Saturday, 19 August 2017

Today's Word - Numbers 18:20

THEOPHONY

Today's Word - Numbers 18:20

Then the Lord said to Aaron: "You shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them; I am your portion and your inheritance among the children of Israel.

பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி: அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளவேண்டாம், அவர்கள் நடுவே உனக்குப் பங்கு உண்டாயிருக்கவும் வேண்டாம்; இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் உன் சுதந்தரமுமாய் இருக்கிறேன்.

మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇట్లనెనువారి దేశములో నీకు స్వాస్థ్యము కలుగదు; వారి మధ్యను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నీ పాలు నీ స్వాస్థ్యము నేనే.

Prayer:

Let's not run for praise, wealth, honor or power in this world as they perish. Lord be our share and our everything, that we may live a contented life in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

பேர், புகழ், ஆஸ்தி எதுவும் வேண்டாம். நீர் மாத்திரம் போதும் எங்கள் இயேசு ராஜா.நீரே எங்கள் எல்லாம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 18 August 2017

Today's Word - 2 Thessalonians 3:16

THEOPHONY

Today's Word - 2 Thessalonians 3:16

Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.

சமாதானத்தின் கர்த்தர்தாமே எப்பொழுதும் சகலவிதத்திலும் உங்களுக்குச் சமாதானத்தைத் தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பாராக.

సమాధానకర్తయగు ప్రభువు తానే యెల్లప్పుడును ప్రతి విధముచేతను మీకు సమాధానము అనుగ్రహించును గాక. ప్రభువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక.

Prayer:

Your mercies are new every morning. Fill is with you grace, so that the heavenly peace may surround us. Be with us and lead us. In Jesus precious name we pray. Amen.

உம் இரக்கம்  மகா பெரியது. உம்முடைய கிருபைக்கு அளவில்லை. நீர் எங்களை நடத்தும். உமது பரம சமாதானம் எங்களை நிரப்பட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 17 August 2017

Today's Word - Ephesians 4:29

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 4:29

Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.

கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి.

Prayer:

As the scripture says "Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit", Teach us, and we will hold our tongue; make us to understand wherein we have erred. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது பரிசுத்த வேதம் சொல்வதுபோல், எங்கள் நாவைப் பொல்லாப்புக்கும், எங்கள் உதடுகளைக் கபட்டுவசனிப்புக்கும் விலக்கிக் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும்.  எங்களுக்கு உபதேசம்பண்ணும், நாங்கள் மவுனமாயிருப்போம்; நாங்கள் எதிலே தவறினோமோ  அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 16 August 2017

Today's Word - 1 Corinthians 6:18-19

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:18-19

Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?

வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள். மனுஷன் செய்கிற எந்தப் பாவமும் சரீரத்திற்குப் புறம்பாயிருக்கும்; வேசித்தனஞ் செய்கிறவனோ தன் சுயசரீரத்திற்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறான். உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறதென்றும், நீங்கள் உங்களுடையவர்களல்லவென்றும் அறியீர்களா?

జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుష్యుడు చేయు ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది గాని జారత్వము చేయువాడు తన సొంత శరీర మునకు హానికరముగా పాపము చేయుచున్నాడు. మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొత్తు కారు,

Prayer:

The world is filled with temptation Lord. Make us like Joseph to flee from sin and as the word says that our body is your temple, help us to keep it clean so that you may dwell in us. We are yours. Lead us through in path of righteousness. In Jesus holy name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 15 August 2017

Today's Word - 2 Chronicles 7:14

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 7:14

if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.

என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களைத் தாழ்த்தி, ஜெபம்பண்ணி, என் முகத்தைத் தேடி, தங்கள் பொல்லாத வழிகளைவிட்டுத் திரும்பினால், அப்பொழுது பரலோகத்திலிருக்கிற நான் கேட்டு, அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து, அவர்கள் தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தைக் கொடுப்பேன்.

నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముతాము తగ్గించుకొని ప్రార్థనచేసి నన్ను వెదకి తమ చెడుమార్గములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును.

Prayer:

Forgive us as we went away from your presence our father. We humble ourselves before you. You shed your blood for us, but we still went after the blessings you've given us. We return back to you. Accept us. Bless the land where you'v kept us. We'll glorify your name, wherever you take us.

எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. உம்மை விட்டு நீர் கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களின் பின்னால் அலைந்து திரிந்தோம். எங்களுக்காக நீர் சிந்திய ரத்தத்தை மறந்து போனோம். திரும்பி வருகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும். எங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதியும். நீர் எங்களை வைத்த இடத்தில உமது நாம மகிமைக்காய் வாழ ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் எங்கள் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 14 August 2017

Today's Word - John 12:26

THEOPHONY

Today's Word - John 12:26

If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.

ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால் அவனைப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.

ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నన్ను వెంబడింపవలెను; అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నా తండ్రి అతని ఘనపరచును.

Prayer:

Lord, as we surrender today, transform us. What a great joy would that be to be honored by you.Let us not turn to some one, but fix our eyes on you. We will follow you, whatever you say we'll do and we and our household will serve you all the days of our life. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கு ஊழியம் செய்வது எத்தனை மேண்மையானது. உமத்து அழைப்பில் இறுதிவரை உண்மையாய் நிலைத்து நின்று உம சித்தம் செய்ய உம்மோடு ஜீவிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜேபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 12 August 2017

Today's Word - Ecclesiastes 10:15

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 10:15

The labor of fools wearies them, For they do not even know how to go to the city!

