Sunday, 25 June 2017

Today's Word - Proverbs 1:33

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 1:33

But whoever listens to me will dwell safely,

And will be secure, without fear of evil."

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான்.

నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును.

Prayer:

Our heavenly father, we surrender. Help us to listen to you, heed your words and, dwell safely and secure, without fearing the evil in the world. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 24 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

But "he who glories, let him glory in the Lord."

மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன்.

అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.

Prayer:

Yes Lord. You alone are worthy of praise. Glory, honor and praise be to your name. As the worldly leaders try to glorify their names, by all means, Lord take your place, be enthroned on our praises and be our King. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 23 June 2017

Today's Word - Proverbs 20:24

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 20:24


A man's steps are of the Lord;
How then can a man understand his own way?

கர்த்தராலே மனுஷருடைய நடைகள் வாய்க்கும்; ஆகையால் மனுஷன் தன் வழியை அறிந்துகொள்வதெப்படி?

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెట్లు తెలిసికొన గలడు?

Prayer:

Guide our path and be a light unto our path our father. By you every work of us comes true. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 22 June 2017

Today's Word - Matthew 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 5:8

Blessed are the pure in heart, For they shall see God.

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.

హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.

Prayer:

Cleanse our heart Lord so that we may see you and walk with you. In Jesus name. Amen

www.theophony.org

Wednesday, 21 June 2017

Today's Word - Acts 3:19-21

THEOPHONY

Today's Word - Acts 3:20

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.

உங்கள் பாவங்கள் நிவிர்த்திசெய்யப்படும்பொருட்டு நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். உலகத்தோற்றமுதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளெல்லாருடைய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேறித் தீருங்காலங்கள் வருமளவும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని  ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

Prayer:

We surrender all Lord.In every way we have moved away from you. We tried to please men & women more than you. We moved away from your word. Forgive us father. As we commit ourselves back to you, let sin depart from us and your grace take over us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 20 June 2017

Today's Word - Colossians 3:3

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:3

For you died, and your life is hidden with Christ in God.

ஏனென்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது.

వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

Prayer:

Yes Lord, we are washed away because of your grace and we are free from bondage. abide in us and fill our hearts, rule over us. Let our hearts stay and rejoice in you forever. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Monday, 19 June 2017

Today's Word - Proverbs 2:8

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:8

He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.

அவர் நியாயத்தின் நெறிகளைத் தற்காத்து, தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் பாதையைக் காப்பாற்றுகிறார்.

న్యాయము తప్పిపోకుండ ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును.

Prayer:

Guard our ways Lord and keep us as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 18 June 2017

Today's Word - 2 Peter 3:11

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:11-12

Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat?

இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்துபோகிறதாயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும்! தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம்.

ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.

Prayer:

Come Lord Jesus, come soon. We are waiting for you. Be our king and rule us for ever more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 17 June 2017

Today's Word - Proverbs 17:3

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 17:3

The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests the hearts.

வெள்ளியைக் குகையும், பொன்னைப் புடமும் சோதிக்கும்; இருதயங்களைச் சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர்.

వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.

Prayer:

Refine us our hearts father, like sliver or gold, so that we would be clean without sinful thoughts and deeds and would reflect you in our life. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 16 June 2017

Today's World - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's World - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our loving heavenly father, this word from scripture depicts the fathers heart, loving and caring at the same time disciplining His children. Transform our hearts Lord. Let's not be like rebellious children but the ones which love the father and understand His heart. We surrender all. Take us away from our evil ways. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 15 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 7:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 7:6

For you are a holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார்.

మీరు సర్వజనముల కంటె విస్తారజనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచు కొనలేదు. సమస్త జనములకంటె మీరు లెక్కకు తక్కు వేగదా.

Prayer:

Dear Lord, people on earth know our names, But they still look at our weakness and call us by those weaknesses. Thank you Lord for choosing us as your own and naming us holy people. Above all that, you said we are a treasure on the face of the earth. We surrender to your true love. Use us in your kingdom. Glory honor and praise be to you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 14 June 2017

Today's Word- Isaiah 57:15

THEOPHONY

Today's Word- Isaiah 57:15

For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிறேன்.

మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

Prayer:

Holy! Holy! Holy! Lord God, Almighty. Thank you father, that you do not cast out those who are humble and contrite in their spirit. Revive, Rebuild the ones that are broken, left out by their own families. Bless the ones who are struggling for your name's sake. In Jesus adorable name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 13 June 2017

Today's Word - Proverbs 8:35

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:35

For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord;

என்னைக் கண்டடைகிறவன் ஜீவனைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான்.

నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

Prayer:

Our father, let our focus be in Jesus and through Him, let us receive your grace. Let our hearts not stumble on worldly things, but on eternal ones. Let our savings be more souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 12 June 2017

Today's Word - Psalms 14:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 14:7

Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When the Lord brings back the captivity of His people, Let Jacob rejoice and Israel be glad.

சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது யாக்கோபுக்குக் களிப்பும், இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

సీయోనులోనుండి ఇశ్రాయేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక.యెహోవా చెరలోని తన ప్రజలను రప్పించునప్పుడు యాకోబు హర్షించును, ఇశ్రాయేలు సంతోషించును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, our salvation comes through you and not anyone of this earth. You are our redeemer, our fortress. Turn back our captivity and make us rejoice in you forever. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 11 June 2017

Today's Word - Isaiah 35:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 35:10

And the ransomed of the Lord shall return, And come to Zion with singing, With everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, And sorrow and sighing shall flee away.

கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி, ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீயோனுக்கு வருவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின்மேலிருக்கும்; சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள்; சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம்.

వారి తలలమీద నిత్యానందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై వచ్చెదరు. దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరిపోవును.

