Saturday, 21 October 2017

Today's Word - 1 Thessalonians 5:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:14

Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the fainthearted, uphold the weak, be patient with all.

மேலும், சகோதரரே, நாங்கள் உங்களுக்குப் போதிக்கிறதென்னவென்றால், ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்குப் புத்திசொல்லுங்கள், திடனற்றவர்களைத் தேற்றுங்கள், பலவீனரைத் தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள்.

సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అక్రమముగా నడుచుకొనువారికి బుద్ధి చెప్పుడి, ధైర్యము చెడినవారిని దైర్యపరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియ్యుడి, అందరియెడల దీర్ఘ శాంతముగలవారై యుండుడి.

Prayer:

Our father, forgive our iniquities. Make us the ones, who stand for you, carrying your light into the world, guiding people, comforting the meek, and supporting the weak. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் தேவனே எங்கள் ஒழுங்கீனங்களை மன்னியும். இரக்கம் நிறைந்த இதயம் தாரும். பலவீனரைத்தாங்க, திடனற்றவர்களை தேற்ற, ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்திசொல்ல இந்த உலகில் உம் ஒளியாய் பிரகாசிக்க எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 20 October 2017

Today's Word - Isaiah 53:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:11

He shall see the labor of His soul, and be satisfied. By His knowledge My righteous Servant shall justify many, For He shall bear their iniquities.

அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.

అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.

Prayer:

Our father, to save us sinners, you sacrificed your son on the Cross. What can we give to you in return for this grace. We offer up ourselves for your service. Use us so that your name would be glorified. We offer this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.

ஆண்டவரே கிருபாசனரே, எங்கள் பாவங்களுக்காக உமது திருக்குமாரனை பலியாக தந்தீரே. எண்ணிமுடியாத உமது இரக்கத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த அன்புக்கு ஈடாய் என்ன செய்வோம். எங்களையே உமது பணிக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். உமது நாமத்தின் மகிமைக்காக எங்களையும் பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 19 October 2017

Today's Word - Isaiah 50:8

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 50:8

He is near who justifies Me; Who will contend with Me? Let us stand together. Who is My adversary? Let him come near Me.

என்னை நீதிமானாக்குகிறவர் சமீபமாயிருக்கிறார்; என்னோடே வழக்காடுகிறவன் யார்? ஏகமாய் நிற்போமாக, யார் எனக்கு எதிராளி? அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும்.

నన్ను నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసన్నుడై యున్నాడు నాతో వ్యాజ్యెమాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వ్యాజ్యెమాడుదము నా ప్రతివాది యెవడు? అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము.

Prayer:

Our father, you are our King, seated on the throne and judgement is yours. When you are for us, who can stand against us. Child may let go the father's hand, but father never let's go. Hold our hands and lead us and we would not fear anything or anyone as our father is with us. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிருபாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரே, எங்கள் நியாயாதிபதி நீர். சிறு பிள்ளைகள் பெற்றோரின் கரத்தை விட்டுவிடலாம். அன்பான தகப்பனோ தன் பிள்ளையின் கரத்தை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்கிறார். எங்கள் கரம்பிடித்து வழிநடத்தும். நீர் எங்களோடிருக்கும்போது நாங்கள் எதையும் மேற்கொள்வோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 18 October 2017

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!" So God granted him what he requested.

யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி: தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீங்கு என்னைத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்; அவன் வேண்டிக்கொண்டதை தேவன் அருளினார்.

యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడుreference అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను.

Prayer:

Lord we come into your presence today, as we pray like Jabez, enlarge our territories, though we pass through perilous and troublesome times, your hand is not shortened. Let your kingdom expand in this earth. Let your hand be upon us keep us away from evil from harming us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

ஆண்டவரே கஷ்டமும் வேதனையும் நிறைந்த காலத்தினூடாய் நாங்கள் கடந்து சென்றாலும், எங்களை இரட்சிக்க உமது கரம் குறுகிப்போகவில்லை. யாபேஸ் ஜெபித்ததுபோல எங்கள் எல்லைகளை பெரிதாக்கும். உமது ராஜ்ஜியத்தின் எல்லை இப்பூமியில் பெரிதாகட்டும். இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அருள் நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 17 October 2017

Today's Word - Isaiah 12:5

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 12:5

Sing to the Lord, For He has done excellent things; This is known in all the earth.

கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், அவர் மகத்துவமான கிரியைகளைச் செய்தார்; இது பூமியெங்கும் அறியப்படக்கடவது என்பீர்கள்.

యెహోవానుగూర్చి కీర్తన పాడుడి ఆయన తన మహాత్మ్యమును వెల్లడిపరచెను భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.

Prayer:

Our days wouldn't be enough to tell the world the good things you've done in our life. As your grace is new every morning, put a new song in our mouth everyday, so that we may sing your praises and lift up your holy name. In Jesus gracious name we pray. Amen.

நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள்; உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. எந்நாளும் உம்மை போற்றிப்பாட, உம்மை துதிக்க, எங்கள் நாவில் புதிய பாடல்கள் நித்தம் தாரும் தேவா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 16 October 2017

Today's Word - 1 Chronicles 22:13

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 22:13

Then you will prosper, if you take care to fulfill the statutes and judgments with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage; do not fear nor be dismayed.

கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்காக மோசேக்குக் கற்பித்த நியமங்களையும் நியாயங்களையும் செய்ய நீ கவனமாயிருந்தால் பாக்கியவானாயிருப்பாய்; நீ பலங்கொண்டு தைரியமாயிரு, பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு.

యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులనుగూర్చి మోషేకు ఇచ్చిన కట్టడల ప్రకారముగాను ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగ్రత్తపడిన యెడల నీవు వృద్ధిపొందుదువు; ధైర్యము తెచ్చుకొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము.

Prayer:

Our father, the scripture is very clear and conditional. If we obey your words, then we will prosper. Make us the ones who fulfill your words and not to filled with  compromises. In Jesus adorable name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, வேத வசனம் எத்தனை தெளிவாக பேசுகிறது. உமது வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு நடக்கும்போது பாக்கியவான்களாய் இருப்போம். உம்மண்டை சேர, உமது வசனத்தின்படி நடக்க எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும் இயேசு நாதா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 15 October 2017

Today's Word - Exodus 14:14

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 14:14

The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.

கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார்; நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள் என்றான்.

యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును, మీరు ఊరకయే యుండవలెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

Prayer:

Our father thank you for the promise. Protect your children. As you fight for us, we will have peace around us . In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே. எங்களுக்காக நீரே நியாயம் விசாரிக்கிறீர். நீர் எங்கள் நிமித்தம் வழக்காடி எங்களுக்கு சமாதானம் தருவதால் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 13 October 2017

Today's Word - Isaiah 35:4

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 35:4

Say to those who are fearful-hearted, "Be strong, do not fear! Behold, your God will come with vengeance, With the recompense of God; He will come and save you.

மனம் பதறுகிறவர்களைப் பார்த்து: நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், திடன்கொள்ளுங்கள்; இதோ, உங்கள் தேவன் நீதியைச் சரிக்கட்டவும், உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார்; அவர் வந்து உங்களை இரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள்.

తత్తరిల్లు హృదయులతో ఇట్లనుడి భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి ప్రతిదండన చేయుటకై మీ దేవుడుreference వచ్చుచున్నాడు ప్రతిదండనను దేవుడుreference చేయదగిన ప్రతికారమును ఆయన చేయును ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మును రక్షించును. 

