Monday, 20 November 2017

Today's Word - Hosea 12:6

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 12:6

So you, by the help of your God, return; Observe mercy and justice, And wait on your God continually.

இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு; தயவையும் நியாயத்தையும் கைக்கொண்டு, இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு.

కాబట్టి నీవు నీ దేవునితట్టు తిరుగ వలెను; కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఎడ తెగక నీ దేవునియందు నమ్మిక నుంచుము.

Prayer:

Lord we repent of our sins and bow down before you. Melt us, Mold us, Make us and Fill us with your anointing, that we may live as light to this world and carry your word all the days of our life. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுகிறோம். எங்களை நீர், உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி நிரப்பும். ஜீவனுள்ள தேவனின் ஆவி எங்கள்மேல் ஊற்றப்படட்டும். உயிருள்ளமட்டும் உமது நாமத்துக்கு சாட்சியாக இவ்வுலகில் ஒளியாய் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 19 November 2017

Today's Word - Hosea 11:7

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 11:7

My people are bent on backsliding from Me. Though they call to the Most High, None at all exalt Him.

என் ஜனங்கள் என்னைவிட்டு விலகுகிற மாறுபாட்டைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்; அவர்களை உன்னதமானவரிடத்தில் வரவழைத்தாலும் ஒருவனும் எழும்புகிறதில்லை.

నన్ను విసర్జించవలెనని నా జనులు తీర్మానము చేసికొనియున్నారు; మహోన్నతుని తట్టు చూడవలెనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవ డును యత్నము చేయడు.

Prayer:

Forgive us Lord, right from the days of our forefathers, we have been known for backsliding and we still continue. Forgive our stiff necked approach. We surrender, and from now in all the days to come, make us to be the ones according to your heart. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

எங்கள் முற்பிதாக்களின் நாட்களிலிருந்தே உம்மைவிட்டு விலகிப்போவது எங்களுக்கு பழக்கமாகிப்போயிற்று. வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் என்று நீரே அழைக்கும்படி மாறிப்போனோம். மன்னியும் தேவா. புதிய சிருஷ்டியாய் எங்களை மாற்றும். வருகின்ற நாட்களில் உமது இருதயத்திற்கு பிரியமானவர்களாய் நடந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவிசெய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 18 November 2017

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved.

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Strengthen us Lord, so that we may be able to withstand anything against you and your kingdom in this world and in your coming, you will crown us saying, well done, my faithful servant. In Jesus name we pray. Amen.

உமது வார்த்தையில் திடன்கொண்டு, உம்மிலே இறுதிவரை உறுதியாய் நிலைத்து நிற்க எங்களை திடப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 17 November 2017

Today's Word - Isaiah 45:2

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 45:2

I will go before you And make the crooked places straight; I will break in pieces the gates of bronze And cut the bars of iron.

நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன்.

నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెట్టగానున్న స్థల ములను సరాళముచేసెదను. ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టెదను ఇనుపగడియలను విడగొట్టెదను.

Prayer:

Our father in heaven, we claim your word. As Your word is a lamp to my feet And a light to my path. So be our life on earth from now on. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, உமது வார்த்தையின்படி எங்களுக்கு அருளும். உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது என்கிற வசனத்தின்படி வாழ எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 16 November 2017

Today's Word - Proverbs 5:1-2

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 5:1-2

My son, pay attention to my wisdom; Lend your ear to my understanding, That you may preserve discretion, And your lips may keep knowledge.

என் மகனே, என் ஞானத்தைக் கவனித்து, என் புத்திக்கு உன் செவியைச் சாய்; அப்பொழுது நீ விவேகத்தைப்பேணிக்கொள்வாய், உன் உதடுகள் அறிவைக் காத்துக்கொள்ளும்.


నా కుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి యొగ్గుము, అప్పుడు నీవు బుద్ధికలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబట్టి నీ పెదవులు మాటలాడును.