Prayer:

Thank you Lord you redeemed us and showered the joy of heaven on us. Thank you for lifting us from the miry clay of sin and calling us your children and granting us the heavenly peace. Be with us and lead us through today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 10 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

For He says: In an acceptable time I have heard you, And in the day of salvation I have helped you.Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.

அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்குச் செவிகொடுத்து, இரட்சணியநாளிலே உனக்கு உதவிசெய்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே; இதோ, இப்பொழுதே அநுக்கிரககாலம், இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள்

అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు గదా!

Prayer:

Thank you Lord for hearing us and according to your plan and purpose in your time. Give us a heart to be diligent and wait upon you master, and in due time you will lift us up. Create in us a clean and thankful heart. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 9 June 2017

Today's Word - Micah 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Micah 2:13

The one who breaks open will come up before them; They will break out, Pass through the gate, And go out by it; Their king will pass before them, With the Lord at their head.

தடைகளை நீக்கிப்போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துபோகிறார்; அவர்கள் தடைகளை நீக்கி, வாசலால் உட்பிரவேசித்துக் கடந்துபோவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாகப் போவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துபோவார்.

ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.

Prayer:

Lead us Oh Lord. Go before us . Be our King. We and our household will follow you and only you all the days of our life. As you remove the obstacles, we would march like warriors of your kingdom, glorifying your name. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 8 June 2017

Today's Word - Luke 18:1

THEOPHONY

Today's Word - Luke 18:1

Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart.

சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணவேண்டும் என்பதைக் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவமையைச் சொன்னார்.

వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలె ననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను.


Prayer:

Our father in heaven, let's not give up in any circumstances, but to pray and stay true to you, till the very end. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 7 June 2017

Today's Word - John 15:5

THEOPHONY

Today's Word - John 15:5

I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

Prayer:

Help us Jesus to abide in you so that we may grow much more stronger in you. We realize that without you we are nothing. Forgie our sins and use us for your glory. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 6 June 2017

Today's Word - 1 Peter 5:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:6

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time,

ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.

తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి.

Prayer:

Our father in heaven, we humble ourselves before you, for you know the plans you have for us, the ones of peace, and to give you a future and hope to us. You will exalt us in your time as you are not a human being to lie. Take care of us as we surrender. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 5 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 31:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 31:6

Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.

நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை; உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான்.

భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.

Prayer:

Stregthen our hearts father God, that we may not fear or taken by shock. As you are with us, who can be against us. You will never leave us nor leave us astray. Thank you for being with us thus far. Help us to stay rooted in you, so that we continue to be with you always. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 4 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 5:32

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 5:32

Therefore you shall be careful to do as the Lord your God has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடியே செய்யச் சாவதானமாயிருங்கள்; வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக.

వారు స్వాధీనపరచు కొనునట్లు నేను వారి కిచ్చుచున్న దేశ మందు వారు ఆలాగు ప్రవర్తింపవలెను.

Prayer:

Our Lord and Savior Jesus Christ, help us to be careful in what we do as you've commanded. Lets not lean to any other paths except for the ones ordained by you and be true to you all through our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

Friday, 2 June 2017

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

Of gold and silver and bronze and iron there is no limit. Arise and begin working, and the Lord be with you.

பொன்னுக்கும், வெள்ளிக்கும், வெண்கலத்துக்கும், இரும்புக்கும் கணக்கில்லை; நீ எழும்பிக் காரியத்தை நடப்பி; கர்த்தர் உன்னோடே இருப்பாராக என்றான்.

లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇత్తడియు ఇనుమును నీకు ఉన్నవి; కాబట్టి నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక.

Prayer:

Yes Jesus. As your word says, in your kingdom there's lack of nothing, even if it's expensive material. We rise in your name and take our part in your kingdom work. Strengthen us Oh Lord that we may go extra miles in reaching souls and share the good news of salvation through Christ. Help us to reach the unreached. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 June 2017

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

Prayer:

We look up to to you our savior. Let's not our hearts lean upon those, who are arrogant and proud due to the positions or power they hold. You are the only God, King of Kings who rules today and forever. We set our trust in you. Bless us and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 31 May 2017

Today's Word - Proverbs 14:27

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 14:27

The fear of the Lord is a fountain of life, To turn one away from the snares of death.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவஊற்று; அதினால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத் தப்பலாம்.

అట్టివారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానము కలదు. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును

Prayer:

Father God, we cry unto you. Let the holy reverence stays in our hearts as we worship you and in all that we do. Let it not be for the sake of anything of the world but with your reverence and safeguard our souls from the whiles of the enemy. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 30 May 2017

Today's Word - Revelation 1:10-11

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 1:10

I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, saying, "I am the Alpha and the Omega, the First and the Last," and, "What you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia: to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea."

கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன். அது நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.

ప్రభువు దినమందు ఆత్మ వశుడనై యుండగా బూరధ్వనివంటి గొప్పస్వరమ.  నీవు చూచు చున్నది పుస్తకములో వ్రాసి, ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెప్పుట నావెనుక వింటిని.

Prayer:

Your coming is so near, that we hear and see many things from the Bible related to end times coming true before our own eyes. Trials, Tribulations, sufferings, mark of the beast and so on. Our father in heaven, give us your grace to stand through these perilous days and honor your name. Jesus name we pray. Amen

www.theophony.org

Monday, 29 May 2017

Today's Word - Psalms 17:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 17:7

Show Your marvelous loving kindness by Your right hand, O You who save those who trust in You From those who rise up against them.

உம்மை நம்புகிறவர்களை அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று உமது வலதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவரே! உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்.