Prayer:

Our father, comfort us and help us to operate in faith and not in fear. Grant us your heavenly peace and you take vengeance on their behalf. Save us and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பயத்தின் ஆவி நீங்கி விசுவாசத்தின் ஆவி எங்களில் வளர்ந்தோங்கச்செய்யும். உம்மில் நாங்கள் பலப்படவும், விசுவாசத்தில் நிறைந்து, உமக்காக கடைசி பரியந்தம் நிலைத்து நிற்கவும் உதவி செய்யும். எங்கள் மீட்பரும் ரட்சகருமாகிய இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 12 October 2017

Today's Word - 2 Kings 19:19

THEOPHONY

Today's Word - 2 Kings 19:19

Now therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that You are the Lord God, You alone.

இப்போதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு, எங்களை அவன் கைக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

యెహోవా మా దేవా; లోక మందున్న సమస్త జనులు నీవే నిజముగా అద్వితీయ దేవుడ వైన యెహోవావని తెలిసికొనునట్లుగా అతనిచేతిలోనుండి మమ్మును రక్షించుము.

Prayer:

Our father Let every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் தேவனை அறிக்கைபண்ணும் என்று என் ஜீவனைக்கொண்டு உரைக்கிறேன் என்று சொன்னீரே. அந்த நாள் வரைவில் வரட்டும். எங்களுக்கு நீரே போதும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்,

www.theophony.org

Wednesday, 11 October 2017

Today's Word - Proverbs 19:23

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 19:23

The fear of the Lord leads to life, And he who has it will abide in satisfaction;
He will not be visited with evil.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவனுக்கேதுவானது; அதை அடைந்தவன் திருப்தியடைந்து நிலைத்திருப்பான்; தீமை அவனை அணுகாது.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవ సాధనము అది కలిగినవాడు తృప్తుడై అపాయము లేకుండ బ్రదుకును.

Prayer:

Our father, the more a branch stays in a tree, it would be live, and strong. And so let's be rooted in you and abide in you with satisfaction and love. Safe guard us from evil and restore us. In Jesus glorious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிளை மரத்தோடு இணைந்திருந்தால் உயிரோடும் செழிப்போடும் இருப்பதுபோல் எங்கள் தேவா உம்மோடு நாங்களும் நிலைத்திருக்க கிருபை செய்யும். சமாதானம், சந்தோஷம் ஆண்கள் வாழ்வில் ஊற்றும். எங்கள் மீட்பரும், ரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 10 October 2017

Today's Word - Malachi 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Malachi 1:9

But now entreat God's favor, That He may be gracious to us. While this is being done by your hands, Will He accept you favorably? Says the Lord of hosts.

இப்போதும் தேவனுடைய சமுகத்தை நோக்கிக் கெஞ்சுங்கள்; அப்பொழுது நம்மேல் இரங்குவார்; இது உங்களாலே வந்த காரியம், அவர் உங்களை அங்கீகரிப்பாரோ என்று சேனைகளின் கர்த்தர் கேட்கிறார்.

మనకు కటా క్షము చూపునట్లు ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీ చేతనే గదా అది జరిగెను. ఆయన మిమ్మునుబట్టి యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

Prayer:

Our father, we cry unto you. Hear our plea. Stand for us and pour out a mighty revival in our country. Let millions get added to your kingdom. Let your fire of revival cover nations and let everyone be renewed in Holy Spirit. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே,ஆண்டவரே எங்கள் விண்ணப்பங்களை கண்ணீரோடு உம்மை நோக்கி கெஞ்சுகிறோம். எங்கள் தேசத்தை சந்தியும். எழுப்புதலின் அக்கினி ஆண்கள் தேசத்தை மூடட்டும். திரளான மக்கள் கூட்டம் உமது ராஜ்ஜியத்தில் சேர்க்கப்படட்டும். துதி, புகழ் கணம் மகிமை உமக்கே உரித்தாவதாக. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 9 October 2017

Today's Word - Lamentations 3:22

THEOPHONY

Today's Word - Lamentations 3:22

Through the Lord's mercies we are not consumed, Because His compassions fail not.

நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை.

యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము.

Prayer:

Our father it's your grace and mercy you gave your son for us on the cross and even now every day, every moment we are not consumed because of your mercy. Help us to repent and overcome our sinful life and honor you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் எங்களுக்காக உமது குமாரனையே பலியாக கொடுத்தீரே. இதற்குமேல் என்ன ஒரு அன்பு எங்கள்மேல் யாரும் காட்டமுடியும். ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. உம் கிருபையால் நிலை நிற்கிறோம். மனந்திரும்பி, பாவத்தை விட்டு, உம்மண்டை சேர அருள்புரியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 8 October 2017

Today's Word - Isaiah 53:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:10

Yet it pleased the Lord to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand.

கர்த்தரோ அவரை நொறுக்கச் சித்தமாகி, அவரைப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அவருடைய ஆத்துமா தன்னைக் குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, அவர் தமது சந்ததியைக் கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும்.

అతని నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తన్నుతానే అపరాధపరిహారార్థబలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును, యెహోవా ఉద్దేశము అతనివలన సఫలమగును.

Prayer:

Lord you gave your only son as sacrifice to save us from sin. We offer ourselves to you. Let the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. In Jesus name we pray. Amen.

எங்களையே உமக்கு காணிக்கையை படைக்கிறோம் ராஜா.
கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கட்டும்.
இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 6 October 2017

Today's Word - Hebrews 6:13-14

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 6:13-14

For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no one greater, He swore by Himself, saying, "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you.

ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபோது, ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவருமில்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு: நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப்பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார்.

అబ్రాహామునకు వాగ్దానము చేసినప్పుడు తనకంటె ఏ గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేయలేక పోయెను గనుక. తనతోడు అని ప్రమాణముచేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదింతును నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేతును అని చెప్పెను.

Prayer:

Father God, thank you for this wonderful promise. What a grace that you have sworn by yourself to bless us. Thank you Lord. It's now because of who we are, but because of your great mercies. Forgive our sins and bless us. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, இந்த பெரிய ஆசிர்வாதத்திற்கு நாங்கள் பாத்திரர் அல்ல. ஆயினும் தேவரீர் உம கிருபையின் நிமித்தம் இரக்கம் செய்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 5 October 2017

Today's Word - Isaiah 55:3

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 55:3

Incline your ear, and come to Me. Hear, and your soul shall live; And I will make an everlasting covenant with you, The sure mercies of David.

உங்கள் செவியைச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும்; தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்.

చెవియొగ్గి నాయొద్దకు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బ్రదుకుదురు నేను మీతో నిత్యనిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశ్వతకృపను మీకు చూపుదును.

Prayer:

Our father, though we said we are your children, we have been rebelling against you. Please forgive our hypocrisy.As we repent and return unto you, heeding your words, bless us so that our soul will be saved and we live by your grace. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, உம் பிள்ளைகள் என்று சொல்லி ஏமாற்றி திரிந்தோம். எங்கள் சுய இச்சைகளை நிறைவேற்ற உம்மை எதிர்த்து நின்றோம். எங்களை மன்னியும். எங்கள் ஆத்துமா உமது சமூகத்தில் உமக்கு பிரியமாய் காணப்படட்டும். மன்னியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 4 October 2017

Today's Word - Lamentation 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Lamentation 5:21

Turn us back to You, O Lord, and we will be restored; Renew our days as of old.

கர்த்தாவே, எங்களை உம்மிடத்தில் திருப்பிக்கொள்ளும், அப்பொழுது திரும்புவோம்; பூர்வகாலத்திலிருந்தது போல எங்கள் நாட்களைப் புதியவைகளாக்கும்.

యెహోవా, నీవు మమ్మును నీతట్టు త్రిప్పినయెడల మేము తిరిగెదము. మా పూర్వస్థితి మరల మాకు కలుగజేయుము.