Prayer:

Yes Lord. The world has become totally noisy and we fail to hear your voice. Make us listen to your word and abide by it so that we cam preserve heavenly wisdom and knowledge. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உலகத்தின் இரைச்சலில் உமது சத்தத்தை கேட்கமுடியாமல் தவிக்கிறோம். எங்கள் செவிகளை உமது சத்தத்துக்கு பழக்கப்படுத்தும். உமது சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய எங்களை வழிநடத்தும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 15 November 2017

Today's Word - Leviticus 9:6

THEOPHONY

Today's Word - Leviticus 9:6


Then Moses said, "This is the thing which the Lord commanded you to do, and the glory of the Lord will appear to you."

அப்பொழுது மோசே: கர்த்தர் கட்டளையிட்ட இந்தக் காரியத்தைச் செய்யுங்கள்; கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குக் காணப்படும் என்றான்.

నరుని రక్తమును చిందించు వాని రక్తము నరునివలననే చిందింప బడును; ఏలయనగా దేవుడుreference తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను.

Prayer:

Yes father, give us a heart of obedience, whatever is your command, let us obey, and we will enjoy the blessings that follow. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியும் மனம் தாரும். பின்வரும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாங்களே தடையாய் இராதபடி காத்து நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 14 November 2017

Today's Word - Exodus 15:13

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 15:13

You in Your mercy have led forth The people whom You have redeemed; You have guided them in Your strength To Your holy habitation.

நீர் மீட்டுக்கொண்ட இந்த ஜனங்களை உமது கிருபையினாலே அழைத்து வந்தீர்; உம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்துக்கு நேராக அவர்களை உமது பலத்தினால் வழிநடத்தினீர்.

నీవు విమోచించిన యీ ప్రజలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివినీ బలముచేత వారిని నీ పరిశుద్ధాలయమునకు నడి పించితివి.

Prayer:

Lead us Oh Lord to your living place, not because of our deeds or by our living, but by your grace for you redeemed us and named us your children. In Jesus gracious name we pray. Amen.

நடத்தும் ராஜனே உம் ராஜ்ஜிய பாதையில். எங்கள் வார்த்தையினாலல்ல, வாழ்க்கையினாலல்ல, உமது சுத்த கிருபையால் உமது சித்தம் செய்ய வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 13 November 2017

Today's Word - Genesis 28:15

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 28:15

Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land; for I will not leave you until I have done what I have spoken to you.

நான் உன்னோடே இருந்து, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னைக் காத்து, இந்தத் தேசத்துக்கு உன்னைத் திரும்பிவரப்பண்ணுவேன்; நான் உனக்குச் சொன்னதைச் செய்யுமளவும் உன்னைக் கைவிடுவதில்லை என்றார்.

ఇదిగో నేను నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా.

Prayer:

Our father, thank you for this wonderful promise. We've gone astray.  As we are caught up with fear and guilt, please remember your promise, and bring us back to you, hold our hands so that we don't go away again. Do not leave us. Enable us to serve you wherever you send according to your will. In Jesus marvelous name we pray.

அப்பா பிதாவே, இந்த வாக்குக்காக உமக்கு நன்றி.  பாவ வழிகளில் சிக்கி, உம்மை விட்டு தூரம்போனோம். பயத்தினாலும் கழகத்தால் நிறைந்துபோனோம். எங்களை மன்னியும். உமது வாக்கை நினைவுகூரும். எங்களைவிட்டு விலகாமல் நீர் எங்களை உருவாக்கின நோக்கத்தை எங்களில் நிறைவேற்றும். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 12 November 2017

Today's Word - Job 37:5

THEOPHONY

Today's Word -  Job 37:5

God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot comprehend.

தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார்.

ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

Prayer:

Lord God our father, let your voice thunderously come over our nations and do great and mighty things which you did in the days of our forefathers. Let the whole earth turn to you and be your nation. In Jesus mighty name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் முற்பிதாக்களின் நாட்களில் இடைப்பட்டதுபோல இப்போதும் எங்கள் தேசங்களில் இடைப்படும். உலகம் முழுதும் பரலோக ராஜ்ஜியமாக மாறட்டும். விரைந்து வாரும். எங்களை ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மிகப்பெரிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 11 November 2017

Today's Word - James 4:6-7

THEOPHONY

Today's Word - James 4:6-7

But He gives more grace. Therefore He says: God resists the proud, But gives grace to the humble." Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.

அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே. ஆதலால் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறாரென்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான்.

కాదుగాని, ఆయన ఎక్కువ కృప నిచ్చును; అందుచేతదేవుడుreference అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్ర హించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును.

Prayer:

As your word says "Pride goes before fall", our Father, keep us away from pride, arrogance and all things which create a barrier between you and us. Let the world see you in us and help us to be light and salt in this world. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, "அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை; விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை" என்று உம்முடைய திருவசனம் சொல்கிறதே. அகந்தைக்கும் மேட்டிமைக்கும், மற்றும் உமக்கும் எங்களுக்குமுள்ள உறவை கெடுக்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலிருந்தும் எங்களை விலக்கி காத்தருளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 10 November 2017

Today's Word - Psalms 34:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:4

I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.

நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார்.

నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను.

Prayer:

Yes Lord. Though you have been with us all through taking care of us like the apple of your eye, many a times we are gripped with fear. Help us to get rid of fear and unbelief, but to trust in you all our life and live in faith. Make us move  from fear to faith. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இம்மட்டும் உம் கரம் எங்களை தாங்கிற்று. உமது கண்மையைப்போல எங்களை காத்து வருகிறீர். ஆனாலும் பல நேரங்களில் பயம் எங்களை மேற்கொள்ள இடம் கொடுத்துவிடுகிறோம். அதனால் அவிசுவாசத்துக்குள்ளும் கடந்து செல்கிறோம். மன்னியும் தேவா. பயத்தைவிடுத்து விசுவாசத்தில் நிலைத்துநிற்க எங்களை பெலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 9 November 2017

Today's Word - Proverbs 24:16

THEOPHONY

Today's Word -  Proverbs 24:16

For a righteous man may fall seven times And rise again, But the wicked shall fall by calamity.

நீதிமான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடறுண்டு கிடப்பார்கள்.

నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపత్కాలమునందు భక్తిహీనులు కూలుదురు.

Prayer:

Our father in heaven, make us righteous according to your grace.  Many times we are tempted, let your your hand lead us and take us away from falling into them and keep us away from the perils those temptations bring. In Jesus precious name we pray. Amen,

பரமண்டலத்திலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உமது சுத்த கிருபையே. உலகின் பல சோதனைகளுக்கு எங்களை விலக்கி மீட்டு, அந்த சோதனைகளால் உருவாகும் நாசமோசங்களுக்கு எங்களை விடுவியும். உம கரம் ஆண்களை தாங்கி நடத்தட்டும். எங்கள் அருள் நாதர் இயேசுவே கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 8 November 2017

Today's Word - Psalms 32:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:7

You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance.

நீர் எனக்கு மறைவிடமாயிருக்கிறீர்; என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து, இரட்சணியப் பாடல்கள் என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ளும்படி செய்வீர்.

నా దాగు చోటు నీవే, శ్రమలోనుండి నీవు నన్ను రక్షించెదవు విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించెదవు

Prayer:

Jesus, you are rock, fortress and hiding place. In times of trouble you preserve us and surround us with songs of deliverance. Thank you Master. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எங்கள் கோட்டையும், கன்மலையும், இரட்சிப்பும், ஆபத்து நாளில் எங்கள் அரணுமானவர். எங்களை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து துதியின் பாடல்களை தருகிறீர். இயேசப்பா உமக்கு நன்றி. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org