నీ శరణుజొచ్చినవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతి లోనుండి నీ కుడిచేత రక్షించువాడా,

Prayer:

Our Father, we trust in you. Save us against the ones who rise against us, with your loving kindness. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 27 May 2017

Today's Word - Isaiah 54:14

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:14

In righteousness you shall be established; You shall be far from oppression, for you shall not fear; And from terror, for it shall not come near you.

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை.


నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు, బాధించువారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగ్గరకు రానేరాదు.

Prayer:

Thank you Lord for you strengthen us with your righteousness and keep us away from oppression. We claim this promise in your name. Let your children be free for all oppression and shall not fear any terror. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 26 May 2017

Today's Word - Zephaniah 3:15

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:15

The Lord has taken away your judgments, He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord, is in your midst; You shall see disaster no more.

கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.

మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.

Prayer:

Thank you Jesus for taking away our sins, casting out devil. Be our King. Rule over us. Dwell among us. Take care of us your children in the perilous days to come. Till the very end, let's be living testimonies to your name. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 25 May 2017

Today's Word - Psalms 34:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:10

The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது.

సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we lack nothing as you our father, take care of all our needs. As we pray now, let your healing grace be upon those who are sick, let the ones suffering be comforted in your name and the ones possessed be freed in Jesus name. We look unto you Master. Watch over us and lead us. In Jesus majestic name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 23 May 2017

Today's Word - Daniel 2:22

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 2:22

He reveals deep and secret things;
He knows what is in the darkness,
And light dwells with Him.

அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர்; இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார்; வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும்.

ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

Prayer:

Reveal to us your heart Oh Lord, so that we may stick to your heavenly plans and abide by it today and forevermore. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 22 May 2017

Today's Word - Job 29:3

THEOPHONY

Today's Word - Job 29:3

When His lamp shone upon my head, And when by His light I walked through darkness;

அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன்.

అప్పుడు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా ప్రకాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో తిరుగులాడు చుంటిని.

Prayer:

Yes Lord. This is the blessing we get when we surrender totally unto you. Your light shining upon our head and leading us through. Let this be our walk with you, every single, minute and second till the very last breath. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 20 May 2017

Today's Word - Mark 16:19

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:19

So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசினபின்பு, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you died for our sins, rose again and seated by the right hand of God interceding even for us now. Pour out a heart like yours so that we may conquer the whole world for you. Make us mighty instruments for your glory. In Jesus previous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 19 May 2017

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

"I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy;

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you for such a great honor to us sinners, that we are betrothed to you in your loving kindness, righteousness, justice and mercy. Help us to stay truthful to you, till the very end. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 18 May 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

So they rose early in the morning and went out into the Wilderness of Tekoa; and as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem: Believe in the Lord your God, and you shall be established; believe His prophets, and you shall prosper."

அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து, தெக்கொவாவின் வனாந்தரத்திற்குப் போகப் புறப்பட்டார்கள்; புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று: யூதாவே, எருசலேமின் குடிகளே, கேளுங்கள்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள்; அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், அப்பொழுது சித்திபெறுவீர்கள் என்றான்.

అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణ్యమునకు పోయిరి; వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడియూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురస్థులారా, నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహో వాను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడుదురు; ఆయన ప్రవక్తలను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులగుదురనిచెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to believe in you and be established and prosper in your name for your sake. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 17 May 2017

Today's Word - Colossians 3:2

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:2

Set your mind on things above, not on things on the earth.

பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

Prayer:

Most of the time we pray for worldly wealth which moth and rust eat away. Forgive us Lord. Give us the gifts of the Holy Spirit and let's go out in your name preaching the gospel to nations who never heard of you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 16 May 2017

Today's Word - Joel 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:13

So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.

நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களையல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருபையுமுள்ளவர்; அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.

మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును,శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

Prayer:

Yes Lord forgive us for what we've been doing all this while.Rather than submitting ourselves for your service, we've been offering a part of our income and expected someone to work for you. But because of your grace we still survive. Transform our hearts, so that you will be the air that we breathe. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 15 May 2017

Today's Word - Nehemiah 13:31

THEOPHONY

Today's Word - Nehemiah 13:31

and to bringing the wood offering and the firstfruits at appointed times.Remember me, O my God, for good!

குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்படவேண்டிய விறகுகாணிக்கையையும் முதற்பலன்களையுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணினேன். என் தேவனே எனக்கு நன்மையுண்டாக என்னை நினைத்தருளும்.

మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our hearts to you in praise. We praise you and adore you. We offer up ourselves to you. Use us according to your plans and bless us according to your grace. In Jesus mighty name we pray. Amen,

www.theophony.org

Sunday, 14 May 2017

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Thank you Lord Jesus for this promise, that we've been redeemed and you called by name and made us to be yours. Help us to dedicate this life to you and live without drifting to right or left from your plans. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 13 May 2017

Today's Word - Isaiah 30:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 30:18

Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you.For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.

ஆனாலும் உங்களுக்கு இரங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள்மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்; கர்த்தர் நீதிசெய்கிற தேவன்; அவருக்குக் காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள்.

కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యముచేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడి యున్నాడు యెహోవా న్యాయముతీర్చు దేవుడుreferenceఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

What a great blessing is for us that you are waiting eagerly to bless.Help us Lord, to be truthful to you as you are a God of mercy, justice and truth. We come to your presence with awe. Anoint us as holy vessels for your name's sake and use us. In Jesus glorious name we pray. Amen

www.theophony.org

Friday, 12 May 2017

Today's Word - Psalms 57:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 57:1

Be merciful to me, O God, be merciful to me! For my soul trusts in You; And in the shadow of Your wings I will make my refuge, Until these calamities have passed by

எனக்கு இரங்கும், தேவனே, எனக்கு இரங்கும்; உம்மை என் ஆத்துமா அண்டிக்கொள்ளுகிறது; விக்கினங்கள் கடந்துபோகுமட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன்.