Prayer:

Forgive our arrogance Lord, we went against you. Rather than looking at you we went behind the blessings you gave us. We turn back to you as prodigal children. Renew our lives and transform us to be the one you wanted us to be. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் அகந்தையால் உம் சித்தத்தை விட்டு விலகி ஓடினோம். கிருபையாய் மண்ணியும் தேவா. மீண்டும் உம்மண்டை சேர்கிறோம். எங்களை புது சிருஷ்டியாய் மாற்றி, நீர் எதிர்பார்க்கின்ற மாதிரியில் எங்களை புதுப்பியும். எங்கள் ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 3 October 2017

Today's Word - Isaiah 44:22

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you.

உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப்போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப்போலவும் அகற்றிவிட்டேன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்னை நான் மீட்டுக்கொண்டேன்.

మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ యతిక్రమములను మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి యున్నాను నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను, నాయొద్దకు మళ్లుకొనుము.

Prayer:

How great thou art and your grace upon us is new every morning. You've moved our transgressions and sins far away. Thank you Master. We return back to you like a prodigal son. Take charge over our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

தேவரீர், எங்கள் மேல் நீர் வைத்த மாறாத இந்த இரக்கம் எத்தனை பெரியது? எங்கள் மீறுதல்களையும், பாவங்களையும், தூரமாக்கிப்போட்டீரே, உமக்கு நன்றி. உம்மண்டை திரும்பி வருகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 2 October 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:9

If disaster comes upon us sword, judgment, pestilence, or famine we will stand before this temple and in Your presence (for Your name is in this temple), and cry out to You in our affliction, and You will hear and save.

எங்கள்மேல் பட்டயம், நியாயதண்டனை, கொள்ளைநோய், பஞ்சம் முதலான தீமைகள் வந்தால், அப்பொழுது உம்முடைய நாமம் இந்த ஆலயத்தில் விளங்குகிறபடியால், நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் உமது சந்நிதியிலும் வந்துநின்று, எங்கள் இடுக்கணில் உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில், தேவரீர் கேட்டு இரட்சிப்பீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

నీవు ఆలకించి మమ్మును రక్షిం చుదువని అనుకొని, యిచ్చట నీ నామఘనతకొరకు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెట్టబడెను గదా.

Prayer:

Where do we run Oh Lord,all our provision comes from you. We'll bring everything under your feet so that it is well with our soul. Jehova Jira our provider, take care of us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கே செல்வோம் எங்கள் தேவனே. எந்த காலத்திலும், எந்த நேரத்திலும், எங்கள் காரியங்களை உமது சமூகத்தில் வைப்போம். யெகோவாயீரே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்கள் தேவைகள் பார்த்துக்கொள்ளப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 30 September 2017

Today's Word - Deuteronomy 1:17

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 1:17

You shall not show partiality in judgment; you shall hear the small as well as the great; you shall not be afraid in any man's presence, for the judgment is God's. The case that is too hard for you, bring to me, and I will hear it.

நியாயத்திலே முகதாட்சிணியம் பாராமல் பெரியவனுக்குச் செவிகொடுப்பதுபோலச் சிறியவனுக்கும் செவிகொடுக்கக்கடவீர்கள்; மனிதன் முகத்திற்குப் பயப்படாதீர்களாக; நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடையது; உங்களுக்குக் கடினமாயிருக்கும் காரியத்தை என்னிடத்தில் கொண்டுவாருங்கள்; நான் அதைக் கேட்பேன் என்று சொல்லி, நீங்கள் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் யாவையும் அக்காலத்திலே கட்டளையிட்டேன்.

తీర్పు తీర్చు నప్పుడు అల్పుల సంగతి గాని ఘనుల సంగతి గాని పక్ష పాతములేకుండ వినవలెను; న్యాయపుతీర్పు దేవునిదే. కాబట్టి మీరు మనుష్యుని ముఖము చూచి భయపడవద్దు. మీకు అసాధ్యమైన కఠినవ్యాజ్యెమును నాయొద్దకు తీసి కొని రావలెను; నేను దానిని విచారించెదనని వారి కాజ్ఞా పించితిని.

Prayer

Give us the heart of righteousness, so that we may look up to everyone with respect and equality, not rating people by position or power, not fearing any man but you alone, and bring things which are difficult for us to your presence and follow your guidance. In Jesus name we pray. Amen.

மனிதன் முகத்திற்குப் பயப்படாமலும், நியாயத்திலே முகதாட்சிணியம் பாராமலும், சகலருக்கும் ஒன்றேபோல் செவிகொடுக்கவும், கடினமாயிருக்கும் காரியத்தை உம்மிடத்தில் கொண்டுவந்து, நீர் சொல்வதைக்கேட்டு நாங்கள் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் யாவையும் ஜெயிக்கவும் எங்களுக்கு நீரே உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 29 September 2017

Today's Word - Psalms 108:13

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 108:13

Through God we will do valiantly, For it is He who shall tread down our enemies.

தேவனாலே பராக்கிரமஞ்செய்வோம்; அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்துப்போடுவார்.

దేవునివలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము మా శత్రువులను అణగద్రొక్కువాడు ఆయనే.

Prayer:

Our father, teach us our will and strengthen our hands, and doing your will be the only goal in our lives. Thank you for the day of victory you've given us above the ones who have been crushing is so far. In Jesus adorable name we pray. Amen.

உமது வழியை எங்களுக்கு பொதியும், எங்கள் கைகளை ஸ்திரப்படுத்தும், உம் சித்தம் செய்வது ஒன்று மாத்திரம் எங்கள் வாழ்வின் இலட்சியமாய் இருக்கட்டும். இதுவரை எங்களை ஆண்டுவந்த சகலர்மேலும் எங்கள் தலையை உயர்தினத்திற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 28 September 2017

Today's Word - 1 Samuel 12:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Samuel 12:16

Now therefore, stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes

இப்பொழுது கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் செய்யும் பெரிய காரியத்தை நின்று பாருங்கள்

మీరు నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొప్ప కార్యమును కనిపెట్టుడి.

Prayer:

Our father, thank you for you've taken our plea in your hands. As we see the deliverance through your mighty hand, give us a heart to thank you and be truthful to you. In Jesus glorious name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா எங்கள் கண்ணீரை உமது துருத்தியில் வைத்தீரே, ஸ்தோத்திரம். உமது மகிமையை எங்கள் கண்கள் கண்டு உம்மை துதிக்க எங்கள் நாவுகளை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 27 September 2017

Today's Word - Isaiah 54:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:10

For the mountains shall depart And the hills be removed, But My kindness shall not depart from you, Nor shall My covenant of peace be removed," Says the Lord, who has mercy on you.

மலைகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும், என் கிருபை உன்னைவிட்டு விலகாமலும், என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று, உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

Prayer:

Who are we Lord, you are so mindful of us. What a great blessing you have pronounced on us. Hold our hands and lead us all the way through. In Jesus precious name we pray. Amen.

உமது கிருபை எத்தனை பெரியது. அபாத்திரர் எங்களை நீர் இம்மட்டும் ஆதரிக்க நாங்கள் என்ன தவம் செய்தோம். மன்னியும், ஏற்றுக்கொள்ளும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 26 September 2017

Today's Word - 1 Kings 8:10-11

THEOPHONY

Today's Word - 1 Kings 8:10-11

And it came to pass, when the priests came out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord, 11 so that the priests could not continue ministering because of the cloud; for the glory of the Lord filled the house of the Lord.

அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில், மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று. மேகத்தினிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்செய்கிறதற்கு நிற்கக் கூடாமற்போயிற்று; கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

అతడు మరి యేడుదినములు తాళి మరల ఆ నల్ల పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. సాయంకాలమున అది అతనియొద్దకు వచ్చి నప్పుడు త్రుంచబడిన ఓలీవచెట్టు ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళ్లు భూమిమీదనుండి తగ్గిపోయెనని నోవహునకు తెలిసెను.

