Tuesday, 12 December 2017

Today's Word - Revelation 14:6-7

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 14:6-7

Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth to every nation, tribe, tongue, and people saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water.

பின்பு, வேறொரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறக்கக்கண்டேன்; அவன் பூமியில் வாசம்பண்ணுகிற சகல ஜாதிகளுக்கும், கோத்திரத்தாருக்கும், பாஷைக்காரருக்கும், ஜனக்கூட்டத்தாருக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவனாயிருந்து, மிகுந்த சத்தமிட்டு: தேவனுக்குப் பயந்து, அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; அவர் நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்கும் வேளை வந்தது; வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுதுகொள்ளுங்களென்று கூறினான்.


అప్పుడు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా ప్రతి జనమునకును ప్రతి వంశ మునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ప్రతి ప్రజకును ప్రకటించునట్లు నిత్యసువార్త తి. అతడుమీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీర్పుతీర్చు గడియ వచ్చెను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే నమస్కార

Prayer:

Lord we surrender all. To fear you and to give you glory, be our honor. For the hour of your judgment has come; we worship you. Avenge the tears of your children who are undergoing persecution across the globe. In Jesus gracious name we pray. Amen.

உம்மைத்தொழுகிறோம் கர்த்தாவே. உமக்கு பயப்படுதலே எங்கள் மென்மையாய் இருக்கட்டும். உமது நீதியின் வேளை வருகிறது.  உமது நாமத்தின் நிமித்தம் உமது பிள்ளைகள் சொரியும் ரத்தத்துக்கும்  கண்ணீருக்கும் நீர் நியாயம் தீர்ப்பீராக. ஆண்கள் அருள் நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 11 December 2017

Today's Word - Isaiah 66:5

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 66:5

Hear the word of the Lord, You who tremble at His word: "Your brethren who hated you, Who cast you out for My name's sake, said, 'Let the Lord be glorified, That we may see your joy.' But they shall be ashamed."

கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்களே, அவருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; என் நாமத்தினிமித்தம் உங்களைப் பகைத்து, உங்களை அப்புறப்படுத்துகிற உங்கள் சகோதரர், கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக என்கிறார்களே. அவர் உங்களுக்குச் சந்தோஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவார்; அவர்களோ வெட்கப்படுவார்கள்.

యెహోవా వాక్యమునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిమ్మును ద్వేషించుచు నా నామమునుబట్టి మిమ్మును త్రోసివేయు మీ స్వజనులు మీ సంతోషము మాకు కనబడునట్లు యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెప్పుదురు వారే సిగ్గునొందుదురు.

Prayer:

Our father you are not a man to lie. Your words will come to pass in your time.. Lift up our heads before the ones who put us down and let your name be glorified. And give us a heart of thanksgiving. In Jesus gracious name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, பொய் சொல்ல நீர் மனிதனல்ல. உம நேரத்தில், சகலத்தையும் எய்து முடிப்பீர். உமது பிள்ளைகளை சிறுமைப்படுத்தியவர்கள் மத்தியில் நீர் அவர்கள் தலையை உயர்த்தியதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படியாய் நீர் உயர்த்துகிற நாளில் உமக்கு நன்றி செலுத்த நன்றி மறவா இதயம் தாரும் இயேசு தேவா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 10 December 2017

Today's Word - Psalms 27:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 27:9

Do not hide Your face from me; Do not turn Your servant away in anger; You have been my help; Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation.

உமது முகத்தை எனக்கு மறையாதேயும்; நீர் கோபத்துடன் உமது அடியேனை விலக்கிப்போடாதேயும்; நீரே எனக்குச் சகாயர்; என் இரட்சிப்பின் தேவனே, என்னை நெகிழவிடாமலும் என்னைக் கைவிடாமலும் இரும்.

నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా సహాయుడవు నీవే రక్షణకర్తవగు నా దేవా, నన్ను దిగనాడకుము నన్ను విడువకుము

Prayer:

Our father,  leave me not in your anger even for a second. As the world is filled with sin, even if you leave me for a second, i will be in deed trouble. Be with me and lead me through till the very end. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் என் நேச கர்த்தரே. வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே. நீர் என்னை விட்டு விலகினால் உலக பாவத்தினுள் வீழ்ந்து அழிந்து போவேன். கடைசி பரியந்தம் கூடவே இருந்து காத்து நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை நிறை நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 9 December 2017

Today's Word - - Jeremiah 4:14

THEOPHONY

Today's Word - - Jeremiah 4:14

O Jerusalem, wash your heart from wickedness, That you may be saved. How long shall your evil thoughts lodge within you?

எருசலேமே, நீ இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்தைப் பொல்லாப்பறக் கழுவு; எந்தமட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்திலே தங்கும்.

యెరూష లేమా, నీవు రక్షింపబడునట్లు నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము కడిగివేసికొనుము, ఎన్నాళ్లవరకు నీ దుష్టాభి ప్రాయములు నీకు కలిగియుండును?

Prayer:

Create in us a clean heart our father, that we may get rid of our evil behavior and be with you always. In Jesus mighty name we pray. Amen.

சுத்த இருதயம் எம்மில் தாரும் தகப்பனே. தீமையை விட்டு விலகி உம்மோடு வாழும் பாக்கியம் அருளும். அருள்நாதர் யயசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்கள் பரம பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 8 December 2017

Today's Word - John 3:5

THEOPHONY

Today's Word - John 3:5

Jesus answered, "Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.

இயேசு பிரதியுத்தரமாக: ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்.

యేసు ఇట్లనెనుఒకడు నీటిమూలముగాను ఆత్మమూలము గాను జన్మించితేనేగాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింప లేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

Prayer:

Baptize us Lord with your holy spirit, cleanse us and renew us so that we may stay bonded with you, and true to you enter your kingdom not because of who we are, but by your grace. In Jesus name we pray. Amen.

பரிசுத்தப்படுத்தும் தேவா, உமது பரிசுத்த ஆவியால் எங்களை அபிஷேகியும். புது சிருஷ்டியாய் எங்களை மாற்றும், உமக்கு உண்மையாய் இருந்து பரலோகில் உம்மோடு வந்து சேர. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 7 December 2017

Today's Word - -2 Timothy 2:12

THEOPHONY

Today's Word - -2 Timothy 2:12

If we endure, We shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us.

அவரோடேகூடப் பாடுகளைச் சகித்தோமானால் அவரோடேகூட ஆளுகையும் செய்வோம்; நாம் அவரை மறுதலித்தால், அவரும் நம்மை மறுதலிப்பார்;

సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే మనలను ఆయన యెరుగననును.

Prayer:

As the days turn difficult for your children to preach the gospel or even to walk in your way, Grant us perseverance Lord, so that we may stand strong in you amidst these days of persecution and when you come, we'll receive our crown and not been denied by you for denying you on earth. In Jesus name we pray. Amen.

நாட்கள் கொடியவைகளாய் மாறுகிறது. உம்மை தொழுதுகொள்ளவும் ஆராதிக்கவும் கூடாதபடி உம்முடைய ஜனம் நெருக்கப்படும் இந்த காலத்தில், உம்மை மறுதலித்து உம்மால் மறுதலிக்கப்படாதபடி கடைசிபரியந்தம் உமக்கு சாட்சியாய் நிற்க எங்களுக்கு பெலன் தாரும். உம் வருகையில் எங்கள் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சோதனைகளை மேற்கொண்டு, உம்மில் இன்னும் அதிக வைராக்கியம் கொள்ள எங்களை வழிநடத்தும்.

www.theophony.org

Wednesday, 6 December 2017

Today's Word - Romans 8:6

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:6

For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.

மாம்சசிந்தை மரணம்; ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம்.

ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమా ధానమునై యున్నది.

Prayer:

Renew our minds Abba father and grant us your heavenly peace, In Jesus gracious name we pray. Amen.

தீய சிந்தை மாற்றும் பரம தகப்பனே. உமது பரலோக சமாதானத்தால் நிரப்பும்.  இயேசுவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 5 December 2017

Today's Word - Romans 6:22

THEOPHONY

Today's Word - Romans 6:22

But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life.

இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன்.

అయినను ఇప్పుడు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున పరిశుద్ధత కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నిత్యజీవము.

Prayer:

Our father, your word says, "A dog returns to his own vomit," and, "a sow, having washed, to her wallowing in the mire.". Help us not be like that, but to be washed by your blood and live as your child, having the fruit of your holiness and receiving eternal life. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாயானது தான் கக்கினதைத் தின்னும்படி திரும்புவதுபோல, மூடனும் தன் மூடத்தனத்துக்குத் திரும்புகிறான் என்று சத்திய வசனம் கூறுகிறது.  நங்கள் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று மீண்டும் மீண்டும் அதில் விழாதபடி உமது பிள்ளைகளாக வாழ, நித்தியஜீவனை சுதந்தரிக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Monday, 4 December 2017

Today's Word - 1 Peter 3:3-4

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 3:3-4

Do not let your adornment be merely outward arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.

மயிரைப் பின்னி, பொன்னாபரணங்களை அணிந்து, உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல், அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்கக்கடவது; அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பெற்றது.


జడలు అల్లుకొనుటయు, బంగారునగలు పెట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు ధరించు కొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకార ముగా ఉండక,
సాధువైనట్టియు, మృదువైనట్టియునైన గుణమను అక్షయాలంకారముగల మీ హృదయపు అంత రంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది.

Prayer:

Create in us a clean heart Oh God, that the filth be gone and we focus not on managing our outward look and be like whitewashed tombs. Pour out on us, a beauty of a gentle and quiet spirit, which is invaluable in your sight. In Jesus gracious name we pray. Amen.

சுத்த இருதயம் எம்மில் தாரும் தேவா. எங்கள் இருதயத்தில் உள்ள அருவறுப்புகள் விலகட்டும். வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளைப்போல வாழாமல், அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே எங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்கக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 30 November 2017

Today's Word - Hosea 6:6

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 6:6

For I desire mercy and not sacrifice, And the knowledge of God more than burnt offerings.

பலியை அல்ல இரக்கத்தையும், தகனபலிகளைப்பார்க்கிலும் தேவனை அறிகிற அறிவையும், விரும்புகிறேன்.

నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచున్నాను, దహనబలులకంటె దేవునిగూర్చిన జ్ఞానము నాకిష్టమైనది.

Prayer:

Our father, give us a heart which will not desire worldly things, but your mercy and knowledge. Though we live in this world, let's be cut out for heavenly purposes which you have planned. In Jesus merciful name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் இருதயத்தை கழுவும். உலகத்தின் மேலும் உலக பொருட்களின்மேலும் ஆசை கொள்ளாமல் உம்மை அறிகிற அறிவில் வளரவும், உம்முடைய இரக்கத்தை நாடவும் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 29 November 2017

Today's Word - Micah 7:15

THEOPHONY

Today's Word - Micah 7:15

As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them wonders.

நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டநாளில் நடந்ததுபோலவே உன்னை அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன்.

ఐగుప్తుదేశములో నుండి నీవు వచ్చినప్పుడు జరిగినట్టుగా నేను జనులకు అద్భుతములను కనుపరతును.

Prayer:

Yes Lord. When we turn to you, our days turn to be days of wonder, returning from captivity, feeling the the fresh breeze of freedom. Forgive us for we went away from you. Grant us that freedom again and help us to rejoice in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

உம்மை விட்டு தூரம் போனோம். உம்மோடு இருந்த ஐக்கியம் மறந்து கண்ணீரின் பாதையில் சென்றோம். உம்மிடம் திரும்புகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இழந்துபோன சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் திரும்ப ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 28 November 2017

Today's Word - Exodus 23:21

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 23:21

Beware of Him and obey His voice; do not provoke Him, for He will not pardon your transgressions; for My name is in Him.

அவர் சமுகத்தில் எச்சரிக்கையாயிருந்து, அவர் வாக்குக்குச் செவிகொடு; அவரைக் கோபப்படுத்தாதே; உங்கள் துரோகங்களை அவர் பொறுப்பதில்லை; என் நாமம் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது.

ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది.

Prayer:

Our father, You are a God of compassion not compromise. You do not tolerate sin. Cover us with your blood that we do not sin any more in any way. Transform us and make us to approach anything the way you would do. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் பரிசுத்தர். பாவத்தை சகியாதவர். ஆண்கள் முற்றிலும் மற்றும். உமது திரு ரத்தத்தால் எங்களை கழுவும். நீர் எப்படி சூழ்நிலைகளை அணுகினீரோ அதைப்போலவே நாங்களும் செயல்பட எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 27 November 2017

Today's Word - Proverbs 3:11

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 3:11

My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction;

என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்துகொள்ளும்போது சோர்ந்துபோகாதே.

నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు.

Prayer:

Father give us a heart which accepts correction and let's not behave like rebellious children. Let your rod correct us so that we may stand strong before this world for your name's sake. In Jesus adorable name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே நீர் எங்களை சிட்சிக்கும்போது உமக்கு பயந்து கீழ்ப்படியும் மனம் தாரும். எதிர்த்து நின்று உமக்கு விரோதமாக நிற்கும் நிலைமையை மாற்றும். உமது சிட்சை எங்களை புடமிட்டு சுத்தப்படுத்தி உமக்கு பிரியமான சாட்சிகளாய் எங்களை இவ்வுலகில் நிற்கச்செய்யட்டும். இயேசுவின் விலையேறப்பற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 26 November 2017

Today's Word - Romans 4:21

THEOPHONY

Today's Word - Romans 4:21

He was fully convinced that God is able to do whatever he promises.

தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறாரென்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி, தேவனை மகிமைப்படுத்தி, விசுவாசத்தில் வல்லவனானான்.

దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగ్దానము చేసినదానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసమువలన బలమునొందెను.

Prayer:

Our father you are our everything and there's nothing impossible with you. We believe your word is coming true. Every letter, every word in the Bible is coming to pass and you are fulfilling it. Help us to courageous and face the days to come and stand as a living testimony to your name. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீரே எங்கள் எல்லாமுமாய் இருக்கிறீர். உம்மால் அகாததொன்றுமில்லை. வேதத்தில் காணும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் வார்த்தையும் மாறாமல் நிறைவேறுகிறதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமது ஆவியை எங்கள் மேல் ஊற்றும். அதனால் வரும் கொடிய நாட்களில் உம்மை உண்மையாய் சேவிக்க, உமக்கு சாட்சியாய் வாழ உதவி எங்களை பலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 24 November 2017

Today's Word - Joshua 5:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 5:9

Then the Lord said to Joshua, "This day I have rolled away the reproach of Egypt from you." Therefore the name of the place is called Gilgal to this day.

கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி: இன்று எகிப்தின் நிந்தையை உங்கள்மேல் இராதபடிக்குப் புரட்டிப்போட்டேன் என்றார்; அதனால் அந்த ஸ்தலம் இந்நாள்வரைக்கும் கில்கால் என்னப்படுகிறது.

అప్పుడు యెహోవానేడు నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండ దొరలించివేసి యున్నానని యెహో షువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిల్గా లను పేరు.

Prayer:

Thank you Lord for lifting our head, in amidst the ones where we've been put down and thank you for you have changed the name and taken away the shame. Be with us and lead us forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் நசுக்கப்பட்ட இடங்களில் எங்கள் தலைகளை உயர்த்தினீர் ஸ்தோத்திரம். வெட்கப்பட்ட நிலைமையை மாற்றி புதிய பெயரும் தந்தீர், உமக்கே நன்றி. நீர் எங்களோடிருந்து எங்களை கடைசிபரியந்தம் வழிநடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் பெரிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 23 November 2017

Today's Word - Judges 6:23

THEOPHONY

Today's Word - Judges 6:23

Then the Lord said to him, "Peace be with you; do not fear, you shall not die."

அதற்குக் கர்த்தர்: உனக்குச் சமாதானம்; பயப்படாதே, நீ சாவதில்லை என்று சொன்னார்.

అప్పుడు యెహోవానీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని అతనితో సెలవిచ్చెను.

