy vessels for your name's sake and use us. In Jesus glorious name we pray. Amen

www.theophony.org