నన్ను కరుణింపుము దేవా నన్ను కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెక్కల నీడను శరణుజొచ్చి యున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, everyone of us, we commit our soul into your nail pierced hands. Be our refuge and keep us under your wings, that we may be taken away by any wickedness of this world. We bless those who stand against your children. Bring a total transformation in their hearts. Let every Saul turn to Paul. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 11 May 2017

Today's Word - Psalms 126:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 126:5


Those who sow in tears, Shall reap in joy.

கண்ணீரோடே விதைக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோடே அறுப்பார்கள்.

కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as we sow with tears your word in this nation, let it grow in bounds and leaps and the harvest of souls into your kingdom be bountiful. Send a great revival, ad let all the nations know your love and grace. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 10 May 2017

Today's Word - Psalms 123:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 123:1

Unto You I lift up my eyes, O You who dwell in the heavens.

பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன்.

ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తట్టు నా కన్ను లెత్తుచున్నాను.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our eyes unto you. Forgive our sins and make us holy and lead us as living testimonies to your name. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 9 May 2017

Today's Word - 2 Peter 3:18

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:18

but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.To Him be the glory both now and forever. Amen.

நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென்.

మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభి వృద్ధిపొందుడి. ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంతదినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let' still not continue to be children fed by mother, but to grow in your wisdom, in your word and stay strong for you every single second. Praise, honor and glory, be yours today and forever. Amen.

www.theophony.org

Monday, 8 May 2017

Today's Word - 1 Peter 1:13-16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 1:13-16


but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, "Be holy, for I am holy."

உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகளெல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.

కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై, మీ పూర్వపు అజ్ఞానదశలో మీ కుండిన ఆశల ననుసరించి ప్రవర్తింపక,

Prayer:

Our father, help to stay away from worldly temptations and pressures. As you've been holy, help your children to be holy as well. As the world watches us, let them see your image in us and understand your love. In Jesus marvelous name we pray. Amen

www.theophony.org

Sunday, 7 May 2017

Today's Word - Joshua 22:24

THEOPHONY

📖 Today's Word - Joshua 22:24 📖

And if we have not rather done it for fear of this thing, saying, In time to come your children might speak unto our children, saying, What have ye to do with the LORD God of Israel?

நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் பிள்ளைகளை நோக்கி: இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன?

ఏమనగా రాబోవుకాలమున మీ సంతానపు వారు మా సంతానపువారితోఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము?

🙏🏻 Prayer 🙏🏻

Dear Lord Jesus, this is exactly where we are today, with our children. Give us your wisdom, so that we bring them up rooted in your word and raise up the next generation for you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 6 May 2017

Today's Word - Isaiah 62:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 62:11

Indeed the Lord has proclaimed, To the end of the world: "Say to the daughter of Zion, 'Surely your salvation is coming; Behold, His reward is with Him,
And His work before Him."

நீங்கள் சீயோன் குமாரத்தியை நோக்கி: இதோ உன் இரட்சிப்பு வருகிறது, இதோ, அவர் அருளும் பலன் அவரோடும், அவர் செய்யும் பிரதிபலன் அவர் முன்பாகவும் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள் என்று, கர்த்தர் பூமியின் கடையாந்தரம் வரைக்கும் கூறுகிறார்.

ఆలకించుడి, భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము ప్రకటింపజేసియున్నాడు ఇదిగో రక్షణ నీయొద్దకు వచ్చుచున్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనే యున్నది ఆయన ఇచ్చు జీతము ఆయన తీసికొని వచ్చుచున్నా డని సీయోను కుమార్తెకు తెలియజేయుడి.

Prayer:

Our salvation comes from you Lord Jesus. And this is for all the creation on earth. Thank you Lord our coming king. Rule over us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 5 May 2017

Today's Word- 1 Chronicles 29:12

THEOPHONY

Today's Word- 1 Chronicles 29:1

Both riches and honor come from You, And You reign over all. In Your hand is power and might; In Your hand it is to make great, And to give strength to all.

ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.

ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you are our everything. There's nothing impossible for you. You make kings and remove kings. Bless the work of our hands. Let them be according to your will and pleasing in your sight. Strengthen our hands in expanding your kingdom and glorifying you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 4 May 2017

Today's Word - 1 Timothy 4:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 4:14


Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership.

மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்தபோது தீர்க்கதரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தைப்பற்றி அசதியாயிராதே.

పెద్దలు హస్తనిక్షేపణముచేయగా ప్రవచనమూలమున నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకుము.

Prayer:

Pour out your spirit on us Lord that we may use the gifts you've put in us, to glorify you in every single possible way. Fill us with all the nine gifts of the Holy Spirit. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 3 May 2017

Today's Word - 1 Chronicles 16:8

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 16:8


Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!

கர்த்தரைத் துதித்து, அவருடைய நாமத்தைப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள்; அவருடைய செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே பிரசித்தப்படுத்துங்கள்.

యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి.ఆయన నామమును ప్రకటనచేయుడిఆయన కార్యములను జనములలో తెలియజేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you are God of Gods, King of Kings. There's none like you. Creator of heaven and earth, every knee bow and every tongue confess, that Jesus Christ is Lord. Let Praise, Honor and Majesty be yours now and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

Tuesday, 2 May 2017

Today's Word - Psalms 99:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 99:5

Exalt the Lord our God, And worship at His footstool. He is holy.

நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை உயர்த்தி, அவர் பாதபடியிலே பணியுங்கள்; அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.

మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుద్ధుడు.

Prayer:

Lord we adore you, praise you and worship you. Be enthroned on our praises. Amen

Saturday, 29 April 2017

Today's Word - Isaiah 55:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 55:6


Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.