Prayer:

Our father in heaven, thank for pouring out your peace on us. As we pass through trials and tribulations, let your mercy and peace be our strength. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உமது பரம சமாதானத்தை எங்கள்மேல் ஊற்றினதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய சுவிஷேத்திற்கு இடுக்கமும் நெருக்கமும் நிறைந்த இந்த நாட்களில் உமது கிருபையும் சமாதானமும் எங்களை தாங்கி நடத்தட்டும். எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமாகிய அருமைநாதர் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 22 November 2017

Today's Word - Philippians 4:4

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 4:4

Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!

கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்; சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன்.

ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి,మరల చెప్పు దును ఆనందించుడి.

Prayer:

Help us to rejoice in you father, in every situation and circumstance, for your plans for us which are thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. In Jesus name we pray. Amen.

எந்த காலத்திலும், எந்த நேரத்திலும், நன்றியால் உம்மை துதிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் தேவனே. நீர் எங்கள்பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை எங்களில் நிறைவேற்றும். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கேதுவான நினைவுகளாய் இருப்பததற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Monday, 20 November 2017

Today's Word - Hosea 12:6

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 12:6

So you, by the help of your God, return; Observe mercy and justice, And wait on your God continually.

இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு; தயவையும் நியாயத்தையும் கைக்கொண்டு, இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு.

కాబట్టి నీవు నీ దేవునితట్టు తిరుగ వలెను; కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఎడ తెగక నీ దేవునియందు నమ్మిక నుంచుము.

Prayer:

Lord we repent of our sins and bow down before you. Melt us, Mold us, Make us and Fill us with your anointing, that we may live as light to this world and carry your word all the days of our life. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுகிறோம். எங்களை நீர், உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி நிரப்பும். ஜீவனுள்ள தேவனின் ஆவி எங்கள்மேல் ஊற்றப்படட்டும். உயிருள்ளமட்டும் உமது நாமத்துக்கு சாட்சியாக இவ்வுலகில் ஒளியாய் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 19 November 2017

Today's Word - Hosea 11:7

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 11:7

My people are bent on backsliding from Me. Though they call to the Most High, None at all exalt Him.

என் ஜனங்கள் என்னைவிட்டு விலகுகிற மாறுபாட்டைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்; அவர்களை உன்னதமானவரிடத்தில் வரவழைத்தாலும் ஒருவனும் எழும்புகிறதில்லை.

నన్ను విసర్జించవలెనని నా జనులు తీర్మానము చేసికొనియున్నారు; మహోన్నతుని తట్టు చూడవలెనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవ డును యత్నము చేయడు.

Prayer:

Forgive us Lord, right from the days of our forefathers, we have been known for backsliding and we still continue. Forgive our stiff necked approach. We surrender, and from now in all the days to come, make us to be the ones according to your heart. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

எங்கள் முற்பிதாக்களின் நாட்களிலிருந்தே உம்மைவிட்டு விலகிப்போவது எங்களுக்கு பழக்கமாகிப்போயிற்று. வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் என்று நீரே அழைக்கும்படி மாறிப்போனோம். மன்னியும் தேவா. புதிய சிருஷ்டியாய் எங்களை மாற்றும். வருகின்ற நாட்களில் உமது இருதயத்திற்கு பிரியமானவர்களாய் நடந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவிசெய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 18 November 2017

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved.

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Strengthen us Lord, so that we may be able to withstand anything against you and your kingdom in this world and in your coming, you will crown us saying, well done, my faithful servant. In Jesus name we pray. Amen.

உமது வார்த்தையில் திடன்கொண்டு, உம்மிலே இறுதிவரை உறுதியாய் நிலைத்து நிற்க எங்களை திடப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 17 November 2017

Today's Word - Isaiah 45:2

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 45:2

I will go before you And make the crooked places straight; I will break in pieces the gates of bronze And cut the bars of iron.

நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன்.

నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెట్టగానున్న స్థల ములను సరాళముచేసెదను. ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టెదను ఇనుపగడియలను విడగొట్టెదను.

Prayer:

Our father in heaven, we claim your word. As Your word is a lamp to my feet And a light to my path. So be our life on earth from now on. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, உமது வார்த்தையின்படி எங்களுக்கு அருளும். உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது என்கிற வசனத்தின்படி வாழ எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 16 November 2017

Today's Word - Proverbs 5:1-2

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 5:1-2

My son, pay attention to my wisdom; Lend your ear to my understanding, That you may preserve discretion, And your lips may keep knowledge.

என் மகனே, என் ஞானத்தைக் கவனித்து, என் புத்திக்கு உன் செவியைச் சாய்; அப்பொழுது நீ விவேகத்தைப்பேணிக்கொள்வாய், உன் உதடுகள் அறிவைக் காத்துக்கொள்ளும்.


నా కుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి యొగ్గుము, అప్పుడు నీవు బుద్ధికలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబట్టి నీ పెదవులు మాటలాడును.

Prayer:

Yes Lord. The world has become totally noisy and we fail to hear your voice. Make us listen to your word and abide by it so that we cam preserve heavenly wisdom and knowledge. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உலகத்தின் இரைச்சலில் உமது சத்தத்தை கேட்கமுடியாமல் தவிக்கிறோம். எங்கள் செவிகளை உமது சத்தத்துக்கு பழக்கப்படுத்தும். உமது சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய எங்களை வழிநடத்தும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 15 November 2017

Today's Word - Leviticus 9:6

THEOPHONY

Today's Word - Leviticus 9:6


Then Moses said, "This is the thing which the Lord commanded you to do, and the glory of the Lord will appear to you."

அப்பொழுது மோசே: கர்த்தர் கட்டளையிட்ட இந்தக் காரியத்தைச் செய்யுங்கள்; கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குக் காணப்படும் என்றான்.

నరుని రక్తమును చిందించు వాని రక్తము నరునివలననే చిందింప బడును; ఏలయనగా దేవుడుreference తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను.

Prayer:

Yes father, give us a heart of obedience, whatever is your command, let us obey, and we will enjoy the blessings that follow. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியும் மனம் தாரும். பின்வரும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாங்களே தடையாய் இராதபடி காத்து நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 14 November 2017

Today's Word - Exodus 15:13

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 15:13

You in Your mercy have led forth The people whom You have redeemed; You have guided them in Your strength To Your holy habitation.

நீர் மீட்டுக்கொண்ட இந்த ஜனங்களை உமது கிருபையினாலே அழைத்து வந்தீர்; உம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்துக்கு நேராக அவர்களை உமது பலத்தினால் வழிநடத்தினீர்.

నీవు విమోచించిన యీ ప్రజలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివినీ బలముచేత వారిని నీ పరిశుద్ధాలయమునకు నడి పించితివి.

Prayer:

Lead us Oh Lord to your living place, not because of our deeds or by our living, but by your grace for you redeemed us and named us your children. In Jesus gracious name we pray. Amen.

நடத்தும் ராஜனே உம் ராஜ்ஜிய பாதையில். எங்கள் வார்த்தையினாலல்ல, வாழ்க்கையினாலல்ல, உமது சுத்த கிருபையால் உமது சித்தம் செய்ய வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 13 November 2017

Today's Word - Genesis 28:15

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 28:15

Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land; for I will not leave you until I have done what I have spoken to you.

நான் உன்னோடே இருந்து, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னைக் காத்து, இந்தத் தேசத்துக்கு உன்னைத் திரும்பிவரப்பண்ணுவேன்; நான் உனக்குச் சொன்னதைச் செய்யுமளவும் உன்னைக் கைவிடுவதில்லை என்றார்.

ఇదిగో నేను నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా.

Prayer:

Our father, thank you for this wonderful promise. We've gone astray.  As we are caught up with fear and guilt, please remember your promise, and bring us back to you, hold our hands so that we don't go away again. Do not leave us. Enable us to serve you wherever you send according to your will. In Jesus marvelous name we pray.

