Sunday, 25 June 2017

Today's Word - Proverbs 1:33

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 1:33

But whoever listens to me will dwell safely,

And will be secure, without fear of evil."

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான்.

నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును.

Prayer:

Our heavenly father, we surrender. Help us to listen to you, heed your words and, dwell safely and secure, without fearing the evil in the world. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 24 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

But "he who glories, let him glory in the Lord."

மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன்.

అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.

Prayer:

Yes Lord. You alone are worthy of praise. Glory, honor and praise be to your name. As the worldly leaders try to glorify their names, by all means, Lord take your place, be enthroned on our praises and be our King. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 23 June 2017

Today's Word - Proverbs 20:24

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 20:24


A man's steps are of the Lord;
How then can a man understand his own way?

கர்த்தராலே மனுஷருடைய நடைகள் வாய்க்கும்; ஆகையால் மனுஷன் தன் வழியை அறிந்துகொள்வதெப்படி?

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెట్లు తెలిసికొన గలడు?

Prayer:

Guide our path and be a light unto our path our father. By you every work of us comes true. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 22 June 2017

Today's Word - Matthew 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 5:8

Blessed are the pure in heart, For they shall see God.

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.

హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.

Prayer:

Cleanse our heart Lord so that we may see you and walk with you. In Jesus name. Amen

www.theophony.org

Wednesday, 21 June 2017

Today's Word - Acts 3:19-21

THEOPHONY

Today's Word - Acts 3:20

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.

உங்கள் பாவங்கள் நிவிர்த்திசெய்யப்படும்பொருட்டு நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். உலகத்தோற்றமுதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளெல்லாருடைய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேறித் தீருங்காலங்கள் வருமளவும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని  ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

Prayer:

We surrender all Lord.In every way we have moved away from you. We tried to please men & women more than you. We moved away from your word. Forgive us father. As we commit ourselves back to you, let sin depart from us and your grace take over us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 20 June 2017

Today's Word - Colossians 3:3

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:3

For you died, and your life is hidden with Christ in God.

ஏனென்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது.

వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

Prayer:

Yes Lord, we are washed away because of your grace and we are free from bondage. abide in us and fill our hearts, rule over us. Let our hearts stay and rejoice in you forever. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Monday, 19 June 2017

Today's Word - Proverbs 2:8

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:8

He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.

அவர் நியாயத்தின் நெறிகளைத் தற்காத்து, தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் பாதையைக் காப்பாற்றுகிறார்.

న్యాయము తప్పిపోకుండ ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును.

Prayer:

Guard our ways Lord and keep us as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 18 June 2017

Today's Word - 2 Peter 3:11

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:11-12

Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat?

இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்துபோகிறதாயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும்! தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம்.

ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.

Prayer:

Come Lord Jesus, come soon. We are waiting for you. Be our king and rule us for ever more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 17 June 2017

Today's Word - Proverbs 17:3

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 17:3

The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests the hearts.

வெள்ளியைக் குகையும், பொன்னைப் புடமும் சோதிக்கும்; இருதயங்களைச் சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர்.

వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.

Prayer:

Refine us our hearts father, like sliver or gold, so that we would be clean without sinful thoughts and deeds and would reflect you in our life. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 16 June 2017

Today's World - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's World - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our loving heavenly father, this word from scripture depicts the fathers heart, loving and caring at the same time disciplining His children. Transform our hearts Lord. Let's not be like rebellious children but the ones which love the father and understand His heart. We surrender all. Take us away from our evil ways. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 15 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 7:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 7:6

For you are a holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார்.

మీరు సర్వజనముల కంటె విస్తారజనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచు కొనలేదు. సమస్త జనములకంటె మీరు లెక్కకు తక్కు వేగదా.

Prayer:

Dear Lord, people on earth know our names, But they still look at our weakness and call us by those weaknesses. Thank you Lord for choosing us as your own and naming us holy people. Above all that, you said we are a treasure on the face of the earth. We surrender to your true love. Use us in your kingdom. Glory honor and praise be to you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 14 June 2017

Today's Word- Isaiah 57:15

THEOPHONY

Today's Word- Isaiah 57:15

For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிறேன்.

మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

Prayer:

Holy! Holy! Holy! Lord God, Almighty. Thank you father, that you do not cast out those who are humble and contrite in their spirit. Revive, Rebuild the ones that are broken, left out by their own families. Bless the ones who are struggling for your name's sake. In Jesus adorable name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 13 June 2017

Today's Word - Proverbs 8:35

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:35

For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord;

என்னைக் கண்டடைகிறவன் ஜீவனைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான்.

నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

Prayer:

Our father, let our focus be in Jesus and through Him, let us receive your grace. Let our hearts not stumble on worldly things, but on eternal ones. Let our savings be more souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org