கர்த்தரைக் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள்.

యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి.

Prayer:

We call unto you Lord. Be in our midst and lead us through. In Jesus name. Amen

Friday, 28 April 2017

Today's Word - 1 Peter 5:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:7


Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you.

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.

తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి. ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we cast all our worries upon you. Take charge and lead us according to your plan and purpose. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 27 April 2017

Today's Word - Psalms 119:122

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:122


Be surety for Your servant for good; Do not let the proud oppress me.

உமது அடியேனுக்கு நன்மையாகத் துணைநில்லும்; அகங்காரிகள் என்னை யொடுக்கவொட்டாதேயும்.

మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గర్విష్ఠులు నన్ను బాధింపక యుందురు గాక.

Prayer:

Dear Lord Jesus, be with us, guide us and lead us through, so that those who are proud and arrogant do not rule over us. If we have set our trust on something or someone forgive us. Bless our leaders and make them to be people according to your own heart. You be our everything. In Jesus precious matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 26 April 2017

Today's Word - Isaiah 49:16

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 49:16


See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.

இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது.

చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

Prayer:

Thank you Lord for watching over us all the time engraving us in your hands. In Jesus matchless name we pray. Amen.

"Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne,"

www.theophony.org

Tuesday, 25 April 2017

Today's Word - Romans 13:14

THEOPHONY

Today's Word - Romans 13:14


But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts.

துர்இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலைப் பேணாமலிருந்து, கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

మెట్టుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ధరించుకొనినవారై, శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుకొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి.

Prayer:

Our heavenly father, we come into your presence this morning. Take over us from head to heel and let nothing of this earth rule over us either physically or mentally. Let the world see you in us. In Jesus marvelous name, we pray. Amen,

Monday, 24 April 2017

Today's Word - Jeremiah 31:16

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 31:16


Thus says the Lord:"Refrain your voice from weeping,And your eyes from tears;For your work shall be rewarded, says the Lord,And they shall come back from the land of the enemy.

நீ அழாதபடிக்கு உன் சத்தத்தை அடக்கி, நீ கண்ணீர் விடாதபடிக்கு உன் கண்களைக் காத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; உன் கிரியைக்குப் பலன் உண்டென்று; கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அவர்கள் சத்துருவின் தேசத்திலிருந்து திரும்பிவருவார்கள்.

యెహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడుఏడువక ఊరకొనుము, కన్నీళ్లు విడుచుట మానుము; నీ క్రియసఫలమై, జనులు శత్రువుని దేశములోనుండి తిరిగి వచ్చెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we thank thee for this wonderful promise.Thank you for you will bring back what the enemy has taken away from your children. We strengthen ourselves in you Lord. In Jesus marvelous name we pray. Amen,

www.theophony.org

Sunday, 23 April 2017

Today's Word - Hebrews 11:6

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 11:6


But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.

విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

Prayer:

Yes Lord, help us to get rid of our unbelief. Many a times, out of not believing you, we tend to take control over things leaning on our own understanding. Forgive us. Strengthen our hearts so that we can cling to you forever. Give us the patience to wait for your time, so that everything stays blessed in you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 22 April 2017

Today's Word - Psalms 4:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 4:5


Offer the sacrifices of righteousness, And put your trust in the Lord.

நீதியின் பலிகளைச் செலுத்தி, கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள்.

నీతియుక్తమైన బలులు అర్పించుచు యెహోవానునమ్ముకొనుడి.

Prayer:

Lord you are righteous. We trust in you. Help us to stay righteous as you are.

Friday, 21 April 2017

Today's Word - Revelation 20:6

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 20:6

Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him a thousand years.

முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான்; இவர்கள்மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரமில்லை. இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, ஆசாரியராயிருந்து, அவரோடேகூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாளுவார்கள்.

ఈ మొదటి పునరుత్థాన ములో పాలుగలవారు ధన్యులును పరిశుద్ధులునై యుందురు. ఇట్టివారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారములేదు; వీరు దేవునికిని క్రీస్తుకును యాజకులై క్రీస్తుతోకూడ వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదురు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to be one among those who take part in the first resurrection, so that we can be priests of God and of Christ. Reign in us so that we can reign with you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 April 2017

Today's Word - Amos 5:6

THEOPHONY

Today's Word - Amos 5:6


Seek the Lord and live, Lest He break out like fire in the house of Joseph, And devour it, With no one to quench it in Bethel.

கர்த்தரைத் தேடுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள்; இல்லாவிட்டால் பெத்தேலில் இருக்கிற ஒருவராலும் அறிவிக்கப்படாத அக்கினி யோசேப்பின் வீட்டில் பற்றி அதைப் பட்சிக்கும்.

యెహోవాను ఆశ్రయించుడి; అప్పుడు మీరు బ్రదుకు దురు, ఆశ్రయింపనియెడల బేతేలులో ఎవరును ఆర్పి వేయలేకుండ అగ్ని పడినట్లు ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని నాశనముచేయును.

Prayer:

Lord we look unto you. Let your children be blessed. Let the whole world see the difference in the way you lead your children. Make us to be living testimonies to your name. To you be honor and glory. In Jesus precious name we pray. Amen.

Wednesday, 19 April 2017

Today's Word - Luke 1:37

THEOPHONY

Today's Word - Luke 1:37


For with God nothing will be impossible.

தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்.

చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థ కము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.

Prayer.:

Yes Lord Jesus, with you nothing is impossible. If you are with us, who can shake us. As our country country is going through a period of trials and tribulations against your church and your children, be with us and lead us through. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 18 April 2017

Today's Word - Psalms 35:18

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 35:18

I will give You thanks in the great assembly;
I will praise You among many people.