அப்பா பிதாவே, இந்த வாக்குக்காக உமக்கு நன்றி.  பாவ வழிகளில் சிக்கி, உம்மை விட்டு தூரம்போனோம். பயத்தினாலும் கழகத்தால் நிறைந்துபோனோம். எங்களை மன்னியும். உமது வாக்கை நினைவுகூரும். எங்களைவிட்டு விலகாமல் நீர் எங்களை உருவாக்கின நோக்கத்தை எங்களில் நிறைவேற்றும். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 12 November 2017

Today's Word - Job 37:5

THEOPHONY

Today's Word -  Job 37:5

God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot comprehend.

தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார்.

ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

Prayer:

Lord God our father, let your voice thunderously come over our nations and do great and mighty things which you did in the days of our forefathers. Let the whole earth turn to you and be your nation. In Jesus mighty name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் முற்பிதாக்களின் நாட்களில் இடைப்பட்டதுபோல இப்போதும் எங்கள் தேசங்களில் இடைப்படும். உலகம் முழுதும் பரலோக ராஜ்ஜியமாக மாறட்டும். விரைந்து வாரும். எங்களை ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மிகப்பெரிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 11 November 2017

Today's Word - James 4:6-7

THEOPHONY

Today's Word - James 4:6-7

But He gives more grace. Therefore He says: God resists the proud, But gives grace to the humble." Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.

அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே. ஆதலால் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறாரென்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான்.

కాదుగాని, ఆయన ఎక్కువ కృప నిచ్చును; అందుచేతదేవుడుreference అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్ర హించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును.

Prayer:

As your word says "Pride goes before fall", our Father, keep us away from pride, arrogance and all things which create a barrier between you and us. Let the world see you in us and help us to be light and salt in this world. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, "அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை; விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை" என்று உம்முடைய திருவசனம் சொல்கிறதே. அகந்தைக்கும் மேட்டிமைக்கும், மற்றும் உமக்கும் எங்களுக்குமுள்ள உறவை கெடுக்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலிருந்தும் எங்களை விலக்கி காத்தருளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 10 November 2017

Today's Word - Psalms 34:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:4

I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.

நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார்.

నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను.

Prayer:

Yes Lord. Though you have been with us all through taking care of us like the apple of your eye, many a times we are gripped with fear. Help us to get rid of fear and unbelief, but to trust in you all our life and live in faith. Make us move  from fear to faith. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இம்மட்டும் உம் கரம் எங்களை தாங்கிற்று. உமது கண்மையைப்போல எங்களை காத்து வருகிறீர். ஆனாலும் பல நேரங்களில் பயம் எங்களை மேற்கொள்ள இடம் கொடுத்துவிடுகிறோம். அதனால் அவிசுவாசத்துக்குள்ளும் கடந்து செல்கிறோம். மன்னியும் தேவா. பயத்தைவிடுத்து விசுவாசத்தில் நிலைத்துநிற்க எங்களை பெலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 9 November 2017

Today's Word - Proverbs 24:16

THEOPHONY

Today's Word -  Proverbs 24:16

For a righteous man may fall seven times And rise again, But the wicked shall fall by calamity.

நீதிமான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடறுண்டு கிடப்பார்கள்.

నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపత్కాలమునందు భక్తిహీనులు కూలుదురు.

Prayer:

Our father in heaven, make us righteous according to your grace.  Many times we are tempted, let your your hand lead us and take us away from falling into them and keep us away from the perils those temptations bring. In Jesus precious name we pray. Amen,

பரமண்டலத்திலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உமது சுத்த கிருபையே. உலகின் பல சோதனைகளுக்கு எங்களை விலக்கி மீட்டு, அந்த சோதனைகளால் உருவாகும் நாசமோசங்களுக்கு எங்களை விடுவியும். உம கரம் ஆண்களை தாங்கி நடத்தட்டும். எங்கள் அருள் நாதர் இயேசுவே கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 8 November 2017

Today's Word - Psalms 32:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:7

You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance.

நீர் எனக்கு மறைவிடமாயிருக்கிறீர்; என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து, இரட்சணியப் பாடல்கள் என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ளும்படி செய்வீர்.

నా దాగు చోటు నీవే, శ్రమలోనుండి నీవు నన్ను రక్షించెదవు విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించెదవు

Prayer:

Jesus, you are rock, fortress and hiding place. In times of trouble you preserve us and surround us with songs of deliverance. Thank you Master. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எங்கள் கோட்டையும், கன்மலையும், இரட்சிப்பும், ஆபத்து நாளில் எங்கள் அரணுமானவர். எங்களை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து துதியின் பாடல்களை தருகிறீர். இயேசப்பா உமக்கு நன்றி. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 6 November 2017

Today's Word - Titus 3:4-5

THEOPHONY

Today's Word - Titus 3:4-5

But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit,

நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷர்மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமானபோது, நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படியே, மறுஜென்ம முழுக்கினாலும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார்.

మన రక్షకుడైన దేవునియొక్క దయయు, మానవులయెడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియలమూలముగా కాక, తన కనికరముచొప్పుననే పునర్జన్మసంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను.

Prayer:

Our father in heaven, by your grace we are healed, we are saved and not by our works of righteousness. Melt us, mold us and use us for your glory. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, உமது இறக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உமது சுத்த கிருபையே. உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி நிரப்பும். உமது நாம மகிமைக்கென்று பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 5 November 2017

Today's Word - Colossians 3:22

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:22

Bondservants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eyeservice, as men-pleasers, but in sincerity of heart, fearing God.

வேலைக்காரரே, சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாயிருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாக் காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்து, நீங்கள் மனுஷருக்குப் பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறவர்களாகப் பார்வைக்கு ஊழியஞ்செய்யாமல், தேவனுக்குப் பயப்படுகிறவர்களாகக் கபடமில்லாத இருதயத்தோடே ஊழியஞ்செய்யுங்கள்.

దాసులారా, మనుష్యులను సంతోషపెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలెనని కాక, ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబట్టి మీ యజమానులైనవారికి అన్ని విషయములలో విధేయులై యుండుడి.

Prayer:

Our father, you have kept us in our work places with a purpose. Let your purpose be fulfilled. Grant us a heart like yours, so that we may discharge our duties with reverence to you rather than trying to please men. In Jesus name we pray. Amen,

பரம பிதாவே, நீர் ஒரு நோக்கத்தோடுகூட எங்கள் வேலை ஸ்தலங்களில் வைத்திருக்கிறீர். அந்த நோக்கம் நிறைவேற எங்களை முழுதும் அர்ப்பணிக்கிறோம். உமக்குகந்த பயத்தோடு எங்கள் வேலையில் உண்மையாயிருக்கும்படி எங்களை மாற்றும். மனிதர் கண்களிலல்ல உமது கண்களில் நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 4 November 2017

Today's Word - Psalms 35:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 35:1

Plead my cause, O Lord, with those who strive with me; Fight against those who fight against me.

கர்த்தாவே, நீர் என் வழக்காளிகளோடே வழக்காடி, என்னோடு யுத்தம்பண்ணுகிறவர்களோடே யுத்தம்பண்ணும்.

యెహోవా, నాతో వ్యాజ్యెమాడు వారితో వ్యాజ్యె మాడుము నాతో పోరాడువారితో పోరాడుము.

Prayer:

Lord you who who's suppressing your children and strongholds who stand against us. Whoever they are hide us under your wings and you fight for us. In Jesus mighty name we pray. Amen.

எங்களை நிந்தித்திக்கிறவர்களையும் கஷ்டத்துக்குள்ளாக்குகிறவர்களையும் நீர் அறிவீர் எங்கள் தேவனே. அவர்கள் யாராய் இருந்தாலும் எங்களுக்காக நீர் வழக்காடும். அதுவே எங்கள் ஆசீர்வாதம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 3 November 2017

Today's Word - Haggai 2:5

THEOPHONY

Today's Word - Haggai 2:5

According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so My Spirit remains among you; do not fear!

நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிறபோது நான் உங்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே, என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலைகொண்டிருப்பார்; பயப்படாதேயுங்கள்.

మీరు ఐగుప్తుదేశములో నుండి వచ్చినప్పుడు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జ్ఞాప కము చేసికొనుడి; నా ఆత్మ మీ మధ్యన ఉన్నది గనుక భయపడకుడి.