ஊருக்குப் போகும் வழியை மூடன் அறியாததினால், அவன் தொல்லை ஒவ்வொருவரையும் இளைக்கப்பண்ணும்.

ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగనివారై బుద్ధిహీనులు తమ ప్రయాసచేత ఆయాస పడుదురు.


Prayer:

Help us Lord not to labor in vain, but to walk in your ways, with your wisdom and let not turn any side leaning on our own understanding. In Jesus precious name we pray. Amen.

மூடனாய் இல்லாதபடி நீர் நிர்ணயித்த பாதையில் இடதுபுறம் வலதுபுறம் விலகாமல் நடக்க உம்மை சேவிக்க கிருபை தாரும் இயேசு ராஜா. எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 11 August 2017

Today's Word - Proverbs 8:30

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:30

Then I was beside Him as a master craftsman; And I was daily His delight, Rejoicing always before Him,

நான் அவர் அருகே செல்லப் பிள்ளையாயிருந்தேன்; நித்தம் அவருடைய மனமகிழ்ச்சியாயிருந்து, எப்பொழுதும் அவர் சமுகத்தில் களிகூர்ந்தேன்.

నేను ఆయనయొద్ద ప్రధానశిల్పినై అనుదినము సంతో షించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని.

Prayer:

We rejoice before you Lord as the victory is lined up before us as it was for the Israelites, for the struggles we've seen, the bloodshed and atrocities, in your time Lord, you will send relief. You do great and mighty things which we cannot comprehend. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 10 August 2017

Today's Word - Philippians 2:16

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:16

Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain.

நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள், கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு, எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள்.


మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులగునట్లు, సణుగులును సంశయములును మాని, సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకొని, లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరుగెత్త లేదనియు, నేను పడిన కష్టము నిష్‌ప్ర

Prayer:

Give us a heart of obedience that we will never grumble in your despite trials and tribulations, stay strong in you, till the very end. In your coming, if we hear from you say "Well done my faithful servant", that would be more than anything for us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

ஆண்டவரே நீர் வரும் நாளிலே நீ எனக்காக செய்த காரியங்கள் வீண் என்று செல்லாதபடி உமக்கு உண்மையாய் கடைசிவரை நிற்க, சோதனைகள் மற்றும் போராட்டங்களின் மத்தியிலும் உமக்கு பிரியமாய் நடந்து உம் பார்வையில் மாசற்றவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே.ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 9 August 2017

Today's Word - Titus 2:7-8

THEOPHONY

Today's Word - Titus 2:7-8

in all things showing yourself to be a pattern of good works; in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you.

நீயே எல்லாவற்றிலும் உன்னை நற்கிரியைகளுக்கு மாதிரியாகக் காண்பித்து,எதிரியானவன் உங்களைக்குறித்துப் பொல்லாங்கு சொல்லுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக, உபதேசத்திலே விகற்பமில்லாதவனும், நல்லொழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம்பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தைப் பேசுகிறவனுமாயிருப்பாயாக.

పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూర్చి చెడుమాట యేదియు చెప్పనేరక సిగ్గుపడునట్లు అన్నిటియందు నిన్ను నీవే సత్కార్యములవిషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము. నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మాన్య మైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను.

Prayer:

Yes our father, let our prayer lives be private, but our social life be testimony to your name. Everyone who interacts with us see you in and through us. Whoever is against your kingdom be ashamed and only your name be glorified. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

ஆண்டவரே எங்கள் ஜெப வாழ்க்கை உமக்கு மட்டும் தெரிந்ததாகவும், எங்கள் பொது வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமானதாகவும் ,உமக்கு மகிமை சேர்ப்பதாகவும் இருக்கட்டும். உமக்கு எதிராய் நிற்பவர்கள் எங்களில் எந்த குறையும் கண்டறியாதபடி எங்களை நடத்தும். உமக்கே ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 8 August 2017

Today's Word - Psalms 18:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 18:3

I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவேன்.

కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన నా శత్రువులచేతిలోనుండి నన్ను రక్షించును.

Prayer:

Shower your grace upon us, cover us under your wings and save us from our enemies father. Let the evil plots against your children, go in vain and let your name be gloried. In Jesus name we pray. Amen.

உமது ராஜ்யத்திற்கும், உமக்கும், உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் எதிரான சதிகளை நீரே முறியடியும் இயேசு நாதா. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 7 August 2017

Today's Word - Joshua 3:5

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 3:5

And Joshua said to the people, "Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you."

யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி: உங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்; நாளைக்குக் கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களைச் செய்வார் என்றான்.

మరియు యెహోషువరేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుతకార్య ములను చేయును గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచు కొనుడని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

Prayer:

Yes Lord, work out mighty wonders among us. Pour out your holy spirit. Send a great revival. Let nations be filled with your anointing and let there be a mighty harvest. Let millions be added to your kingdom amidst this troubled times.

சேனைகளின் கர்த்தராம் தேவன் நம் நடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். அவர் நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 6 August 2017

Today's Word - Matthew 6:33

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 6:33

But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పు డవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.

Prayer:

Forgive us Lord for we have been seeking the blessings rather than the one who blesses. From now on, we'll seek you and your kingdom first. Forgive our inequities. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 5 August 2017

Today's Word - Colossians 4:17

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 4:17


And say to Archippus, "Be sure to carry out the ministry the Lord gave you."

அர்க்கிப்பைக் கண்டு: நீ கர்த்தரிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படி கவனமாயிருப்பாயாகவென்று சொல்லுங்கள்.

మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి.

Prayer:

Lord, you are the author and finisher. We'll continue the ministry you gave us, with your strength and leading. Situations may come and go, so are the worldly leaders, but you are our unchanging God. You are the same yesterday, today and forever. We will walk in your ways according to your plans. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 4 August 2017

Today's Word - Psalms 20:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 20:5

We will rejoice in your salvation, And in the name of our God we will set up our banners! May the Lord fulfill all your petitions.

நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து, எங்கள் தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம்; உமது வேண்டுதல்களையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக.

యెహోవా నీ రక్షణనుబట్టి మేము జయోత్సాహము చేయుచున్నాముమా దేవుని నామమునుబట్టి మా ధ్వజము ఎత్తుచున్నామునీ ప్రార్థనలన్నియు యెహోవా సఫలపరచునుగాక.

Prayer:

Redemption and Salvation comes from you Lord. You know the struggle your children are going through for your name's sake. Every life, every drop of tear and every drop of blood shed for your name, yield the results God. Pour out the mighty revival in every place going through such a great struggle. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 3 August 2017

Today's Word - Proverbs 18:10

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 18:10

The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.

கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம்; நீதிமான் அதற்குள் ஓடிச் சுகமாயிருப்பான்.

యెహోవా నామము బలమైన దుర్గము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెత్తి సురక్షితముగా నుండును.

Prayer:

Help us to be righteous before you but not in our own sight. We run unto you Lord. Guard our ways.For your name is a strong tower and we are safe beneath it. In Jesus precious name we pray. Amen.

உம் பார்வையில் நீதிமானாய் என்னை மாற்றும், உம் செட்டை மறைவில் அடைக்கலம் புகவே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 2 August 2017

Today's Word - Nahum 1:7

THEOPHONY

Today's Word - Nahum 1:7

The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.

கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார்.

యెహోవా ఉత్త ముడు, శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయదుర్గము, తన యందు నమ్మికయుంచువారిని ఆయన ఎరుగును.

Prayer:

Yes our Lord. You are our fortress, our stronghold in these times of trials and persecution. We trust in you. Pour out a mighty revival on all nations, especially the ones under persecution for your name's sake, so that millions may know you and be joined in your kingdom. Let the true churches of Christ grow and flourish and let people not be deceived. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 1 August 2017

Today's Word - Psalms 29:2

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 29:2


Give unto the Lord the glory due to His name; Worship the Lord in the beauty of holiness.

கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்குச் செலுத்துங்கள்; பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள்.

యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి ప్రతిష్ఠితములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.

Prayer:

Lord you are Holy, Holy, Holy. Who is like you? We worship you, adore you our majesty. You are our hope. You are our fortress. You are our everything. Be enthroned on our praises. Praise, Glory all be yours. Hallelujah. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 31 July 2017

Today's Word - 1 Corinthians 6:17

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:17

But he who is joined to the Lord is one spirit with Him.

அப்படியே கர்த்தரோடிசைந்திருக்கிறவனும், அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான்.

అటువలె ప్రభువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాత్మయై యున్నాడు.

Prayer:

Help us Lord to be in one accord united with you in the Holy Spirit. In Jesus holy name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 30 July 2017

Today's Word - John 14:12

THEOPHONY

Today's Word - John 14:12

Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father.

மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறபடியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிறகிரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான்.

నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నాయందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొప్పవియు అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

Prayer:

Our father, gives us the eyes that can see the world like you see and a heart which can react the way you will. Help us to do great and mighty things according to your will, in your way and in your time. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 29 July 2017

Today's Word - 2 Timothy 2:1

THEOPHONY

Today's Word - 2 Timothy 2:1

You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

ஆதலால், என் குமாரனே, நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு.

నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము.

Prayer:

Help us Lord to stay strong with your grace, be the salt and light to this dark world infected with sin, Help us to to be obedient to your word, so that we may continue in your presence and take things up the way you would, with your grace. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 26 July 2017

Today's Word - John 16:13

THEOPHONY

Today's Word - John 16:13

However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come.

சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையுஞ்சொல்லி, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.

అయితే ఆయన, అనగా సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యము లోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభ

Prayer:

Thank you Lord for being with us and guiding us with your authority. Be with us forevermore. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 25 July 2017

Today's Word - Psalms 23:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 23:6

Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.

என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

నేను బ్రదుకు దినములన్నియు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చునుచిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are good every morning. What a great blessing, we will dwell in your house forever. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 24 July 2017

Today's Word - Luke 6:23

THEOPHONY

Today's Word - Luke 6:23

Rejoice in that day and leap for joy! For indeed your reward is great in heaven, For in like manner their fathers did to the prophets.

அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருங்கள்; பரலோகத்தில் உங்கள்பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள்.

ఆ దిన మందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదై యుండును; వారి పిత రులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.

Prayer:

Even though we are in times of trouble and persecution, help us Lord to rejoice in you as our award in great in heaven and help us to stand true to the end. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 22 July 2017

Today's Word - Nahum 1:13

THEOPHONY

Today's Word - Nahum 1:13

For now I will break off his yoke from you, And burst your bonds apart.

இப்போதும் நான் உன்மேல் இருக்கிற அவன் நுகத்தை முறித்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன்.

వారి కాడిమ్రాను నీమీద ఇక మోప కుండ నేను దాని విరుగగొట్టుదును, వారి కట్లను నేను తెంపుదును.