மகா சபையிலே உம்மைத் துதிப்பேன்; திரளான ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மைப் புகழுவேன்.

అప్పుడు మహాసమాజములో నేను నిన్ను స్తుతించెదను బహు జనులలో నిన్ను నుతించెదను.

అప్పుడు మహాసమాజములో నేను నిన్ను స్తుతించెదను బహు జనులలో నిన్ను నుతించెదను.

Prayer:

Will sing till your praise as long as i  live Oh Lord. Be our king and save us forever. In Jesus precious name we pray. Amen.

Monday, 17 April 2017

Today's Word - Hosea 2:20

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:20


I will betroth you to Me in faithfulness, And you shall know the Lord.

உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீ கர்த்தரை அறிந்துகொள்ளுவாய்.

నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమునుబట్టి నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Thank you Lord Jesus, for youve redeemed us from the miry clay of sin. Over and above that you've ordained the church to be your bride and your people to be a chosen generation. Thank you for the sacrifice on the cross. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 16 April 2017

Today's Word - Mark 16:6

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:6


But he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him.

அவன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேடுகிறீர்கள்; அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் இங்கேயில்லை; இதோ, அவரை வைத்த இடம்.

అందు కతడుకలవర పడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచున్నారు; ఆయన లేచియున్నాడు, ఇక్కడ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you conquered sin, death, the grave and you rose again. YOU ARE THE LIVING KING. Every knee shall bow and every tongue confesss, that Jesus Christ is Lord. Let your government be established over us forever and ever. In Jesus victorious name w pray. Amen.

Saturday, 15 April 2017

Today's Word - Revelation 1:18

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 1:18


I am He who lives, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.

மரித்தேன், ஆனாலும், இதோ, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன், ஆமென்; நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்.

నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనై యున్నాను. మరియు మరణముయొక్కయు పాతాళ లోకము యొక్కయు తాళపుచెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి.

Prayer:

Hallelujah! Lord you are everlasting and every knee shall bow, and every tongue confess, that Jesus Christ is Lord. Thank you for washing away our sins, by sacrificing yourself on the cross. Help us to lead a holy life, so that we can be living witnesses to your name in this earth. In Jesus victorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 14 April 2017

Today's Word - 1 Corinthians 15:3

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 15:3


For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures,

நான் அடைந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,

నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని. అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను,

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your word says, "Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up (1 Corinthians 13:4)". Because of this love, you gave your son Jesus to die for our sins. As we remember this today, give us a heart to sin no more and all our thoughts, acts, and every move,  be pleasing in your sight. In Jesus glorious name we pray. Amen.

Thursday, 13 April 2017

Today's Word - Matthew 8:17

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 8:17

When evening had come, they brought to Him many who were demon-possessed. And He cast out the spirits with a word, and healed all who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying: "He Himself took our infirmities and bore our sicknesses."

அஸ்தமனமானபோது, பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள்; அவர் அந்த ஆவிகளைத் தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி, பிணியாளிகளெல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார்: அவர் தாமே நம்முடைய பெலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய நோய்களைச் சுமந்தார் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.

సాయంకాలమైనప్పుడు జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. ఆయన మాటవలన దయ్యములను వెళ్ళ గొట్టి రోగులనెల్లను స్వస్థపరచెను. అందువలనఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని ప్రవక్తయైన యెషయాద్వార చెప్పబడినది నెరవేరెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, give us a heart like yours so that we may exhibit you in every move of ours.Lord we adore you, glorify you. To you be the honor and praise. You've been our healer and Lord continue to be so. Give us the spiritual gits that we may also heal the sick and comfort the needy. In Jesus name, we pray. Amen.

Wednesday, 12 April 2017

Today's Word - 1 Corinthians 6:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:14


And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power.

தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே, நம்மையும் தமது வல்லமையினாலே எழுப்புவார்.

ప్రభువును లేపెను; మనలను కూడ తన శక్తివలన లేపును.

Prayer:

Abba father, as you raised your son Jesus as propitiation for our sins, raise us as well, to stand for you in this times of trials. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 11 April 2017

Today's Word - Psalms 36:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 36:9


For with You is the fountain of life; In Your light we see light.

ஜீவஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம்.

నీయొద్ద జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు చూచు చున్నాము.

Prayer:

In you there's fountain of life. Where shall we go, apart from you, for a living, oh Lord. You are our rock, fortress and refuge. Be with us and guide us forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

Monday, 10 April 2017

Today's Word - Mark 16:15

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:15

And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature.

பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள்.

మరియుమీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

Prayer
:

Yes Lord Jesus, as we step into the world today, anoint as warriors and preachers who carry the good news of salvation through Jesus Christ, and help us to build your kingdom on earth. In Jesus glorious name, we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 9 April 2017

Today's Word - Isaiah 38:17

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 38:17


Indeed it was for my own peace That I had great bitterness; But You have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, For You have cast all my sins behind Your back.

இதோ, சமாதானத்துக்குப் பதிலாக மகா கசப்பு வந்திருந்தது, தேவரீரோ என் ஆத்துமாவை நேசித்து அழிவின் குழிக்கு விலக்கினீர்; என் பாவங்களையெல்லாம் உமது முதுகுக்குப் பின்னாக எறிந்துவிட்டீர்.

మిక్కుటమైన ఆయాసము నాకు నెమ్మది కలు గుటకు కారణమాయెను నీ ప్రేమచేత నా ప్రాణమును నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. నీ వీపు వెనుకతట్టు నా పాపములన్నియు నీవు పార వేసితివి.