Prayer:

Thank you Lord for your promise. Let your Holy Spirit stay with us and direct our steps. Give us a heart to listen and obey. In Jesus precious name we pray. Amen.

உமது வார்த்தைக்காக நன்றி ராஜா. உமது பரிசுத்த ஆவியை எங்கள்மேல் ஊற்றி எங்கள் வழிகளை செவ்வைப்படுத்தும். உமது மெல்லிய சத்தத்திற்கு செவிசாய்க்க, கீழ்ப்படிய, எங்கள் இருதயங்களை பக்குவப்படுத்தும். ஆண்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 2 November 2017

Today's Word - Galatians 3:5

THEOPHONY

Today's Word - Galatians 3:5

just as Abraham "believed God, and it was accounted to him for righteousness." Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham.

அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ஆகையால் விசுவாசமார்க்கத்தார்கள் எவர்களோ அவர்களே ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளென்று அறிவீர்களாக.

అబ్రాహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా యెంచ బడెను. కాబట్టి విశ్వాససంబంధులే అబ్రాహాము కుమారులని మీరు తెలిసికొనుడి.

Prayer:

Our father, give us an unshakeable faith which our forefathers had which was counted as righteousness to them as in current day's world we have so much of distraction. In adorable Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்கள் முற்பிதாக்கள் கொண்டிருந்ததை காட்டிலும் பெரிய அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தை எங்களுக்குள் கட்டளையிடும். உலகின் எந்த ஒரு காரியமும் எங்களை அசைக்காதபடி உமக்குள் எங்களை நிலை நிறுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 1 November 2017

Today's Word - Psalms 115:12

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 115:12

The Lord has been mindful of us; He will bless us; He will bless the house of Israel; He will bless the house of Aaron.

கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார்; இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார், அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார்.

యెహోవా మమ్మును మరచిపోలేదు ఆయన మమ్ము నాశీర్వదించును ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల నాశీర్వదించును అహరోను వంశస్థులనాశీర్వదించును.

Prayer:

Thank you Lord for the wonderful promise in the first day of this month. Though we are not worthy, be mindful of us. Bless our home, our family, friends, our nation and the whole earth as every one is your creation. Let this be a month of blessing that every broken wound be healed, bondages broken. In Jesus name we pray. Amen.

 நன்றி தகப்பனே, நீர் எங்களை நினைக்கிறதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம். எங்கள் இல்லங்களை, உறவினர்களை, நண்பர்களை, எங்கள் தேசத்தை, இந்த உலக முழுதும் வாழும் யாவரையும் ஆசீர்வதியும். இந்த மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதமாக விடுதலையின் மாதமாக எல்லோர்க்கும் விளங்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பரம பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 31 October 2017

Today's Word - Ephesians 5:20-21

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:20-21

giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரித்து, தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்.

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమునుగూర్చి తండ్రియైన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి.

Prayer:

We give thanks unto you Lord and submit before you with holy reverence. Give us the heart of obedience, and to love one another. Use us for your kingdom expansion and make us witnesses to your name. In Jesus name we pray. Amen.

உம்மை துதிக்கிறோம், தூயாதி தூயவரே. கீழ்ப்படிதல், மற்றும் அன்பு நிறைந்த இதயம் தாரம் ஆண்டவரே. என்றும் உமது ஊழியத்தை உமது அன்பால் நிறைவேற்ற உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 30 October 2017

Today's Word - Hebrews 10:29,31

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 10:29,31

Of how much worse punishment, do you suppose, will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.

தேவனுடைய குமாரனைக் காலின்கீழ் மிதித்து, தன்னைப் பரிசுத்தஞ்செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி, கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்குப் பாத்திரவானாயிருப்பானென்பதை யோசித்துப்பாருங்கள். 31. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளிலே விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே.

ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో త్రొక్కి, తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించినవాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును?  31. జీవముగల దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము.

Prayer:

Our father, we you children have abused your name many a times under various circumstances. We walked over you by our deeds. There has been no difference between the ones who hate You and Your word who trampled on the communion elements. Forgive us and forgive the ones who stand against you. As none can withstand your wrath. In Jesus mighty name we pray. amen.

என் ஆண்டவா உம்மை வெறுப்பவர்களைவிட உம் பிள்ளைகள் நாங்கள் உம்மை அநேகம் முறை மறுதலித்திருக்கிறோம். எங்கள் செயல்களின் மூலம் வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறோம். உமக்கு எதிரானோர் திருவிருத்தின் பொருட்களை தரையில் கொட்டி அதின்மேல் நடந்ததுபோல் நீர் சிந்தின உமது திருரத்தத்தின்மேல்  நடந்தோம். உமது ஆக்கினை மகா பயங்கரமானது. மன்னியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 27 October 2017

Today's Word - Daniel 9:9-10

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 9:9-10

To the Lord our God belong mercy and forgiveness, though we have rebelled against Him. We have not obeyed the voice of the Lord our God, to walk in His laws, which He set before us by His servants the prophets.

அவருக்கு விரோதமாக நாங்கள் கலகம்பண்ணி, அவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரைக்கொண்டு எங்களுக்கு முன்பாகவைத்த அவருடைய நியாயப்பிரமாணங்களின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருடைய சத்தத்துக்குச் செவிகொடாமற்போனோம். ஆனாலும் எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு.

మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయున్నాడు. ఆయన తన దాసులగు ప్రవక్తలద్వారా మాకు ఆజ్ఞలు ఇచ్చి, వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచ్చెను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినకపోతివిు.

Prayer:

Forgive us Lord, for we have not obeyed your voice and not walked in your path. Whatever warnings given by you we ignored and went in our own ways and landed in trouble. Be gracious unto us, because of your mercy and restore us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

ஆண்டவா உமக்கு விரோதமாக துணிகரமாய் கழகம் பண்ணினோம். உமது வார்த்தையை விட்டு விலகி எங்களுக்கு இஷ்டமான சகல காரியங்களையும் தேடினோம். கீழ்ப்படியாமையை, முரட்டாட்டத்தை,  எங்கள் அனுதின உணவாக்கிக்கொண்டோம். மன்னியும். உமது முடிவில்லாத இரக்கத்தால் எங்களை மீட்டுக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 26 October 2017

Today's Word - 2 Timothy 4:5

THEOPHONY

Today's Word - 2 Timothy 4:5

But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.

நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கநுபவி, சுவிசேஷகனுடைய வேலையைச் செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று.

అయితే నీవు అన్నివిషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము.

Prayer:

Help us Lord to withstand these trials and tribulations. Come what may give us the courage and strength to do the work of an evangelist, fulfilling your ministry on earth. In Jesus adorable name we pray. Amen.

எத்தனை துன்பம் துயரம் வந்தாலும் தேவரீர் எங்களுக்கு தெளிந்த புத்தியையையும், தீங்கநுபவித்தாலும் விடாது உமது சுவிசேஷத்தின் வேலையை செய்யவும், கடைசி மூச்சுள்ளவரை உமது ஊழியத்தை இவ்வுலகில் நிறைவேற்ற பெலன் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 25 October 2017

Today's Word - Genesis 21:22

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 21:22

And it came to pass at that time that Abimelech and Phichol, the commander of his army, spoke to Abraham, saying, "God is with you in all that you do.

அக்காலத்தில் அபிமெலேக்கும் அவன் சேனாபதியாகிய பிகோலும் ஆபிரகாமை நோக்கி: நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார்.

ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును అబ్రాహాముతో మాటలాడినీవు చేయు పనులన్నిటిలోను దేవుడుreference నీకు తోడైయున్నాడు గనుక.

Prayer:

Our father, keep us away from doing things which are not in your will. Allow us to carry out actions which are only according to your plan and purpose, and in whatever such moves bless the work of our hand and help us to glorify your name. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது சித்தம் அல்லாத காரியங்களைவிட்டு விலகி, உம் சித்தத்தின்படி உள்ள காரியங்களை மட்டும் செய்ய எங்களை வழிநடத்தும். அவ்வாறு நாங்கள் செய்யும் காரியங்களை நீர் ஆசீர்வதித்து உமது நாமம்  மகிமைப்படும்படியாக எடுத்து பயன்படுத்தும். எங்கள் ரட்சகராம் இயேசு ராஜன் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 24 October 2017

Today's Word - Psalms 43:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 43:5

Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.