Prayer:

Thank you Lord for breaking the yoke of sin from us and setting us free and setting us apart from the world for you as your children. Let your grace surround us today and forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 21 July 2017

Today's Word - Isaiah 60:15

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 60:15

Whereas you have been forsaken and hated, So that no one went through you, I will make you an eternal excellence, A joy of many generations.

நீ நெகிழப்பட்டதும், கைவிடப்பட்டதும், ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமாயிருந்தாய்; ஆனாலும் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும், தலைமுறை தலைமுறையாயிருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன்.

నీవు విసర్జింపబడుటనుబట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవుట లేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు సంతోషకారణముగాను చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are new every morning. What a joy and privilege, you have lifted us up this far and you promise us of the joy for generations to come. Thank you Lord. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 July 2017

Today's Word - John 6:35

THEOPHONY

Today's Word - John 6:35

And Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.

అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెనుజీవాహారము నేనే; నాయొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు,

Prayer:

Lord we hunger and thirst for your coming. As the time goes, scarcity for your word increases. Come soon Master. Be our king and be our bread of life. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 19 July 2017

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని.

Prayer:

Thank you for choosing us. Refine us to the level that we will reflect you always. Help us to stand the heat and once we are out of it, we will be clean.  In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 18 July 2017

Today's Word - 2 Peter 2:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 2:9

then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.

கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்.

భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్య ముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

Prayer:

Lord you know everything about everyone. You will fulfill things in your time, in your way. Who are we Lord to decide on things. Forgive our arrogance and selfishness. Be ours and lead us all through. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 17 July 2017

Today's Word - Romans 8:26

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:26

Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார்.

అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతొ

Prayer:

Lord God, we do not know, how to pray and what to pray for. Many a times we pray for the ones what we think is of priority. Our spirit is helpless. Thank you for you have given the Holy Spirit to intercede for us and to help us and guide us. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 16 July 2017

Today's Word - Psalms 25:22

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 25:22


Redeem Israel, O God, Out of all their troubles!

தேவனே, இஸ்ரவேலை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்டுவிடும்.

Prayer:

Save your children Lord, from persecution and trials. Safe guard them as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Friday, 14 July 2017

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

Let each one remain in the same calling in which he was called.

அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்திருக்கக்கடவன்.

ప్రతివాడు ఏ స్థితిలో పిలువబడెనో ఆ స్థితిలోనే యుండవలెను.

Prayer:

Give us the strength our Master, that we may stay true in our calling and be true till the very end and to serve you alone. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 13 July 2017

Today's Word - James 1:14

THEOPHONY

Today's Word - James 1:14

But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed-James 1:14

அவனவன் தன்தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, சோதிக்கப்படுகிறான்.

ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును.

Prayer:

Yes Lord. Give us the strength to stay away from temptations of this world. Let our only temptation and yielding to that should be as being your child and building your kingdom. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 12 July 2017

Today's Word - Psalms 63:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:7

Because You have been my help, Therefore in the shadow of Your wings I will rejoice.

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன்.

నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి నీ రెక్కల చాటున శరణుజొచ్చి ఉత్సాహధ్వని చేసెదను.

Prayer:

Lord you are our fortress, our redeemer and very present help. Come what may, we will rejoice because of you. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 11 July 2017

Today's Word - Psalms 48:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 48:9

We have thought, O God, on Your loving kindness, In the midst of Your temple.

தேவனே, உமது ஆலயத்தின் நடுவிலே, உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.

దేవా, మేము నీ ఆలయమునందు నీ కృపను ధ్యానించితివిు.

Prayer:

Amazing Grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.

Yes Lord, let your grace lead us and you be our shield and portion. In Jesus name we pray. Amen,

www.theophony.org

Monday, 10 July 2017

Today's Word - Job 10:12

THEOPHONY

Today's Word - Job 10:12

You have granted me life and favor, And Your care has preserved my spirit.

எனக்கு ஜீவனைத் தந்ததும் அல்லாமல், தயவையும் எனக்குப் பாராட்டினீர்; உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியைக் காப்பாற்றினது.

జీవము ననుగ్రహించి నాయెడల కృప చూపితివినీ సంరక్షణచేత నా ఆత్మను కాపాడితివి.

Prayer:

The life we have is a gift from you Oh Lord. All that we have is from you. We give our life in your hands. Use it for your glory master. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 9 July 2017

Today's Word - 1 Timothy 6:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:6

Now godliness with contentment is great gain.

போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.

Prayer:

Grant us a contented heart Lord. Help us to be rooted in you and bring more souls in to your kingdom with holy reverence. In Jesus name. Amen.

போதுமென்னும் மனம் தாரும் இயேசு ராஜா. தேவ பக்தியில் நிலைத்து ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 8 July 2017

Today's Word - Ephesians 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:8

For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light

முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாயிருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்; வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்துகொள்ளுங்கள்.

మీరు పూర్వమందు చీకటియై యుంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగైయున్నారు.

Prayer:

Dear Lord God, our priorities have changed to the ones of this world. Help us to walk as children of light, spreading the good news of your love. The light we received in our lives from Jesus, let's share to everyone on earth. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 7 July 2017

Today's Word - Isaiah 60:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 60:18

Violence shall no longer be heard in your land,
Neither wasting nor destruction within your borders;
But you shall call your walls Salvation,
And your gates Praise.

இனிக் கொடுமை உன் தேசத்திலும், அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்படமாட்டாது; உன் மதில்களை இரட்சிப்பென்றும் உன்வாசல்களைத் துதியென்றும் சொல்லுவாய்.