Prayer:

Lord we have yet sinned against you many a times, forgive us and because of your abundant grace, remember your covenant and anoint us with your holy spirit  multiple fold  as you did in the days of our fore fathers and make us witnesses to your name. Whoever is been put down for your name's sake, lift their heads above the ones who persecute them. In Jesus name we pray. Amen.

மீண்டும் மீண்டும் பாவத்திற்கே திரும்பி ஓடினோம். மண்ணியும் தேவா உம் இரக்கத்தினால். உமது அடியாருக்கு நீர் கொடுத்த உடன்படிக்கையை தயவுகூர்ந்து நினைத்தருளும். அன்றய தினத்திலே நீர் நிரப்பியதுபோல இப்பொழுதும் நிரப்பியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 25 September 2017

Today's Word - Deuteronomy 28:14

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 28:14

So you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or the left, to go after other gods to serve them.
    இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி நடக்கவும் அவைகளுக்குச் செவிகொடுத்துவந்தால், கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய்.
అన్యుల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నున్నయెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజ్ఞా పించుచున్న నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞ లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నిన్ను తలగా నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడ వుగా ఉందువుగాని క్రింది వాడవుగా ఉండవు.

Prayer:

We surrender Lord to obey your words, heed them and follow them without turning to any side. Be on our side and lead us through amidst the storms and any other calamity in life. in Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே உமக்கு அடிபணிகிறோம். உமது கட்டளைகளை கைக்கொள்ள, அதன்படி நடக்க, எங்களை ஒப்புவிக்கிறோம். நீரே தலைவராய் இருந்து எங்கள் வாழ்க்கை படகை சீரும் புயலுக்கு, மற்ற எல்லா நாசா மோசத்துக்கும் விலக்கி நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 24 September 2017

Today's Word - Proverbs 8:34

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:34

Blessed is the man who listens to me, Watching daily at my gates, Waiting at the posts of my doors.

என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து, என் கதவு நிலையருகே காத்திருந்து, எனக்குச் செவிகொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

అనుదినము నా గడపయొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధములయొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు.

Prayer:

Father God we surrender back to you. We have given up on our first love when we found you. We surrender, we return to you. As the word says blessed are thee who meditate on the word of God, we commit to spend time in your presence. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, ஆதி அன்பை மறந்து போனோம். உம்மை விட்டு விலகி ஓடினோம். மீண்டும் உம சமூகத்தில் எங்களை அற்பணிக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் நடத்தும் உம் சித்தம்போல். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org


Saturday, 23 September 2017

Today's Word - Psalms 145:14

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 145:14

The Lord upholds all who fall, And raises up all who are bowed down.

கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கிவிடுகிறார்.

యెహోవా పడిపోవువారినందరిని ఉద్ధరించువాడు క్రుంగిపోయిన వారినందరిని లేవనెత్తువాడు

Prayer:

Lord we bow down before you. We have fallen by our sin. Cleanse us, hold our hands and raise us up and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

ஆண்டவரே, நாய் தன் கக்கியதில் திரும்ப விழுவதுபோல் மீண்டும் மீண்டும் பாவங்களால் விழுந்து போனோம். மன்னியும் பிதாவே. கழுவும். சுத்திகரியும். உமது மகா பெரிய இரக்கத்தால் எங்களை தூக்கி நிறுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 22 September 2017

Today's Word - Isaiah 48:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:18

Oh, that you had heeded My commandments! Then your peace would have been like a river, And your righteousness like the waves of the sea.

ஆ, என் கற்பனைகளைக் கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும்; அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியைப்போலும், உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளைப்போலும் இருக்கும்.

నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరు చున్నాను ఆలకించినయెడల నీ క్షేమము నదివలెను నీ నీతి సముద్రతరంగములవలెను ఉండును.

Prayer:

Yes Lord. We surrender. Give us a heart to oeby your commandments and do not turn away from you anytime. In Jesus glorious name we pray. Amen.

ஆம் ஆண்டவரே, உம கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடந்து உமக்கு உண்மையாய் ஜீவிக்க எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 21 September 2017

Today's Word - James 1:12

THEOPHONY

Today's Word - James 1:12

Blessed is the man who endures temptation; for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him.

சோதனையைச் சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; அவன் உத்தமனென்று விளங்கினபின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவகிரீடத்தைப் பெறுவான்.

శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును.

Prayer:

Make us conquerors and over comers over evil temptations of this world. Once you test and approve of us, we will be clean in our heart, body and soul. Create in us a clean heart and a contrite spirit. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, அருமை பிதாவே, சோதனைகளை சகிக்க பெலன் தாரும். நீர் சோதித்தபின்பு நாங்கள் பொன்னாய் விளங்குவோம். பரம கிரீடத்தை எங்களுக்கு தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 20 September 2017

Today's Word - Job 5:10

THEOPHONY

Today's Word - Job 5:10

He gives rain on the earth, And sends waters on the fields.

தாழ்ந்தவர்களை உயரத்தில் வைத்து, துக்கிக்கிறவர்களை இரட்சித்து உயர்த்துகிறார்.

ఆయన భూమిమీద వర్షము కురిపించువాడుపొలములమీద నీళ్లు ప్రవహింపజేయువాడు.

Prayer:

You are our everything our father. Take care of us. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எல்லாம், நீரே எல்லாம். காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 19 September 2017

Today's Word - Psalms 41:12

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 41:12

As for me, You uphold me in my integrity, And set me before Your face forever.

நீர் என் உத்தமத்திலே என்னைத்தாங்கி, என்றென்றைக்கும் உம்முடைய சமுகத்தில் என்னை நிலைநிறுத்துவீர்.

నా యథార్థతనుబట్టి నీవు నన్ను ఉద్ధరించుచున్నావు నీ సన్నిధిని నిత్యము నన్ను నిలువబెట్టుదువు.

Prayer:

You are our everything. Melt us, mold us, make us to be the vessel you want us to be. In Jesus precious name we pray. Amen.

நீரே எல்லாம் இயேசுவே. தாங்குவீர், தப்புவிப்பீர், தேற்றுவீர் என்றும் நடத்துவார். நீரே எங்கள் எல்லாம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 18 September 2017

Today's Word - Isaiah 48:17

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:17

Thus says the Lord, your Redeemer, The Holy One of Israel: I am the Lord your God, Who teaches you to profit, Who leads you by the way you should go.

இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பிரயோஜனமாயிருக்கிறதை உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.

నీ విమోచకుడును ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడుreferenceనైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును.

Prayer:

Teach us to walk in the path you have marked for us Lord, without turning to either sides. Walk straight and reach the goal you've set for us. In Jesus name we pray. Amen.

நடக்க சொல்லித்தாரும் இயேசுவே இயேசுவே, நீர் காண்பிக்கும் வழியில் இடதுபுறம் வலதுபுறம் சாயாமல் நடக்க சொல்லித்தாரும் இயேசுவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 17 September 2017

Today's Word - Revelation 22:12

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 22:12

And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.

இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடேகூட வருகிறது.

ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

Prayer:

Come soon Lord Jesus. We live in times of persecution, trials and tribulations for your name's sake. All that's written in the scripture is getting fulfilled. Come soon and establish your kingdom. Forgive our sins and take us to heaven. In Jesus name we pray. Amen

பாவம், சாபம் எல்லாம் இன்று பெருகி போயிற்று. தீய குணம் நிறைந்துபோயிற்று. மாரநாதா. வாரும் ஆண்டவரே, விரைந்து வாரும். உம் ராஜ்ஜியம் ஸ்தாபியும். நீசராம் எங்களை மன்னித்து உமது ராஜ்யத்தில் சேர்த்திடும். எங்கள் ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 16 September 2017

Today's Word - Proverbs 15:9

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 15:9

The way of the wicked is an abomination to the Lord, But He loves him who follows righteousness.