Prayer
:

Our father, just because you loved my soul, you have delivered me from corruption and taken me away from sins and made us to be a chosen generation. Let your heavenly peace, cover our nation. Let all the problems like water scarcity, greed for power, crushing the poor go away in your name. Make us a nation true to you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Saturday, 8 April 2017

Today's Word - Isaiah 53:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:6

All we like sheep have gone astray;
We have turned, every one, to his own way;
And the Lord has laid on Him the iniquity of us all.

நாமெல்லாரும் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம்; கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.

మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we went into worldly ways and lost ourselves in ways which do not please you.Forgive us and as we return to you, give us your knowledge, wisdom and strength, that we may go into this world and share the gospel with those who don't know you. In Jesus precious name we pray. Amen. 

www.theophony.org

Friday, 7 April 2017

Today's Word - Acts 10:35

THEOPHONY

Today's Word - Acts 10:35


But in every nation whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him.

எந்த ஜனத்திலாயினும் அவருக்குப் பயந்திருந்து நீதியைச் செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்றும் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன்.

ప్రతి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును.

Prayer:

Yes Lord Jesus, your name is above all names. You like righteousness and the righteous. Make us one among those you love. Let our thoughts, action be pleasing in your sight. In Jesus name we pray. Amen.

Thursday, 6 April 2017

Today's Word - James 4:4

THEOPHONY

Today's Word - James 4:4

Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.

விபசாரரே, விபசாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையென்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்குச் சிநேகிதனாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்குப் பகைஞனாகிறான்.

వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబట్టియెవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును.

Prayer:

Dear Lord, though we live in the world, help us to stay away from the worldly sins and keep our bodies and soul pure, as our bodies are your temple. Let's not sin anymore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 5 April 2017

Today's Word - Hebrews 13:14

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 13:14


For here we have no continuing city, but we seek the one to come.

நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம்.

నిలువరమైన పట్టణము మనకిక్కడ లేదు గాని, ఉండబోవుచున్నదాని కోసము ఎదురుచూచు చున్నాము.

Prayer:

Dear Lord Jesus,all worldly government and the leadership will not stay long or stable. Let your kingdom be established and let's rejoice in it. Wash our country with your blood. Let each and every soul understand your love and come under your authority. Let every knee bow and tongue confess, that Jesus Christ is Lord. You take charge. In Jesus glorious name we pray.

உலக அரசாங்கம் வீண். நிலையில்லாதது. உம அரசோ என்றும் நிலை நிற்கும்.  நிலையான உம் இராஜ்யம் பூமியில் கட்டப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 4 April 2017

Today's Word - Psalms 32:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:10

Many sorrows shall be to the wicked;
But he who trusts in the Lord, mercy shall surround him.

துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகளுண்டு; கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்துகொள்ளும்.

భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యెహోవాయందు నమ్మికయుంచువానిని కృప ఆవ రించుచున్నది.

Prayer:

Dear Lord Jesus, though we are yet sinners, let your grace surround us. Even though you make us see the perils which come upon those wicked ones, give us a compassionate heart so we pray for them, rather than rejoicing in them. In Jesus, gracious name we pray. Amen.


Monday, 3 April 2017

Today's Word - Isaiah 44:21

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:21

"Remember these, O Jacob,
And Israel, for you are My servant;
I have formed you, you are My servant;
O Israel, you will not be forgotten by Me!

யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே, இவைகளை நினை; நீ என் தாசன்; நான் உன்னை உருவாக்கினேன்; நீ என் தாசன்; இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை.

యాకోబూ, ఇశ్రాయేలూ; వీటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు నేను నిన్ను నిర్మించితిని ఇశ్రాయేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యున్నావు నేను నిన్ను మరచిపోజాలను.

Prayer:

Who are we Lord, that you are so mindful of us? Forgive our sins and use us as your servants, today and forevermore. In Jesus glorious name we pray. Amen.

Sunday, 2 April 2017

Today's Word - Psalms 108:12

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 108:12

Give us help from trouble, For the help of man is useless-Psalms 108:12

இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிசெய்யும்; மனுஷனுடைய உதவி விருதா.

మనుష్యుల సహాయము వ్యర్థము. శత్రువులను జయించుటకు నీవు మాకు సహాయము దయచేయుము

Prayer:

As we go through trials and tribulations in our country for your name sake, let your grace be upon your children. Comfort your children and let go with your strength taking the gospel with more vigour and in a newer ways which the eney cannot comprehend. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 1 April 2017

Today's Word - Psalms 18:32

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 18:32


It is God who arms me with strength, And makes my way perfect.

என்னைப் பலத்தால் இடைகட்டி, என் வழியைச் செவ்வைப்படுத்துகிறவர் தேவனே.

నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే నన్ను యథార్థమార్గమున నడిపించువాడు ఆయనే.

Prayer:

Dear Lord Jesus, Let's put on the whole armor of God, that we may be able to stand against the wiles of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore let's take up the whole armor of God, that we may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 31 March 2017

Today's Word - Psalms 63:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:3


Because Your loving kindness is better than life, My lips shall praise You.

ஜீவனைப்பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது; என் உதடுகள் உம்மைத் துதிக்கும்.

నీ కృప జీవముకంటె ఉత్తమము నా పెదవులు నిన్ను స్తుతించును.

Prayer:

Because of your love you gave yourself for us. We will praise you with all our heart and might as David did. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 30 March 2017

Today's Word - 1 John 2:2

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 2:2

And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world.

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி அவரே; நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்திசெய்கிற பலியாயிருக்கிறார்.

ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై యున్నాడు; మన పాప ములకు మాత్రమేకాదు. సర్వలోకమునకును శాంతికరమై యున్నాడు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you took the pain for us and died on the cross in our place. Let's not hit more nails on you, or crown you with thorns, by committing sin after sin, knowingly or unknowingly. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 29 March 2017

Today's Word - 2 Timothy 1:6

THEOPHONY

Today's Word - 2 Timothy 1:6


Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.