ఇకను నీ దేశమున బలాత్కారమను మాట వినబడదు నీ సరిహద్దులలో పాడు అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు ప్రాకారములనియు ప్రఖ్యాతియే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుకొందువు.

Prayer:

Father God, bless our land, we claim to this verse and pray. Let the violence, banning of gospel, torture of your children for your name's sake vanish. Bless the poor and needy who are being suppressed.Pour out a great revival and let there be open doors for the gospel.  In Jesus precious name we ray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 6 July 2017

Today's Word - Zephaniah 3:17

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:17

The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்; அவர் உன்பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து, தம்முடைய அன்பினிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார்; அவர் உன்பேரில் கெம்பீரமாய்க் களிகூருவார் (மகிழ்வுடன் பாடுவார்).

నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హర్షించును.

Prayer:

Dear Lord God, it's sin which moved us away from you. We gave room for all abominations in the form of open and free culture. Cleanse us through from head to toe, be in our midst and guide our ways. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 5 July 2017

Today's Word - Hosea 14:8

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 14:8

Ephraim shall say, 'What have I to do anymore with idols?' I have heard and  observed him. I am like a green cypress tree; Your fruit is found in Me.

இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று எப்பிராயீம் சொல்லுவான்; நான் அவனுக்குச் செவிகொடுத்து, அவன்மேல் நோக்கமாயிருந்தேன்; நான் பச்சையான தேவதாரு விருட்சம்போலிருக்கிறேன்; என்னாலே உன் கனியுண்டாயிற்று என்று எப்பிராயீம் சொல்லுவான்.

ఎఫ్రాయిమూ బొమ్మలతో నాకిక నిమిత్తమేమి? నేనే ఆలకించుచున్నాను, నేనే ఎఫ్రాయిమునుగూర్చి విచారణ చేయుచున్నాను, నేను చిగురుపెట్టు సరళవృక్షమువంటి వాడను, నావలననే నీకు ఫలము కలుగును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, many of the blessings, we kept them as idols. Our jobs, possessions and talents. We forgot to look the one who is blessing us. Forgive us and as this verse reads, let's look up to the idols no more, but you and you alone and have spiritual fruits in us. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 4 July 2017

Today's Word - Colossians 1:27

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 1:27

To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: which is Christ in you, the hope of glory.

புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்திலுள்ள மகிமையின் ஐசுவரியம் இன்னதென்று, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குத் தெரியப்படுத்தச் சித்தமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம்.

అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మహి మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది, అనగా మీ యందున్న క్రీస్తు, మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను6 సంగతిని దేవుడుreference తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి ం

Prayer:

Thank you Lord for you are going to reveal your will among the gentiles. As your children go through trials and tribulations for your name's sake, let their be a mighty revival, which will gather millions of souls in to your kingdom. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 3 July 2017

Today's Word - Romans 2:5-6

THEOPHONY

Today's Word - Romans 2:5-6

But in accordance with your hardness and your impenitent heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who "will render to each one according to his deeds"

தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாய் அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார்.

నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రత దినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.

Prayer:

Our father, because of our hearts arrogance, we moved away from you, and loved to continue in sin. But LORD, we didn't have peace in our heart and health in us. We turn to you our master. Cleanse us and use us. Till the very last breath, help us to stay rooted in you. In Jesus gracious name, we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 1 July 2017

Today's Word - Psalms 105:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 105:4

Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

దుష్టులు ఆలాగున నుండకగాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలె నుందురు.

Prayer:

Dear Lord we seek your presence, Be our guiding light and lead our ways according to your plan and purpose. Bless our country, our farmers, fishermen, our leaders. As we seek you, let there be a mighty revival in our country. In Jesus precious name we pray. Amen,

www.theophony.org

Friday, 30 June 2017

Today's Word - Psalms 66:20

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 66:20

Blessed be God, Who has not turned away my prayer, Nor His mercy from me!

என் ஜெபத்தைத் தள்ளாமலும், தமது கிருபையை என்னைவிட்டு விலக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக.

నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు నాయొద్దనుండి తన కృపను తొలగింపలేదు; ఆయన సన్నుతింపబడును గాక.

Prayer:

Lord you have been merciful unto us from the beginning. We offer our praise unto you. Your mercies are great and your grace leads us. Thank for taking care of us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 29 June 2017

Today's Word - Philippians 4:13

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 4:13

I can do all things through Christ who strengthens me.-Philippians 4:13

என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను.

Prayer:

Strengthen us Oh Lord, that we may do great and mighty things in your name for your glory. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 28 June 2017

Today's Word - Ephesians 5:16-17

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:16-17

See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.

நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.

Prayer:

As the days of evil, filled with hatred, persecution, trials and tribulations, and as the time comes that darkness rules, Lord be our refuge, fortress and strength, that we may stand strong through all this for your name's sake. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 27 June 2017

Today's Word - Psalms 4:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 4:6

There are many who say, "Who will show us any good?" Lord, lift up the light of Your countenance upon us.

எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகர்; கர்த்தாவே, உம்முடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணும்.

మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు.యెహోవా, నీ సన్నిధికాంతి మామీద ప్రకాశింపజేయుము.

Prayer:

Lift up our lives our father, that we may not perish in the darkness of this world. Yes, there's none to show us any good. You are the one and only one for us. Be with us and be our King forever. In Jesus majestic name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 25 June 2017

Today's Word - Proverbs 1:33

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 1:33

But whoever listens to me will dwell safely,

And will be secure, without fear of evil."