துன்மார்க்கனுடைய வழி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; நீதியைப் பின்பற்றுகிறவனையோ அவர் நேசிக்கிறார்.

భక్తిహీనుల మార్గము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన ప్రేమించును.

Prayer:

Our father, forgive us as we have gone astray, doing things against your will and which are not pleasing to you. We surrender. From this moment on, transform us that we may live according to you will. Let's not be man pleasers, but looking to please you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

கர்த்தாவே இம்மட்டும் உமக்கு பிரியமில்லாத உமக்கு அருவருப்பான காரியங்களை செய்து வந்தோம். எங்களை மன்னியும். உம்மை பின்பற்றி உமக்கு பிரியமாய் வாழ எங்களுக்கு இறங்கும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 15 September 2017

Today's Word - Romans 10:11

THEOPHONY

Today's Word - Romans 10:11

For the Scripture says, "Whoever believes on Him will not be put to shame.

அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லையென்று வேதம் சொல்லுகிறது.

ఏమనగా, ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడెవడును సిగ్గుపడడని లేఖనము చెప్పుచున్నది.

Prayer:

Yes Lord, we trust in you. Lift our heads wherever we have been put down. Let your name be glorified. In Jesus matchless name we pray. Amen.

நன்றி தேவா, தூயாதி தூயரே, உம்மை நோக்கிப்பார்க்கும் அடியாரை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கேல்லாம் தாழ்த்தப்படுகிறார்களோ அதே இடங்களில் அவர்களை நீர் உயர்த்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 14 September 2017

Today's Word - Proverbs 21:23

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 21:23


Whoever guards his mouth and tongue Keeps his soul from troubles.

தன் வாயையும் தன் நாவையும் காக்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை இடுக்கண்களுக்கு விலக்கிக் காக்கிறான்.

నోటిని నాలుకను భద్రము చేసికొనువాడు శ్రమలనుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

Prayer:

Thank you Lord for speaking to us again about the tongue, which blesses and curses. Keep our mouth and lips away from cursing, but to speak blessings and words of comfort. In Jesus precious name we pray. Amen.

ஆண்டவரே, மீண்டுமாய் நீர் எங்களோடு நாவைக்குறித்து பேசுகிறீர். நீர் கொடுத்த இந்த நாவை, மற்றோரை சபிக்க பயன்படுத்தாமல், உம்மை துதிக்க, ஆசீர்வாதமான ஆறுதலான வார்த்தைகளைப்பேச எங்கள் இருதயங்களை நீர் ஏவியருளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 13 September 2017

Today's Word - Romans 12:14

THEOPHONY

Today's Word - Romans 12:14

Bless those who persecute you; bless and do not curse.

உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், ஆசீர்வதிக்கவேண்டியதேயன்றி சபியாதிருங்கள்.

మిమ్మును హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవద్దు.

Prayer:

Give us a heart like yours Lord that we may bless the ones who persecute us, so that we can be living witnesses to your name. Let the same lips which pronounce the blessing not pronounce curses. Help us to control our tongue. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் நாவை அடக்க, ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை பேச எங்களை இருதயங்களை ஏவியருளும். சாபமான வார்த்தை ஒன்றும் எங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படாதபடி காத்துக்கொள்ளும். எங்கள் மீட்பரும் ரட்சகருமாகிய ஆண்கள் அருள் நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 12 September 2017

Today's Word - Isaiah 30:15

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 30:15

And He shall break it like the breaking of the potter's vessel, Which is broken in pieces; He shall not spare. So there shall not be found among its fragments. A shard to take fire from the hearth, Or to take water from the cistern.

அவர்களை அவர் தப்பவிடாமல் உடையும்படி குயக்கலத்தை நொறுக்குவதுபோல அவர்களை நொறுக்குவார்; அடுப்பிலே நெருப்பு எடுக்கிறதற்கும், குளத்திலே தண்ணீர் மொள்ளுகிறதற்கும் நொறுங்கின துண்டுகளில், ஒரு ஓடாகிலும் அகப்படாதேபோம்.

కుమ్మరి కుండ పగులగొట్టబడునట్లు ఆయన ఏమియు విడిచిపెట్టక దాని పగులగొట్టును పొయిలోనుండి నిప్పు తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళ్లు తీయుటకు గాని దానిలో ఒక్క పెంకైనను దొరకదు.

Prayer:

Our father, have mercy on your children who are being persecuted across the globe. Break the vessels of the wicked and bring peace amidst your children, so that we may worship you freely. Bring a revival in the hearts of those persecutors and across all nations, so that we render our praises to you on witnessing this revival. In Jesus name we pray. Amen.

இந்த கல்லில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினமாம் அன்றுரைத்த எங்கள் தேவனே, உம்மையும் உம் ஜனத்தையும் எதிர்க்கும் இந்த கூட்டத்தை நீர் கண் நோக்கிப்பாரும். அடாவதித்தனங்களும் ஆணவமும் இந்த ஜனத்தை அழித்தே தீருவோம் என்ற மூர்க்கமும் மாற்றும். விடுதலையோடுகூட உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 11 September 2017

Today's Word - Ephesians 6:10

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 6:10

Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.

கடைசியாக, என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள்.

తుదకు ప్రభువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.

Prayer:

Yes Lord. We trust in you and your power. Bless us and help us stay strong in you in every walk of life. In Jesus glorious name we pray. Amen

ஆம் பிதாவே, உம்மை விசுவாசிக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதியும். என்றென்றும் எங்கள் பாதையை செவ்வைப்படுத்தி எங்களை உம்மண்டை நடத்தும். மகிமை நிறைந்த எங்கள் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 9 September 2017

Today's Word - Romans 12:21

THEOPHONY

Today's Word - Romans 12:21

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு.

కీడువలన జయింపబడక, మేలు చేత కీడును జయించుము.

Prayer:

Our father as we wrestle against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, give us whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil and be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand In Jesus name we pray. Amen.

மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் எங்களுக்கு போராட்டம் இருப்பதால், பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்துநிற்கத் திராணியுள்ளவர்களாகும்படி, தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 8 September 2017

Today's Word - Micah 7:9

THEOPHONY

Today's Word - Micah 7:9

I will bear the indignation of the Lord, Because I have sinned against Him, Until He pleads my case And executes justice for me. He will bring me forth to the light; I will see His righteousness.

நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாகப் பாவஞ்செய்தேன்; அவர் எனக்காக வழக்காடி என் நியாயத்தை விசாரிக்குமட்டும் அவருடைய கோபத்தைச் சுமப்பேன்; அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே கொண்டுவருவார், அவருடைய நீதியைப் பார்ப்பேன்.

నేను యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వ్యాజ్యె మాడి నా పక్షమున న్యాయము తీర్చువరకు నేను ఆయన కోపాగ్నిని సహింతును; ఆయన నన్ను వెలుగులోనికి రప్పించును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను.

Prayer:

Our father you are our judge. Forgive our sins. Bless our countries, churches, work places and with whoever we interact. Let your light shine upon us and your justice prevail over us. In Jesus name we pray. Amen.

நீர் எங்களை விசாரிக்கிறவர். மண்ணியும் எங்கள் பாவங்களை. எங்களையும் எங்கள் தேசத்தையும் உமது வெளிச்சத்தில் கொண்டுவாரும். உம்முடைய நீதி எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

ww.theophony.org

Thursday, 7 September 2017

Today's Word - Psalms 16:8

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 16:8

I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.

கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను.ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుకనేను కదల్చబడను.

Prayer:

Lead us our Lord and as we depend on you, we will not be shaken. In Jesus matchless name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் தேவா, எங்கள் முன் செல்லுமே. நீரே எங்களோடிருந்து நாங்கள் அசைக்கப்படாதபடி காத்துக்கொள்ளும். இணையில்லா எங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 6 September 2017

Today's Word - Isaiah 54:7

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:7

For a mere moment I have forsaken you, But with great mercies I will gather you.

