Wednesday, 26 July 2017

Today's Word - John 16:13

THEOPHONY

Today's Word - John 16:13

However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come.

சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையுஞ்சொல்லி, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.

అయితే ఆయన, అనగా సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యము లోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభ

Prayer:

Thank you Lord for being with us and guiding us with your authority. Be with us forevermore. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 25 July 2017

Today's Word - Psalms 23:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 23:6

Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.

என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

నేను బ్రదుకు దినములన్నియు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చునుచిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are good every morning. What a great blessing, we will dwell in your house forever. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 24 July 2017

Today's Word - Luke 6:23

THEOPHONY

Today's Word - Luke 6:23

Rejoice in that day and leap for joy! For indeed your reward is great in heaven, For in like manner their fathers did to the prophets.

அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருங்கள்; பரலோகத்தில் உங்கள்பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள்.

ఆ దిన మందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదై యుండును; వారి పిత రులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.

Prayer:

Even though we are in times of trouble and persecution, help us Lord to rejoice in you as our award in great in heaven and help us to stand true to the end. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 22 July 2017

Today's Word - Nahum 1:13

THEOPHONY

Today's Word - Nahum 1:13

For now I will break off his yoke from you, And burst your bonds apart.

இப்போதும் நான் உன்மேல் இருக்கிற அவன் நுகத்தை முறித்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன்.

వారి కాడిమ్రాను నీమీద ఇక మోప కుండ నేను దాని విరుగగొట్టుదును, వారి కట్లను నేను తెంపుదును.

Prayer:

Thank you Lord for breaking the yoke of sin from us and setting us free and setting us apart from the world for you as your children. Let your grace surround us today and forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 21 July 2017

Today's Word - Isaiah 60:15

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 60:15

Whereas you have been forsaken and hated, So that no one went through you, I will make you an eternal excellence, A joy of many generations.

நீ நெகிழப்பட்டதும், கைவிடப்பட்டதும், ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமாயிருந்தாய்; ஆனாலும் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும், தலைமுறை தலைமுறையாயிருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன்.

నీవు విసర్జింపబడుటనుబట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవుట లేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు సంతోషకారణముగాను చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are new every morning. What a joy and privilege, you have lifted us up this far and you promise us of the joy for generations to come. Thank you Lord. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 July 2017

Today's Word - John 6:35

THEOPHONY

Today's Word - John 6:35

And Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.

అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెనుజీవాహారము నేనే; నాయొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు,

Prayer:

Lord we hunger and thirst for your coming. As the time goes, scarcity for your word increases. Come soon Master. Be our king and be our bread of life. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 19 July 2017

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని.

Prayer:

Thank you for choosing us. Refine us to the level that we will reflect you always. Help us to stand the heat and once we are out of it, we will be clean.  In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 18 July 2017

Today's Word - 2 Peter 2:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 2:9

then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.

கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்.

భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్య ముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

Prayer:

Lord you know everything about everyone. You will fulfill things in your time, in your way. Who are we Lord to decide on things. Forgive our arrogance and selfishness. Be ours and lead us all through. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 17 July 2017

Today's Word - Romans 8:26

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:26

Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார்.

అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతొ

Prayer:

Lord God, we do not know, how to pray and what to pray for. Many a times we pray for the ones what we think is of priority. Our spirit is helpless. Thank you for you have given the Holy Spirit to intercede for us and to help us and guide us. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 16 July 2017

Today's Word - Psalms 25:22

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 25:22


Redeem Israel, O God, Out of all their troubles!

தேவனே, இஸ்ரவேலை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்டுவிடும்.

Prayer:

Save your children Lord, from persecution and trials. Safe guard them as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Friday, 14 July 2017

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

Let each one remain in the same calling in which he was called.

அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்திருக்கக்கடவன்.

ప్రతివాడు ఏ స్థితిలో పిలువబడెనో ఆ స్థితిలోనే యుండవలెను.

Prayer:

Give us the strength our Master, that we may stay true in our calling and be true till the very end and to serve you alone. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 13 July 2017

Today's Word - James 1:14

THEOPHONY

Today's Word - James 1:14

But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed-James 1:14

அவனவன் தன்தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, சோதிக்கப்படுகிறான்.

ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును.

Prayer:

Yes Lord. Give us the strength to stay away from temptations of this world. Let our only temptation and yielding to that should be as being your child and building your kingdom. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 12 July 2017

Today's Word - Psalms 63:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:7

Because You have been my help, Therefore in the shadow of Your wings I will rejoice.

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன்.

నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి నీ రెక్కల చాటున శరణుజొచ్చి ఉత్సాహధ్వని చేసెదను.

Prayer:

Lord you are our fortress, our redeemer and very present help. Come what may, we will rejoice because of you. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org