இதினிமித்தமாக, நான் உன்மேல் என் கைளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவவரத்தை நீ அனல்மூட்டி எழுப்பிவிடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன்.

ఆ హేతువుచేత నా హస్తనిక్షేపణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము ప్రజ్వలింప చేయవలెనని నీకు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను.

Prayer:

Let your grace shine upon us and your heavenly gifts be working in and through us Lord Jesus. In Jesus name we pray. Amen.

Tuesday, 28 March 2017

Today's Word - Job 12:4

THEOPHONY

Today's Word - Job 12:4

I am one mocked by his friends, Who called on God, and He answered him, The just and blameless who is ridiculed.

என் சிநேகிதரால் நான் நிந்திக்கப்பட்டு, தேவனை நோக்கிப் பிரார்த்திப்பேன்; அவர் எனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார்; உத்தமனாகிய நீதிமான் பரியாசம்பண்ணப்படுகிறான்.

నా స్నేహితునికి అపహాస్యాస్పదముగా నుండవలసి వచ్చెను.నీతియు యథార్థతయు గలవాడు అపహాస్యాస్పదముగా నుండవలసి వచ్చెను.

Prayer:

Yes Lord Jesus. In today's world, evil is called good and good as evil. Your children and your church is being mocked. But you are the one who answers our prayers and you will avenge for all these. Come Lord Jesus, Come soon. Till then, give us the courage, wisdom and strength to stand strong for you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 27 March 2017

Today's Word - Nahum 1:15

THEOPHONY

Today's Word - Nahum 1:15


Behold, on the mountains The feet of him who brings good tidings, Who proclaims peace! O Judah, keep your appointed feasts, Perform your vows. For the wicked one shall no more pass through you; He is utterly cut off.

இதோ, சமாதானத்தைக் கூறுகிற சுவிசேஷகனுடைய கால்கள் மலைகளின்மேல் வருகிறது; யூதாவே, உன்பண்டிகைகளை ஆசரி; உன் பொருத்தனைகளைச் செலுத்து; துஷ்டன் இனி உன் வழியாய்க் கடந்துவருவதில்லை, அவன் முழுதும் சங்கரிக்கப்பட்டான்.

సువార్త ప్రకటించుచు సమాధాన వర్తమానము తెలియజేయువాని పాదములు పర్వతములమీద కనబడుచున్నవి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మ్రొక్కు బళ్లను చెల్లిం పుము. వ్యర్థుడు నీ మధ్య నిక సంచరించడు, వాడు బొత్తిగా నాశనమాయెను.

Prayer:

Dear Lord, let our feet also be one among those who proclaim the gospel to the in mountains and valleys. Help us to reach the unreached. Let your kingdom be built on earth and your name be glorified. In Jesus adorable name, we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 26 March 2017

Today's Word - Ephesians 6:8

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 6:8


knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive from the Lord, whether he be bond or free.

மனுஷருக்கென்று ஊழியஞ்செய்யாமல், கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடே ஊழியஞ்செய்யுங்கள்.

దాసుడైనను స్వతంత్రుడైనను మీలో ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యముచేయునో దాని ఫలము ప్రభువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let's not be man pleasers, but put in every bit of effort according to your plan and purpose. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 25 March 2017

Today's Word - Proverbs 2:5

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:5


Then you will understand the fear of the Lord, And find the knowledge of God.

அப்பொழுது கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து, தேவனை அறியும் அறிவைக் கண்டடைவாய்.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట యెట్టిదో నీవు గ్రహించెదవు దేవునిగూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your word says fear of the Lord is beginning of wisdom, help us with your heavenly wisdom, give us a humble heart with holy reverence. In Jesus holy name we pray. Amen.

www.theophony.com

Friday, 24 March 2017

Today's Word - Luke 9:62

THEOPHONY

Today's Word - Luke 9:62


But Jesus said to him, "No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God."

அதற்கு இயேசு: கலப்பையின்மேல் தன் கையை வைத்துப் பின்னிட்டுப்பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார்.

యేసునాగటిమీద చెయ్యిపెట్టి వెనుకతట్టు చూచు వాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడుకాడని వానితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord Jesus. Let's not look back in sharing the gospel. We are conquerors in your name. Amidst trials and tribulations, make us march with greater passion to build your kingdom on earth. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 23 March 2017

Today's Word - John 6:37

THEOPHONY

Today's Word - John 6:37

All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will by no means cast out.

பிதாவானவர் எனக்குக் கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும், என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை.

మీరు నన్ను చూచి యుండియు విశ్వసింపక యున్నారని మీతో చెప్పితిని.

Prayer:

Help us to be rooted firm in you Lord Jesus. In times of tribulations, when pastors and believers are forced to accept other religions and serve other god's, let your divine grace be upon everyone to serve you till the very end. Transofrm the hearts of Saul's to Paul or take care of them like Pharaoh. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 22 March 2017

Today's Word - John 8:12

THEOPHONY

Today's Word - John 8:12

Then Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life."

மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார்.

మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగుగలిగి యుండునని వారితో చెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, make us to be living testimonies to your name. As you are the light of the world, let your children reflect your light, be candles lighting the world of darkness, filled with sin and abomination.In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 21 March 2017

Today's Word - Psalms 44:26

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 44:26

Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake.

எங்களுக்கு ஒத்தாசையாக எழுந்தருளும்; உம்முடைய கிருபையினிமித்தம் எங்களை மீட்டுவிடும்.

మా సహాయమునకు లెమ్ము నీ కృపనుబట్టి మమ్మును విమోచింపుము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, Arise for our help and for your mercy sake redeem us. In Jesus name. Amen

www.theophony.org