இமைப்பொழுது உன்னைக் கைவிட்டேன்; ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால், உன்னைச் சேர்த்துக்கொள்வேன்.

నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించితిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను

Prayer:

Abba father, a short time in your perspective can be a even generation. Cast us not away from your presence. Forgive our sins. Remember your covenant. Restore us and grant us your heavenly peace. Let your people live in harmony. In Jesus adorable name we pray. Amen.

அப்பா, பிதாவே, உமது கண்களில் ஒரு நொடி எங்கள் ஒரு சந்ததிக்கு மேலும் போகும். உமது மிகுந்த இரக்கத்தினால் எங்களளுக்கு இறங்கும். உமது உடன்படிக்கையை எங்கள் வாழ்வில் நிறைவேற்றும். எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து, உமது பரலோக சமாதானத்தை எங்களுக்கு திரும்ப தாரும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். 

www.theophony.org

Monday, 4 September 2017

Today's Word - -Psalms 27:1

THEOPHONY

Today's Word - -Psalms 27:1

The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?

கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன்? கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர், யாருக்கு அஞ்சுவேன்?

యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును?

Prayer:

We do not fear anyone or anything, for you Oh Lord, are our light and our salvation. We will march forward building your kingdom, with your gracious hand upon us. In Jesus precious name we pray. Amen.

நாங்கள் தயங்குவதில்லை, கலங்குவதில்லை. எங்கள் தேவன் இயேசு எம்மோடிருப்பதால். மதிலை தாண்டி, தடைகள் உடைத்து கட்டுவோம் பூமியில் தேவ ராஜ்ஜியத்தை. இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 3 September 2017

Today's Word - John 10:9

THEOPHONY

Today's Word - John 10:9

I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture.

நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புறம்பும்சென்று, மேய்ச்சலைக் கண்டடைவான்.

నేనే ద్వారమును; నా ద్వారా ఎవడైన లోపల ప్రవేశించిన యెడల వాడు రక్షింపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచునుండును.

Prayer:

You are our everything father. Today we seek to many resources like our good deeds, our pastors, ministers of God, some resort to tarot cards and other cult practices though being Christians. Forgive every one of us. We surrender in to your gracious hands. Lead us that we may inherit heaven. In Jesus gracious name we pray.

www.theophony.org

Saturday, 2 September 2017

Today's Word - Acts 10:43

THEOPHONY

Today's Word - Acts 10:43

To Him all the prophets witness that, through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins.

அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவமன்னிப்பைப் பெறுவானென்று தீர்க்கதரிசிகளெல்லாரும் அவரைக்குறித்தே சாட்சிகொடுக்கிறார்கள் என்றான்.

ఆయనయందు విశ్వాసముంచువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్త లందరు ఆయననుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నారనెను.

Prayer:

Forgive us sins Lord, that we moved away from you trusting others. Help us to come over our unbelief and to be strongly rooted in you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

உம்மை விட்டு வழி விலகிப்போனோம். எங்கள் பாவங்களை மண்ணியும் ஆண்டவரே. எங்கள் அவிசுவாசத்தை மாற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், 

www.theophony.org

Friday, 1 September 2017

Today's Word - Psalms 92:7-8

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 92:7-8

When the wicked spring up like grass, And when all the workers of iniquity flourish, It is that they may be destroyed forever. But You, Lord, are on high forevermore.

துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். கர்த்தாவே, நீர் என்றென்றைக்கும் உன்னதமானவராயிருக்கிறீர்.

నిత్యనాశనము నొందుటకే గదా భక్తిహీనులు గడ్డివలె చిగుర్చుదురు. చెడుపనులు చేయువారందరు పుష్పించుదురు. యెహోవా, నీవే నిత్యము మహోన్నతుడవుగా నుందువు.

Prayer:

You are a sovereign Lord. Many kings arose against you and perished. But you are our awesome, unchanging and everlasting God. Thank you for the new month. Lead us according to your plans all through our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தின் சூழ்நிலையை அறிந்தவரே, பல ராஜாக்கள் வரக்கண்டோம். உம்மை எதிர்த்து நின்று அழியக்கண்டோம். நீரோ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறீர். நீர் தந்த இந்த புதிய மாதத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புதலை ஊற்றும். உம்  சித்தம் செய்ய எங்களை பலப்படுத்தும், பயன்படுத்தும். எங்கள் மீட்பரும் ரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 31 August 2017

Today's Word - Psalms 18:35

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 18:35

You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great.

உம்முடைய இரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முடைய வலதுகரம் என்னைத் தாங்குகிறது; உம்முடைய காருணியம் என்னைப் பெரியவனாக்கும்.

నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచున్నావు నీ కుడిచెయ్యి నన్ను ఆదుకొనెనునీ సాత్వికము నన్ను గొప్పచేసెను.

Prayer:

Shield us with your blood and let your hand lead us. Lift our heads according to thy kindness and be our king forever. Let none be ashamed of the gospel. In Jesus gracious name we pray. Amen.

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியை இருந்தாலும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் ஒருபோதும் குறைவை அனுமதிப்பதில்லை. எங்களை உம் ரத்தத்தால் வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளும். உம் இரக்கத்தால் எங்களை தாங்கி நடந்தும், உயர்த்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 30 August 2017

Today's Word - Isaiah 26:4

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 26:4

Trust in the Lord forever, For in YAH, the Lord, is everlasting strength.

கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள்; கர்த்தராகிய யேகோவா நித்திய கன்மலையாயிருக்கிறார்.

యెహోవా యెహోవాయే నిత్యాశ్రయదుర్గము యుగయుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి.

Prayer:

You are our healer, our strength, our comfort. You are our everything. Be with us and lead us forevermore. In Jesus matchless name we pray. Amen.

பெலவீனத்தில் எங்கள் பெலன் நீரே, சுகவீனத்தில் எங்கள் சுகம் நீரே, எங்கள் எல்லாமானவரே, இன்றும் என்றும் நீரே எங்கள் எல்லாம். உம்மையே நம்புவோம் எங்கள் கன்மலையே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 29 August 2017

Today's Word - Jeremiah 33:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 33:3

Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.

என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்.

నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును.

Prayer:

Our father you know the plight of your children across the globe. They are crushed in every single way. In workplace,the surroundings they live and places of worship are no exception. We cry unto you. Come soon Lord. Let your kingdom be established. Enough of kings of the earth. In Jesus gracious name we pray.

உம்மை தேடுவோர்க்கு இழைக்கப்படும் அநீதியை காண்கின்ற தேவா, எங்கள் ஆண்டவரே. பூலோக ராஜாக்கள் போதும் . நிலையான உம் ராஜ்யம் வேண்டும். விரைந்து வாரும். எங்கள் அருள் நாதர் இயேசுவின் மூலன் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 28 August 2017

Today's Word - Psalms 119:66

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:66

Teach me good judgment and knowledge, For I believe Your commandments.

உத்தம நிதானிப்பையும் அறிவையும் எனக்குப் போதித்தருளும், உம்முடைய கற்பனைகளின்பேரில் விசுவாசமாயிருக்கிறேன்.

నేను నీ ఆజ్ఞలయందు నమ్మిక యుంచియున్నాను మంచి వివేచన మంచి జ్ఞానము నాకు నేర్పుము.

Prayer:

Our father, give us the spirit of discernment so we may know your paths and stick to it forever. In Jesus name we pray. Amen.

விசுவாசத்தில் வளர்ந்து, பரிசுத்த வேதத்தின் அடிப்படையில் காரியங்களை சீர்தூக்கிப்பார்த்து நிதானித்து செயல்படும் ஞானம் தரும் தேவா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 27 August 2017

Today's Word - Psalms 40:17

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:17

But I am poor and needy; Yet the Lord thinks upon me. You are my help and my deliverer; Do not delay, O my God.

நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தரோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார்; தேவரீர் என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; என் தேவனே, தாமதியாதேயும்.

నేను శ్రమలపాలై దీనుడనైతిని ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు. నాకు సహాయము నీవే నా రక్షణకర్తవు నీవే. నా దేవా, ఆలస్యము చేయకుము.

Prayer:

Who are that you are mindful of us Lord. You are my hope, deliverer. Maranatha. Come soon Lord. In Jesus precious name we pray. Amen.

சிறுமையும் எளிமையுமான என்னை நீர் நினைத்திட நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே. நீரே எல்லாம் இயேசுவே. மாரநாதா. சீக்கிரம் வாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 26 August 2017

Today's Word - 2 Thessalonians 3:3

THEOPHONY

Today's Word - 2 Thessalonians 3:3

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.

கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, தீமையினின்று விலக்கிக் காத்துக்கொள்ளுவார்.

అయితే ప్రభువు నమ్మదగినవాడు; ఆయన మిమ్మును స్థిరపరచి దుష్టత్వమునుండి3 కాపాడును.

Prayer:

Our father, we pray that you will remember your covenant with us, forgive our sins and lift us up in the places where we have been put to struggle and shame. In Jesus name we pray. Amen.

உண்மையுள்ளவரே, எங்கள் தேவ தேவனே, உனக்கெதிராய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்றவரே, உமக்காக பெரிய காரியங்களை உமக்கு பிரியமான வழியில் செய்ய நீரே எங்களை உயர்த்தும். இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 25 August 2017

Today's Word - Psalms 73:26

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 73:26

My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.

என் மாம்சமும் என் இருதயமும் மாண்டுபோகிறது; தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கன்மலையும் என் பங்குமாயிருக்கிறார்.

నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడుreference నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గ మును స్వాస్థ్యమునై యున్నాడు.

Prayer:

Our father you are refuge, fort, strength and comforter and a very present help every time. Be with us and lead us today and forever more. In Jesus gracious name we pray. Amen.

சோர்வுற்ற நேரத்தில் எங்கள் துணையே எங்கள் இயேசு ராஜா, நீரே என்றென்றைக்கும் எங்கள் கன்மலையாய் இருந்து வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 24 August 2017

Today's Word - Isaiah 12:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 12:6

Cry out and shout, O inhabitant of Zion, For great is the Holy One of Israel in your midst!"

சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார்.

సీయోను నివాసీ, ఉత్సాహధ్వని బిగ్గరగా చేయుము నీ మధ్యనున్న ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఘనుడై యున్నాడు.

Prayer:

We cry out Lord, lift our heads in the place where we are crushed and ill treated. Let your name alone be glorified. In Jesus matchless name we pray. Amen.

உன்னதங்களில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, எங்கள் நடுவில் வாசம் செய்யும். எங்கள் ஜெபம் கேளும். எங்கள் வேண்டுதலுக்கு இறங்கும். எங்கள் ஜெபம் உமது சமூகத்தில் பிரியமாய் காணப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 23 August 2017

Today's Word - Ephesians 4:29

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 4:29


Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.

கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి.

Prayer:

Dear Lord, let the words of our mouth and meditation of our hearts, be pleasing in your sight. In Jesus adorable name we pray. Amen,

ஆண்டவரே எங்கள் வாயின் வார்த்தையும். இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்தில் பிரியமாய் இருப்பதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 22 August 2017

Today's Word - Isaiah 58:12

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 58:12

Those from among you Shall build the old waste places; You shall raise up the foundations of many generations; And you shall be called the Repairer of the Breach, The Restorer of Streets to Dwell In.

உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வமுதல் பாழாய்க் கிடந்த ஸ்தலங்களைக் கட்டுவார்கள்; தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள்மேல் நீ கட்டுவாய்; திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும், குடியிருக்கும்படி பாதைகளைத் திருத்துகிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய்.

పూర్వకాలమునుండి పాడైపోయిన స్థలములను నీ జనులు కట్టెదరు అనేకతరముల క్రిందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కట్టెదవు విరుగబడినదానిని బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునట్లుగా త్రోవలు సిద్ధపరచువాడ వనియు నీకు పేరు పెట్టబడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను.

Prayer:

Thank for your promise this day our Lord, your mercies are new every morning. We surrender our younger generation to your hands. Take away their addition in every aspect games and habit which brings harm to them. Build a new generation who will stand for you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் இளைய சமுதாயத்தை உமது சமூகத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. வியாதிகள், பலவீனங்கள், சோர்வுகள், மற்றும் அடிமைப்படுத்தி அழிக்கும் தீமையான சகல வழிகளுக்கும் அவர்களை நீர் விலக்கி காத்தருளும். உமக்காக நிற்க அவர்களை கட்டி எழுப்பும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 21 August 2017

Today's Word - James 4:10

THEOPHONY

Today's Word - James 4:10

Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.

கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார்.

ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.

Prayer:

We humble and surrender Lord. Melt us, mold us, fill and lead us. In Jesus precious name we pray. Amen,

உம் சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் வல்ல பிதாவே.  உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி நிரப்பும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 20 August 2017

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

Test all things; hold fast what is good.

எல்லாவற்றையும் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.

సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి.

Prayer:

Abba father, as we live in a world of deceitfulness, give us the spirit of discernment, so that we can analyze things in the light of your word and stick the ones which are good. In Jesus name we pray. Amen.

இயேசப்பா, நாங்கள் கேட்கிற, பார்க்கிற, செய்ய முற்படுகிற எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய பரிசுத்த வேதத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து, உம்முடைய வார்த்தையின்படி நலமானதை தெரிந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 19 August 2017

Today's Word - Numbers 18:20

THEOPHONY

Today's Word - Numbers 18:20

Then the Lord said to Aaron: "You shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them; I am your portion and your inheritance among the children of Israel.

பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி: அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளவேண்டாம், அவர்கள் நடுவே உனக்குப் பங்கு உண்டாயிருக்கவும் வேண்டாம்; இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் உன் சுதந்தரமுமாய் இருக்கிறேன்.

మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇట్లనెనువారి దేశములో నీకు స్వాస్థ్యము కలుగదు; వారి మధ్యను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నీ పాలు నీ స్వాస్థ్యము నేనే.

Prayer:

Let's not run for praise, wealth, honor or power in this world as they perish. Lord be our share and our everything, that we may live a contented life in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

பேர், புகழ், ஆஸ்தி எதுவும் வேண்டாம். நீர் மாத்திரம் போதும் எங்கள் இயேசு ராஜா.நீரே எங்கள் எல்லாம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 18 August 2017

Today's Word - 2 Thessalonians 3:16

THEOPHONY

Today's Word - 2 Thessalonians 3:16

Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.

சமாதானத்தின் கர்த்தர்தாமே எப்பொழுதும் சகலவிதத்திலும் உங்களுக்குச் சமாதானத்தைத் தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பாராக.

సమాధానకర్తయగు ప్రభువు తానే యెల్లప్పుడును ప్రతి విధముచేతను మీకు సమాధానము అనుగ్రహించును గాక. ప్రభువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక.

Prayer:

Your mercies are new every morning. Fill is with you grace, so that the heavenly peace may surround us. Be with us and lead us. In Jesus precious name we pray. Amen.

உம் இரக்கம்  மகா பெரியது. உம்முடைய கிருபைக்கு அளவில்லை. நீர் எங்களை நடத்தும். உமது பரம சமாதானம் எங்களை நிரப்பட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 17 August 2017

Today's Word - Ephesians 4:29

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 4:29

Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.

கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి.