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான்.

నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును.

Prayer:

Our heavenly father, we surrender. Help us to listen to you, heed your words and, dwell safely and secure, without fearing the evil in the world. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 24 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

But "he who glories, let him glory in the Lord."

மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன்.

అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.

Prayer:

Yes Lord. You alone are worthy of praise. Glory, honor and praise be to your name. As the worldly leaders try to glorify their names, by all means, Lord take your place, be enthroned on our praises and be our King. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 23 June 2017

Today's Word - Proverbs 20:24

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 20:24


A man's steps are of the Lord;
How then can a man understand his own way?

கர்த்தராலே மனுஷருடைய நடைகள் வாய்க்கும்; ஆகையால் மனுஷன் தன் வழியை அறிந்துகொள்வதெப்படி?

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెట్లు తెలిసికొన గలడు?

Prayer:

Guide our path and be a light unto our path our father. By you every work of us comes true. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 22 June 2017

Today's Word - Matthew 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 5:8

Blessed are the pure in heart, For they shall see God.

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.

హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.

Prayer:

Cleanse our heart Lord so that we may see you and walk with you. In Jesus name. Amen

www.theophony.org

Wednesday, 21 June 2017

Today's Word - Acts 3:19-21

THEOPHONY

Today's Word - Acts 3:20

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.

உங்கள் பாவங்கள் நிவிர்த்திசெய்யப்படும்பொருட்டு நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். உலகத்தோற்றமுதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளெல்லாருடைய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேறித் தீருங்காலங்கள் வருமளவும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని  ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

Prayer:

We surrender all Lord.In every way we have moved away from you. We tried to please men & women more than you. We moved away from your word. Forgive us father. As we commit ourselves back to you, let sin depart from us and your grace take over us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 20 June 2017

Today's Word - Colossians 3:3

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:3

For you died, and your life is hidden with Christ in God.

ஏனென்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது.

వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

Prayer:

Yes Lord, we are washed away because of your grace and we are free from bondage. abide in us and fill our hearts, rule over us. Let our hearts stay and rejoice in you forever. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Monday, 19 June 2017

Today's Word - Proverbs 2:8

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:8

He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.

அவர் நியாயத்தின் நெறிகளைத் தற்காத்து, தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் பாதையைக் காப்பாற்றுகிறார்.

న్యాయము తప్పిపోకుండ ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును.

Prayer:

Guard our ways Lord and keep us as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 18 June 2017

Today's Word - 2 Peter 3:11

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:11-12

Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat?

இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்துபோகிறதாயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும்! தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம்.

ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.

Prayer:

Come Lord Jesus, come soon. We are waiting for you. Be our king and rule us for ever more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 17 June 2017

Today's Word - Proverbs 17:3

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 17:3

The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests the hearts.

வெள்ளியைக் குகையும், பொன்னைப் புடமும் சோதிக்கும்; இருதயங்களைச் சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர்.

వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.

Prayer:

Refine us our hearts father, like sliver or gold, so that we would be clean without sinful thoughts and deeds and would reflect you in our life. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 16 June 2017

Today's World - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's World - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our loving heavenly father, this word from scripture depicts the fathers heart, loving and caring at the same time disciplining His children. Transform our hearts Lord. Let's not be like rebellious children but the ones which love the father and understand His heart. We surrender all. Take us away from our evil ways. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 15 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 7:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 7:6

For you are a holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார்.

మీరు సర్వజనముల కంటె విస్తారజనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచు కొనలేదు. సమస్త జనములకంటె మీరు లెక్కకు తక్కు వేగదా.

Prayer:

Dear Lord, people on earth know our names, But they still look at our weakness and call us by those weaknesses. Thank you Lord for choosing us as your own and naming us holy people. Above all that, you said we are a treasure on the face of the earth. We surrender to your true love. Use us in your kingdom. Glory honor and praise be to you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 14 June 2017

Today's Word- Isaiah 57:15

THEOPHONY

Today's Word- Isaiah 57:15

For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிறேன்.

మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

Prayer:

Holy! Holy! Holy! Lord God, Almighty. Thank you father, that you do not cast out those who are humble and contrite in their spirit. Revive, Rebuild the ones that are broken, left out by their own families. Bless the ones who are struggling for your name's sake. In Jesus adorable name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 13 June 2017

Today's Word - Proverbs 8:35

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:35

For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord;

என்னைக் கண்டடைகிறவன் ஜீவனைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான்.

నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

Prayer:

Our father, let our focus be in Jesus and through Him, let us receive your grace. Let our hearts not stumble on worldly things, but on eternal ones. Let our savings be more souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 12 June 2017

Today's Word - Psalms 14:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 14:7

Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When the Lord brings back the captivity of His people, Let Jacob rejoice and Israel be glad.

சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது யாக்கோபுக்குக் களிப்பும், இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

సీయోనులోనుండి ఇశ్రాయేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక.యెహోవా చెరలోని తన ప్రజలను రప్పించునప్పుడు యాకోబు హర్షించును, ఇశ్రాయేలు సంతోషించును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, our salvation comes through you and not anyone of this earth. You are our redeemer, our fortress. Turn back our captivity and make us rejoice in you forever. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 11 June 2017

Today's Word - Isaiah 35:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 35:10

And the ransomed of the Lord shall return, And come to Zion with singing, With everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, And sorrow and sighing shall flee away.

கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி, ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீயோனுக்கு வருவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின்மேலிருக்கும்; சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள்; சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம்.

వారి తలలమీద నిత్యానందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై వచ్చెదరు. దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరిపోవును.

Prayer:

Thank you Lord you redeemed us and showered the joy of heaven on us. Thank you for lifting us from the miry clay of sin and calling us your children and granting us the heavenly peace. Be with us and lead us through today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 10 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

For He says: In an acceptable time I have heard you, And in the day of salvation I have helped you.Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.

அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்குச் செவிகொடுத்து, இரட்சணியநாளிலே உனக்கு உதவிசெய்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே; இதோ, இப்பொழுதே அநுக்கிரககாலம், இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள்

అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు గదా!

Prayer:

Thank you Lord for hearing us and according to your plan and purpose in your time. Give us a heart to be diligent and wait upon you master, and in due time you will lift us up. Create in us a clean and thankful heart. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 9 June 2017

Today's Word - Micah 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Micah 2:13

The one who breaks open will come up before them; They will break out, Pass through the gate, And go out by it; Their king will pass before them, With the Lord at their head.

தடைகளை நீக்கிப்போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துபோகிறார்; அவர்கள் தடைகளை நீக்கி, வாசலால் உட்பிரவேசித்துக் கடந்துபோவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாகப் போவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துபோவார்.

ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.

Prayer:

Lead us Oh Lord. Go before us . Be our King. We and our household will follow you and only you all the days of our life. As you remove the obstacles, we would march like warriors of your kingdom, glorifying your name. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 8 June 2017

Today's Word - Luke 18:1

THEOPHONY

Today's Word - Luke 18:1

Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart.

சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணவேண்டும் என்பதைக் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவமையைச் சொன்னார்.

వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలె ననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను.


Prayer:

Our father in heaven, let's not give up in any circumstances, but to pray and stay true to you, till the very end. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 7 June 2017

Today's Word - John 15:5

THEOPHONY

Today's Word - John 15:5

I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

Prayer:

Help us Jesus to abide in you so that we may grow much more stronger in you. We realize that without you we are nothing. Forgie our sins and use us for your glory. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 6 June 2017

Today's Word - 1 Peter 5:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:6

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time,

ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.

తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి.

Prayer:

Our father in heaven, we humble ourselves before you, for you know the plans you have for us, the ones of peace, and to give you a future and hope to us. You will exalt us in your time as you are not a human being to lie. Take care of us as we surrender. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 5 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 31:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 31:6

Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.

நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை; உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான்.

భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.

Prayer:

Stregthen our hearts father God, that we may not fear or taken by shock. As you are with us, who can be against us. You will never leave us nor leave us astray. Thank you for being with us thus far. Help us to stay rooted in you, so that we continue to be with you always. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 4 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 5:32

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 5:32

Therefore you shall be careful to do as the Lord your God has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடியே செய்யச் சாவதானமாயிருங்கள்; வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக.

వారు స్వాధీనపరచు కొనునట్లు నేను వారి కిచ్చుచున్న దేశ మందు వారు ఆలాగు ప్రవర్తింపవలెను.

Prayer:

Our Lord and Savior Jesus Christ, help us to be careful in what we do as you've commanded. Lets not lean to any other paths except for the ones ordained by you and be true to you all through our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

Friday, 2 June 2017

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

Of gold and silver and bronze and iron there is no limit. Arise and begin working, and the Lord be with you.

பொன்னுக்கும், வெள்ளிக்கும், வெண்கலத்துக்கும், இரும்புக்கும் கணக்கில்லை; நீ எழும்பிக் காரியத்தை நடப்பி; கர்த்தர் உன்னோடே இருப்பாராக என்றான்.

లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇత్తడియు ఇనుమును నీకు ఉన్నవి; కాబట్టి నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక.

Prayer:

Yes Jesus. As your word says, in your kingdom there's lack of nothing, even if it's expensive material. We rise in your name and take our part in your kingdom work. Strengthen us Oh Lord that we may go extra miles in reaching souls and share the good news of salvation through Christ. Help us to reach the unreached. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 June 2017

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

Prayer:

We look up to to you our savior. Let's not our hearts lean upon those, who are arrogant and proud due to the positions or power they hold. You are the only God, King of Kings who rules today and forever. We set our trust in you. Bless us and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 31 May 2017

Today's Word - Proverbs 14:27

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 14:27

The fear of the Lord is a fountain of life, To turn one away from the snares of death.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவஊற்று; அதினால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத் தப்பலாம்.

అట్టివారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానము కలదు. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును

Prayer:

Father God, we cry unto you. Let the holy reverence stays in our hearts as we worship you and in all that we do. Let it not be for the sake of anything of the world but with your reverence and safeguard our souls from the whiles of the enemy. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 30 May 2017

Today's Word - Revelation 1:10-11

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 1:10

I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, saying, "I am the Alpha and the Omega, the First and the Last," and, "What you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia: to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea."

கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன். அது நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.

ప్రభువు దినమందు ఆత్మ వశుడనై యుండగా బూరధ్వనివంటి గొప్పస్వరమ.  నీవు చూచు చున్నది పుస్తకములో వ్రాసి, ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెప్పుట నావెనుక వింటిని.

Prayer:

Your coming is so near, that we hear and see many things from the Bible related to end times coming true before our own eyes. Trials, Tribulations, sufferings, mark of the beast and so on. Our father in heaven, give us your grace to stand through these perilous days and honor your name. Jesus name we pray. Amen

www.theophony.org

Monday, 29 May 2017

Today's Word - Psalms 17:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 17:7

Show Your marvelous loving kindness by Your right hand, O You who save those who trust in You From those who rise up against them.