என் ஆத்துமாவே, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்? தேவனை நோக்கிக் காத்திரு; என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என் தேவனுமாயிருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன்.

నా ప్రాణమా, నీవేల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము ఆయన నా రక్షణకర్త నా దేవుడుreference ఇంకను నేనాయనను స్తుతించెదను.

Prayer:

Oh Lord. our father, we set our hope in you. We'll fear not, rather will strengthen in you and glorify you by our praises. We will wait upon you and by your grace we live. Be enthroned in our praises. In Jesus precious name we pray. Amen.

கர்த்தர் எங்கள் பட்சம் இருக்கும்போது, நாங்கள் யாருக்கு அஞ்சுவோம். கலங்கிடமாட்டோம். தேவரீர் உம்மை நோக்கி காத்திருக்கிறோம். நீரே எங்கள் எல்லாம். எங்கள் துதிகளில் வாசமாயிரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 23 October 2017

Today's Word - 2 Samuel 22:33

THEOPHONY

Today's Word - 2 Samuel 22:33

God is my strength and power, And He makes my way perfect.

தேவன் எனக்குப் பலத்த அரணானவர்; அவர் என் வழியைச் செவ்வைப்படுத்துகிறவர்.

నాకు బలమైన కోటగా ఉన్నాడు ఆయన తన మార్గమునందు యథార్థవంతులను నడి పించును.

Prayer:

Be our strength and power today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen,

நீரே எங்கள் பலத்த துரோகமும் கோட்டையும் அரணுமாயிருந்து இன்றும் என்றும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 22 October 2017

Today's Word - Luke 21:16-19

THEOPHONY

Today's Word - Luke 21:16-19

You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends; and they will put some of you to death. And you will be hated by all for My name's sake. But not a hair of your head shall be lost. By your patience possess your souls.

பெற்றாராலும், சகோதரராலும், பந்துஜனங்களாலும், சிநேகிதராலும் காட்டிக்கொடுக்கப்படுவீர்கள்; உங்களில் சிலரைக் கொலைசெய்வார்கள். என் நாமத்தினிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். ஆனாலும் உங்கள் தலைமயிரில் ஒன்றாகிலும் அழியாது. உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களைக் காத்துக்கொள்ளுங்கள்.

తలిదండ్రులచేతను సహోదరులచేతను బంధువులచేతను స్నేహితులచేతను మీరు అప్పగింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; నా నామము నిమిత్తము మీరు మనుష్యులందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు. గాని మీ తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నశింపదు. మీరు మీ ఓర్పు చేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు.

Prayer:

Our father, as we pass through this sort of betrayal, give us a heart to stay strong in you and stand as living witness to your name. Let's not be shaken by anything or anyone of this world. Touch the ones those who betray. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்போதும், காட்டிக்கொடுக்கப்படும்போதும், பகைக்கப்படும்போதும், கொலை செய்யப்படும்போதும் எங்கள் தேவா உமக்கு உண்மையாய் உறுதியாய் நிற்க பெலன் தாரும். எங்களை அப்படியாய் அநியாயம் செய்வோரை நீர் கண்ணோக்கிப்பாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 21 October 2017

Today's Word - 1 Thessalonians 5:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:14

Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the fainthearted, uphold the weak, be patient with all.

மேலும், சகோதரரே, நாங்கள் உங்களுக்குப் போதிக்கிறதென்னவென்றால், ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்குப் புத்திசொல்லுங்கள், திடனற்றவர்களைத் தேற்றுங்கள், பலவீனரைத் தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள்.

సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అక్రమముగా నడుచుకొనువారికి బుద్ధి చెప్పుడి, ధైర్యము చెడినవారిని దైర్యపరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియ్యుడి, అందరియెడల దీర్ఘ శాంతముగలవారై యుండుడి.

Prayer:

Our father, forgive our iniquities. Make us the ones, who stand for you, carrying your light into the world, guiding people, comforting the meek, and supporting the weak. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் தேவனே எங்கள் ஒழுங்கீனங்களை மன்னியும். இரக்கம் நிறைந்த இதயம் தாரும். பலவீனரைத்தாங்க, திடனற்றவர்களை தேற்ற, ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்திசொல்ல இந்த உலகில் உம் ஒளியாய் பிரகாசிக்க எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 20 October 2017

Today's Word - Isaiah 53:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:11

He shall see the labor of His soul, and be satisfied. By His knowledge My righteous Servant shall justify many, For He shall bear their iniquities.

அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.

అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.

Prayer:

Our father, to save us sinners, you sacrificed your son on the Cross. What can we give to you in return for this grace. We offer up ourselves for your service. Use us so that your name would be glorified. We offer this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.

ஆண்டவரே கிருபாசனரே, எங்கள் பாவங்களுக்காக உமது திருக்குமாரனை பலியாக தந்தீரே. எண்ணிமுடியாத உமது இரக்கத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த அன்புக்கு ஈடாய் என்ன செய்வோம். எங்களையே உமது பணிக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். உமது நாமத்தின் மகிமைக்காக எங்களையும் பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 19 October 2017

Today's Word - Isaiah 50:8

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 50:8

He is near who justifies Me; Who will contend with Me? Let us stand together. Who is My adversary? Let him come near Me.

என்னை நீதிமானாக்குகிறவர் சமீபமாயிருக்கிறார்; என்னோடே வழக்காடுகிறவன் யார்? ஏகமாய் நிற்போமாக, யார் எனக்கு எதிராளி? அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும்.

నన్ను నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసన్నుడై యున్నాడు నాతో వ్యాజ్యెమాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వ్యాజ్యెమాడుదము నా ప్రతివాది యెవడు? అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము.

Prayer:

Our father, you are our King, seated on the throne and judgement is yours. When you are for us, who can stand against us. Child may let go the father's hand, but father never let's go. Hold our hands and lead us and we would not fear anything or anyone as our father is with us. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிருபாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரே, எங்கள் நியாயாதிபதி நீர். சிறு பிள்ளைகள் பெற்றோரின் கரத்தை விட்டுவிடலாம். அன்பான தகப்பனோ தன் பிள்ளையின் கரத்தை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்கிறார். எங்கள் கரம்பிடித்து வழிநடத்தும். நீர் எங்களோடிருக்கும்போது நாங்கள் எதையும் மேற்கொள்வோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 18 October 2017

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!" So God granted him what he requested.

யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி: தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீங்கு என்னைத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்; அவன் வேண்டிக்கொண்டதை தேவன் அருளினார்.

యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడుreference అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను.

Prayer:

Lord we come into your presence today, as we pray like Jabez, enlarge our territories, though we pass through perilous and troublesome times, your hand is not shortened. Let your kingdom expand in this earth. Let your hand be upon us keep us away from evil from harming us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

ஆண்டவரே கஷ்டமும் வேதனையும் நிறைந்த காலத்தினூடாய் நாங்கள் கடந்து சென்றாலும், எங்களை இரட்சிக்க உமது கரம் குறுகிப்போகவில்லை. யாபேஸ் ஜெபித்ததுபோல எங்கள் எல்லைகளை பெரிதாக்கும். உமது ராஜ்ஜியத்தின் எல்லை இப்பூமியில் பெரிதாகட்டும். இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அருள் நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 17 October 2017

Today's Word - Isaiah 12:5

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 12:5

Sing to the Lord, For He has done excellent things; This is known in all the earth.

கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், அவர் மகத்துவமான கிரியைகளைச் செய்தார்; இது பூமியெங்கும் அறியப்படக்கடவது என்பீர்கள்.

యెహోవానుగూర్చి కీర్తన పాడుడి ఆయన తన మహాత్మ్యమును వెల్లడిపరచెను భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.

Prayer:

Our days wouldn't be enough to tell the world the good things you've done in our life. As your grace is new every morning, put a new song in our mouth everyday, so that we may sing your praises and lift up your holy name. In Jesus gracious name we pray. Amen.

நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள்; உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. எந்நாளும் உம்மை போற்றிப்பாட, உம்மை துதிக்க, எங்கள் நாவில் புதிய பாடல்கள் நித்தம் தாரும் தேவா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 16 October 2017

Today's Word - 1 Chronicles 22:13

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 22:13

Then you will prosper, if you take care to fulfill the statutes and judgments with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage; do not fear nor be dismayed.

கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்காக மோசேக்குக் கற்பித்த நியமங்களையும் நியாயங்களையும் செய்ய நீ கவனமாயிருந்தால் பாக்கியவானாயிருப்பாய்; நீ பலங்கொண்டு தைரியமாயிரு, பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு.

యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులనుగూర్చి మోషేకు ఇచ్చిన కట్టడల ప్రకారముగాను ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగ్రత్తపడిన యెడల నీవు వృద్ధిపొందుదువు; ధైర్యము తెచ్చుకొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము.

Prayer:

Our father, the scripture is very clear and conditional. If we obey your words, then we will prosper. Make us the ones who fulfill your words and not to filled with  compromises. In Jesus adorable name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, வேத வசனம் எத்தனை தெளிவாக பேசுகிறது. உமது வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு நடக்கும்போது பாக்கியவான்களாய் இருப்போம். உம்மண்டை சேர, உமது வசனத்தின்படி நடக்க எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும் இயேசு நாதா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 15 October 2017

Today's Word - Exodus 14:14

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 14:14

The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.

கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார்; நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள் என்றான்.

యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును, మీరు ఊరకయే యుండవలెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

Prayer:

Our father thank you for the promise. Protect your children. As you fight for us, we will have peace around us . In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே. எங்களுக்காக நீரே நியாயம் விசாரிக்கிறீர். நீர் எங்கள் நிமித்தம் வழக்காடி எங்களுக்கு சமாதானம் தருவதால் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 13 October 2017

Today's Word - Isaiah 35:4

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 35:4

Say to those who are fearful-hearted, "Be strong, do not fear! Behold, your God will come with vengeance, With the recompense of God; He will come and save you.

மனம் பதறுகிறவர்களைப் பார்த்து: நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், திடன்கொள்ளுங்கள்; இதோ, உங்கள் தேவன் நீதியைச் சரிக்கட்டவும், உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார்; அவர் வந்து உங்களை இரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள்.

తత్తరిల్లు హృదయులతో ఇట్లనుడి భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి ప్రతిదండన చేయుటకై మీ దేవుడుreference వచ్చుచున్నాడు ప్రతిదండనను దేవుడుreference చేయదగిన ప్రతికారమును ఆయన చేయును ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మును రక్షించును. 

Prayer:

Our father, comfort us and help us to operate in faith and not in fear. Grant us your heavenly peace and you take vengeance on their behalf. Save us and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பயத்தின் ஆவி நீங்கி விசுவாசத்தின் ஆவி எங்களில் வளர்ந்தோங்கச்செய்யும். உம்மில் நாங்கள் பலப்படவும், விசுவாசத்தில் நிறைந்து, உமக்காக கடைசி பரியந்தம் நிலைத்து நிற்கவும் உதவி செய்யும். எங்கள் மீட்பரும் ரட்சகருமாகிய இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 12 October 2017

Today's Word - 2 Kings 19:19

THEOPHONY

Today's Word - 2 Kings 19:19

Now therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that You are the Lord God, You alone.

இப்போதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு, எங்களை அவன் கைக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

యెహోవా మా దేవా; లోక మందున్న సమస్త జనులు నీవే నిజముగా అద్వితీయ దేవుడ వైన యెహోవావని తెలిసికొనునట్లుగా అతనిచేతిలోనుండి మమ్మును రక్షించుము.

Prayer:

Our father Let every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் தேவனை அறிக்கைபண்ணும் என்று என் ஜீவனைக்கொண்டு உரைக்கிறேன் என்று சொன்னீரே. அந்த நாள் வரைவில் வரட்டும். எங்களுக்கு நீரே போதும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்,

www.theophony.org

Wednesday, 11 October 2017

Today's Word - Proverbs 19:23

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 19:23

The fear of the Lord leads to life, And he who has it will abide in satisfaction;
He will not be visited with evil.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவனுக்கேதுவானது; அதை அடைந்தவன் திருப்தியடைந்து நிலைத்திருப்பான்; தீமை அவனை அணுகாது.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవ సాధనము అది కలిగినవాడు తృప్తుడై అపాయము లేకుండ బ్రదుకును.

Prayer:

Our father, the more a branch stays in a tree, it would be live, and strong. And so let's be rooted in you and abide in you with satisfaction and love. Safe guard us from evil and restore us. In Jesus glorious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிளை மரத்தோடு இணைந்திருந்தால் உயிரோடும் செழிப்போடும் இருப்பதுபோல் எங்கள் தேவா உம்மோடு நாங்களும் நிலைத்திருக்க கிருபை செய்யும். சமாதானம், சந்தோஷம் ஆண்கள் வாழ்வில் ஊற்றும். எங்கள் மீட்பரும், ரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 10 October 2017

Today's Word - Malachi 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Malachi 1:9

But now entreat God's favor, That He may be gracious to us. While this is being done by your hands, Will He accept you favorably? Says the Lord of hosts.

இப்போதும் தேவனுடைய சமுகத்தை நோக்கிக் கெஞ்சுங்கள்; அப்பொழுது நம்மேல் இரங்குவார்; இது உங்களாலே வந்த காரியம், அவர் உங்களை அங்கீகரிப்பாரோ என்று சேனைகளின் கர்த்தர் கேட்கிறார்.

మనకు కటా క్షము చూపునట్లు ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీ చేతనే గదా అది జరిగెను. ఆయన మిమ్మునుబట్టి యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

Prayer:

Our father, we cry unto you. Hear our plea. Stand for us and pour out a mighty revival in our country. Let millions get added to your kingdom. Let your fire of revival cover nations and let everyone be renewed in Holy Spirit. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே,ஆண்டவரே எங்கள் விண்ணப்பங்களை கண்ணீரோடு உம்மை நோக்கி கெஞ்சுகிறோம். எங்கள் தேசத்தை சந்தியும். எழுப்புதலின் அக்கினி ஆண்கள் தேசத்தை மூடட்டும். திரளான மக்கள் கூட்டம் உமது ராஜ்ஜியத்தில் சேர்க்கப்படட்டும். துதி, புகழ் கணம் மகிமை உமக்கே உரித்தாவதாக. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 9 October 2017

Today's Word - Lamentations 3:22

THEOPHONY

Today's Word - Lamentations 3:22

Through the Lord's mercies we are not consumed, Because His compassions fail not.

நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை.

యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము.

Prayer:

Our father it's your grace and mercy you gave your son for us on the cross and even now every day, every moment we are not consumed because of your mercy. Help us to repent and overcome our sinful life and honor you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் எங்களுக்காக உமது குமாரனையே பலியாக கொடுத்தீரே. இதற்குமேல் என்ன ஒரு அன்பு எங்கள்மேல் யாரும் காட்டமுடியும். ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. உம் கிருபையால் நிலை நிற்கிறோம். மனந்திரும்பி, பாவத்தை விட்டு, உம்மண்டை சேர அருள்புரியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 8 October 2017

Today's Word - Isaiah 53:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:10

Yet it pleased the Lord to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand.

கர்த்தரோ அவரை நொறுக்கச் சித்தமாகி, அவரைப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அவருடைய ஆத்துமா தன்னைக் குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, அவர் தமது சந்ததியைக் கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும்.

అతని నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తన్నుతానే అపరాధపరిహారార్థబలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును, యెహోవా ఉద్దేశము అతనివలన సఫలమగును.

Prayer:

Lord you gave your only son as sacrifice to save us from sin. We offer ourselves to you. Let the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. In Jesus name we pray. Amen.

எங்களையே உமக்கு காணிக்கையை படைக்கிறோம் ராஜா.
கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கட்டும்.
இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 6 October 2017

Today's Word - Hebrews 6:13-14

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 6:13-14

For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no one greater, He swore by Himself, saying, "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you.

ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபோது, ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவருமில்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு: நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப்பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார்.

అబ్రాహామునకు వాగ్దానము చేసినప్పుడు తనకంటె ఏ గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేయలేక పోయెను గనుక. తనతోడు అని ప్రమాణముచేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదింతును నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేతును అని చెప్పెను.

Prayer:

Father God, thank you for this wonderful promise. What a grace that you have sworn by yourself to bless us. Thank you Lord. It's now because of who we are, but because of your great mercies. Forgive our sins and bless us. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, இந்த பெரிய ஆசிர்வாதத்திற்கு நாங்கள் பாத்திரர் அல்ல. ஆயினும் தேவரீர் உம கிருபையின் நிமித்தம் இரக்கம் செய்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 5 October 2017

Today's Word - Isaiah 55:3

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 55:3

Incline your ear, and come to Me. Hear, and your soul shall live; And I will make an everlasting covenant with you, The sure mercies of David.

உங்கள் செவியைச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும்; தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்.

చెవియొగ్గి నాయొద్దకు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బ్రదుకుదురు నేను మీతో నిత్యనిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశ్వతకృపను మీకు చూపుదును.

Prayer:

Our father, though we said we are your children, we have been rebelling against you. Please forgive our hypocrisy.As we repent and return unto you, heeding your words, bless us so that our soul will be saved and we live by your grace. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, உம் பிள்ளைகள் என்று சொல்லி ஏமாற்றி திரிந்தோம். எங்கள் சுய இச்சைகளை நிறைவேற்ற உம்மை எதிர்த்து நின்றோம். எங்களை மன்னியும். எங்கள் ஆத்துமா உமது சமூகத்தில் உமக்கு பிரியமாய் காணப்படட்டும். மன்னியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 4 October 2017

Today's Word - Lamentation 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Lamentation 5:21

Turn us back to You, O Lord, and we will be restored; Renew our days as of old.

கர்த்தாவே, எங்களை உம்மிடத்தில் திருப்பிக்கொள்ளும், அப்பொழுது திரும்புவோம்; பூர்வகாலத்திலிருந்தது போல எங்கள் நாட்களைப் புதியவைகளாக்கும்.

యెహోవా, నీవు మమ్మును నీతట్టు త్రిప్పినయెడల మేము తిరిగెదము. మా పూర్వస్థితి మరల మాకు కలుగజేయుము.

Prayer:

Forgive our arrogance Lord, we went against you. Rather than looking at you we went behind the blessings you gave us. We turn back to you as prodigal children. Renew our lives and transform us to be the one you wanted us to be. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் அகந்தையால் உம் சித்தத்தை விட்டு விலகி ஓடினோம். கிருபையாய் மண்ணியும் தேவா. மீண்டும் உம்மண்டை சேர்கிறோம். எங்களை புது சிருஷ்டியாய் மாற்றி, நீர் எதிர்பார்க்கின்ற மாதிரியில் எங்களை புதுப்பியும். எங்கள் ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 3 October 2017

Today's Word - Isaiah 44:22

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you.

உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப்போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப்போலவும் அகற்றிவிட்டேன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்னை நான் மீட்டுக்கொண்டேன்.

మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ యతిక్రమములను మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి యున్నాను నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను, నాయొద్దకు మళ్లుకొనుము.

Prayer:

How great thou art and your grace upon us is new every morning. You've moved our transgressions and sins far away. Thank you Master. We return back to you like a prodigal son. Take charge over our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

தேவரீர், எங்கள் மேல் நீர் வைத்த மாறாத இந்த இரக்கம் எத்தனை பெரியது? எங்கள் மீறுதல்களையும், பாவங்களையும், தூரமாக்கிப்போட்டீரே, உமக்கு நன்றி. உம்மண்டை திரும்பி வருகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 2 October 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:9

If disaster comes upon us sword, judgment, pestilence, or famine we will stand before this temple and in Your presence (for Your name is in this temple), and cry out to You in our affliction, and You will hear and save.

எங்கள்மேல் பட்டயம், நியாயதண்டனை, கொள்ளைநோய், பஞ்சம் முதலான தீமைகள் வந்தால், அப்பொழுது உம்முடைய நாமம் இந்த ஆலயத்தில் விளங்குகிறபடியால், நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் உமது சந்நிதியிலும் வந்துநின்று, எங்கள் இடுக்கணில் உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில், தேவரீர் கேட்டு இரட்சிப்பீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

నీవు ఆలకించి మమ్మును రక్షిం చుదువని అనుకొని, యిచ్చట నీ నామఘనతకొరకు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెట్టబడెను గదా.

Prayer:

Where do we run Oh Lord,all our provision comes from you. We'll bring everything under your feet so that it is well with our soul. Jehova Jira our provider, take care of us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கே செல்வோம் எங்கள் தேவனே. எந்த காலத்திலும், எந்த நேரத்திலும், எங்கள் காரியங்களை உமது சமூகத்தில் வைப்போம். யெகோவாயீரே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்கள் தேவைகள் பார்த்துக்கொள்ளப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 30 September 2017

Today's Word - Deuteronomy 1:17

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 1:17

You shall not show partiality in judgment; you shall hear the small as well as the great; you shall not be afraid in any man's presence, for the judgment is God's. The case that is too hard for you, bring to me, and I will hear it.

நியாயத்திலே முகதாட்சிணியம் பாராமல் பெரியவனுக்குச் செவிகொடுப்பதுபோலச் சிறியவனுக்கும் செவிகொடுக்கக்கடவீர்கள்; மனிதன் முகத்திற்குப் பயப்படாதீர்களாக; நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடையது; உங்களுக்குக் கடினமாயிருக்கும் காரியத்தை என்னிடத்தில் கொண்டுவாருங்கள்; நான் அதைக் கேட்பேன் என்று சொல்லி, நீங்கள் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் யாவையும் அக்காலத்திலே கட்டளையிட்டேன்.

తీర్పు తీర్చు నప్పుడు అల్పుల సంగతి గాని ఘనుల సంగతి గాని పక్ష పాతములేకుండ వినవలెను; న్యాయపుతీర్పు దేవునిదే. కాబట్టి మీరు మనుష్యుని ముఖము చూచి భయపడవద్దు. మీకు అసాధ్యమైన కఠినవ్యాజ్యెమును నాయొద్దకు తీసి కొని రావలెను; నేను దానిని విచారించెదనని వారి కాజ్ఞా పించితిని.

Prayer

Give us the heart of righteousness, so that we may look up to everyone with respect and equality, not rating people by position or power, not fearing any man but you alone, and bring things which are difficult for us to your presence and follow your guidance. In Jesus name we pray. Amen.

மனிதன் முகத்திற்குப் பயப்படாமலும், நியாயத்திலே முகதாட்சிணியம் பாராமலும், சகலருக்கும் ஒன்றேபோல் செவிகொடுக்கவும், கடினமாயிருக்கும் காரியத்தை உம்மிடத்தில் கொண்டுவந்து, நீர் சொல்வதைக்கேட்டு நாங்கள் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் யாவையும் ஜெயிக்கவும் எங்களுக்கு நீரே உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 29 September 2017

Today's Word - Psalms 108:13

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 108:13

Through God we will do valiantly, For it is He who shall tread down our enemies.

தேவனாலே பராக்கிரமஞ்செய்வோம்; அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்துப்போடுவார்.

దేవునివలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము మా శత్రువులను అణగద్రొక్కువాడు ఆయనే.

Prayer:

Our father, teach us our will and strengthen our hands, and doing your will be the only goal in our lives. Thank you for the day of victory you've given us above the ones who have been crushing is so far. In Jesus adorable name we pray. Amen.

உமது வழியை எங்களுக்கு பொதியும், எங்கள் கைகளை ஸ்திரப்படுத்தும், உம் சித்தம் செய்வது ஒன்று மாத்திரம் எங்கள் வாழ்வின் இலட்சியமாய் இருக்கட்டும். இதுவரை எங்களை ஆண்டுவந்த சகலர்மேலும் எங்கள் தலையை உயர்தினத்திற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org