Prayer:

As the scripture says "Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit", Teach us, and we will hold our tongue; make us to understand wherein we have erred. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது பரிசுத்த வேதம் சொல்வதுபோல், எங்கள் நாவைப் பொல்லாப்புக்கும், எங்கள் உதடுகளைக் கபட்டுவசனிப்புக்கும் விலக்கிக் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும்.  எங்களுக்கு உபதேசம்பண்ணும், நாங்கள் மவுனமாயிருப்போம்; நாங்கள் எதிலே தவறினோமோ  அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 16 August 2017

Today's Word - 1 Corinthians 6:18-19

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:18-19

Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?

வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள். மனுஷன் செய்கிற எந்தப் பாவமும் சரீரத்திற்குப் புறம்பாயிருக்கும்; வேசித்தனஞ் செய்கிறவனோ தன் சுயசரீரத்திற்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறான். உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறதென்றும், நீங்கள் உங்களுடையவர்களல்லவென்றும் அறியீர்களா?

జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుష్యుడు చేయు ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది గాని జారత్వము చేయువాడు తన సొంత శరీర మునకు హానికరముగా పాపము చేయుచున్నాడు. మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొత్తు కారు,

Prayer:

The world is filled with temptation Lord. Make us like Joseph to flee from sin and as the word says that our body is your temple, help us to keep it clean so that you may dwell in us. We are yours. Lead us through in path of righteousness. In Jesus holy name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 15 August 2017

Today's Word - 2 Chronicles 7:14

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 7:14

if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.

என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களைத் தாழ்த்தி, ஜெபம்பண்ணி, என் முகத்தைத் தேடி, தங்கள் பொல்லாத வழிகளைவிட்டுத் திரும்பினால், அப்பொழுது பரலோகத்திலிருக்கிற நான் கேட்டு, அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து, அவர்கள் தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தைக் கொடுப்பேன்.

నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముతాము తగ్గించుకొని ప్రార్థనచేసి నన్ను వెదకి తమ చెడుమార్గములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును.

Prayer:

Forgive us as we went away from your presence our father. We humble ourselves before you. You shed your blood for us, but we still went after the blessings you've given us. We return back to you. Accept us. Bless the land where you'v kept us. We'll glorify your name, wherever you take us.

எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. உம்மை விட்டு நீர் கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களின் பின்னால் அலைந்து திரிந்தோம். எங்களுக்காக நீர் சிந்திய ரத்தத்தை மறந்து போனோம். திரும்பி வருகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும். எங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதியும். நீர் எங்களை வைத்த இடத்தில உமது நாம மகிமைக்காய் வாழ ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் எங்கள் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 14 August 2017

Today's Word - John 12:26

THEOPHONY

Today's Word - John 12:26

If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.

ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால் அவனைப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.

ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నన్ను వెంబడింపవలెను; అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నా తండ్రి అతని ఘనపరచును.

Prayer:

Lord, as we surrender today, transform us. What a great joy would that be to be honored by you.Let us not turn to some one, but fix our eyes on you. We will follow you, whatever you say we'll do and we and our household will serve you all the days of our life. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கு ஊழியம் செய்வது எத்தனை மேண்மையானது. உமத்து அழைப்பில் இறுதிவரை உண்மையாய் நிலைத்து நின்று உம சித்தம் செய்ய உம்மோடு ஜீவிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜேபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 12 August 2017

Today's Word - Ecclesiastes 10:15

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 10:15

The labor of fools wearies them, For they do not even know how to go to the city!

ஊருக்குப் போகும் வழியை மூடன் அறியாததினால், அவன் தொல்லை ஒவ்வொருவரையும் இளைக்கப்பண்ணும்.

ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగనివారై బుద్ధిహీనులు తమ ప్రయాసచేత ఆయాస పడుదురు.


Prayer:

Help us Lord not to labor in vain, but to walk in your ways, with your wisdom and let not turn any side leaning on our own understanding. In Jesus precious name we pray. Amen.

மூடனாய் இல்லாதபடி நீர் நிர்ணயித்த பாதையில் இடதுபுறம் வலதுபுறம் விலகாமல் நடக்க உம்மை சேவிக்க கிருபை தாரும் இயேசு ராஜா. எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 11 August 2017

Today's Word - Proverbs 8:30

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:30

Then I was beside Him as a master craftsman; And I was daily His delight, Rejoicing always before Him,

நான் அவர் அருகே செல்லப் பிள்ளையாயிருந்தேன்; நித்தம் அவருடைய மனமகிழ்ச்சியாயிருந்து, எப்பொழுதும் அவர் சமுகத்தில் களிகூர்ந்தேன்.

నేను ఆయనయొద్ద ప్రధానశిల్పినై అనుదినము సంతో షించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని.

Prayer:

We rejoice before you Lord as the victory is lined up before us as it was for the Israelites, for the struggles we've seen, the bloodshed and atrocities, in your time Lord, you will send relief. You do great and mighty things which we cannot comprehend. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 10 August 2017

Today's Word - Philippians 2:16

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:16

Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain.

நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள், கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு, எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள்.


మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులగునట్లు, సణుగులును సంశయములును మాని, సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకొని, లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరుగెత్త లేదనియు, నేను పడిన కష్టము నిష్‌ప్ర

Prayer:

Give us a heart of obedience that we will never grumble in your despite trials and tribulations, stay strong in you, till the very end. In your coming, if we hear from you say "Well done my faithful servant", that would be more than anything for us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

ஆண்டவரே நீர் வரும் நாளிலே நீ எனக்காக செய்த காரியங்கள் வீண் என்று செல்லாதபடி உமக்கு உண்மையாய் கடைசிவரை நிற்க, சோதனைகள் மற்றும் போராட்டங்களின் மத்தியிலும் உமக்கு பிரியமாய் நடந்து உம் பார்வையில் மாசற்றவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 9 August 2017

Today's Word - Titus 2:7-8

THEOPHONY

Today's Word - Titus 2:7-8

in all things showing yourself to be a pattern of good works; in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you.

நீயே எல்லாவற்றிலும் உன்னை நற்கிரியைகளுக்கு மாதிரியாகக் காண்பித்து,எதிரியானவன் உங்களைக்குறித்துப் பொல்லாங்கு சொல்லுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக, உபதேசத்திலே விகற்பமில்லாதவனும், நல்லொழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம்பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தைப் பேசுகிறவனுமாயிருப்பாயாக.

పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూర్చి చెడుమాట యేదియు చెప్పనేరక సిగ్గుపడునట్లు అన్నిటియందు నిన్ను నీవే సత్కార్యములవిషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము. నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మాన్య మైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను.

Prayer:

Yes our father, let our prayer lives be private, but our social life be testimony to your name. Everyone who interacts with us see you in and through us. Whoever is against your kingdom be ashamed and only your name be glorified. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

ஆண்டவரே எங்கள் ஜெப வாழ்க்கை உமக்கு மட்டும் தெரிந்ததாகவும், எங்கள் பொது வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமானதாகவும் ,உமக்கு மகிமை சேர்ப்பதாகவும் இருக்கட்டும். உமக்கு எதிராய் நிற்பவர்கள் எங்களில் எந்த குறையும் கண்டறியாதபடி எங்களை நடத்தும். உமக்கே ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 8 August 2017

Today's Word - Psalms 18:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 18:3

I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவேன்.

కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన నా శత్రువులచేతిలోనుండి నన్ను రక్షించును.

Prayer:

Shower your grace upon us, cover us under your wings and save us from our enemies father. Let the evil plots against your children, go in vain and let your name be gloried. In Jesus name we pray. Amen.

உமது ராஜ்யத்திற்கும், உமக்கும், உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் எதிரான சதிகளை நீரே முறியடியும் இயேசு நாதா. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org