உம்மை நம்புகிறவர்களை அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று உமது வலதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவரே! உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்.

నీ శరణుజొచ్చినవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతి లోనుండి నీ కుడిచేత రక్షించువాడా,

Prayer:

Our Father, we trust in you. Save us against the ones who rise against us, with your loving kindness. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 27 May 2017

Today's Word - Isaiah 54:14

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:14

In righteousness you shall be established; You shall be far from oppression, for you shall not fear; And from terror, for it shall not come near you.

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை.


నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు, బాధించువారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగ్గరకు రానేరాదు.

Prayer:

Thank you Lord for you strengthen us with your righteousness and keep us away from oppression. We claim this promise in your name. Let your children be free for all oppression and shall not fear any terror. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 26 May 2017

Today's Word - Zephaniah 3:15

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:15

The Lord has taken away your judgments, He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord, is in your midst; You shall see disaster no more.

கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.

మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.

Prayer:

Thank you Jesus for taking away our sins, casting out devil. Be our King. Rule over us. Dwell among us. Take care of us your children in the perilous days to come. Till the very end, let's be living testimonies to your name. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 25 May 2017

Today's Word - Psalms 34:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:10

The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது.

సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we lack nothing as you our father, take care of all our needs. As we pray now, let your healing grace be upon those who are sick, let the ones suffering be comforted in your name and the ones possessed be freed in Jesus name. We look unto you Master. Watch over us and lead us. In Jesus majestic name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 23 May 2017

Today's Word - Daniel 2:22

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 2:22

He reveals deep and secret things;
He knows what is in the darkness,
And light dwells with Him.

அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர்; இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார்; வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும்.

ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

Prayer:

Reveal to us your heart Oh Lord, so that we may stick to your heavenly plans and abide by it today and forevermore. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 22 May 2017

Today's Word - Job 29:3

THEOPHONY

Today's Word - Job 29:3

When His lamp shone upon my head, And when by His light I walked through darkness;

அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன்.

అప్పుడు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా ప్రకాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో తిరుగులాడు చుంటిని.

Prayer:

Yes Lord. This is the blessing we get when we surrender totally unto you. Your light shining upon our head and leading us through. Let this be our walk with you, every single, minute and second till the very last breath. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 20 May 2017

Today's Word - Mark 16:19

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:19

So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசினபின்பு, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you died for our sins, rose again and seated by the right hand of God interceding even for us now. Pour out a heart like yours so that we may conquer the whole world for you. Make us mighty instruments for your glory. In Jesus previous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 19 May 2017

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

"I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy;

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you for such a great honor to us sinners, that we are betrothed to you in your loving kindness, righteousness, justice and mercy. Help us to stay truthful to you, till the very end. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 18 May 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

So they rose early in the morning and went out into the Wilderness of Tekoa; and as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem: Believe in the Lord your God, and you shall be established; believe His prophets, and you shall prosper."

அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து, தெக்கொவாவின் வனாந்தரத்திற்குப் போகப் புறப்பட்டார்கள்; புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று: யூதாவே, எருசலேமின் குடிகளே, கேளுங்கள்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள்; அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், அப்பொழுது சித்திபெறுவீர்கள் என்றான்.

అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణ్యమునకు పోయిరి; వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడియూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురస్థులారా, నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహో వాను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడుదురు; ఆయన ప్రవక్తలను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులగుదురనిచెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to believe in you and be established and prosper in your name for your sake. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 17 May 2017

Today's Word - Colossians 3:2

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:2

Set your mind on things above, not on things on the earth.

பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

Prayer:

Most of the time we pray for worldly wealth which moth and rust eat away. Forgive us Lord. Give us the gifts of the Holy Spirit and let's go out in your name preaching the gospel to nations who never heard of you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 16 May 2017

Today's Word - Joel 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:13

So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.

நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களையல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருபையுமுள்ளவர்; அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.

మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును,శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

Prayer:

Yes Lord forgive us for what we've been doing all this while.Rather than submitting ourselves for your service, we've been offering a part of our income and expected someone to work for you. But because of your grace we still survive. Transform our hearts, so that you will be the air that we breathe. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 15 May 2017

Today's Word - Nehemiah 13:31

THEOPHONY

Today's Word - Nehemiah 13:31

and to bringing the wood offering and the firstfruits at appointed times.Remember me, O my God, for good!

குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்படவேண்டிய விறகுகாணிக்கையையும் முதற்பலன்களையுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணினேன். என் தேவனே எனக்கு நன்மையுண்டாக என்னை நினைத்தருளும்.

మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our hearts to you in praise. We praise you and adore you. We offer up ourselves to you. Use us according to your plans and bless us according to your grace. In Jesus mighty name we pray. Amen,

www.theophony.org

Sunday, 14 May 2017

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Thank you Lord Jesus for this promise, that we've been redeemed and you called by name and made us to be yours. Help us to dedicate this life to you and live without drifting to right or left from your plans. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 13 May 2017

Today's Word - Isaiah 30:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 30:18

Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you.For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.

ஆனாலும் உங்களுக்கு இரங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள்மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்; கர்த்தர் நீதிசெய்கிற தேவன்; அவருக்குக் காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள்.

కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యముచేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడి యున్నాడు యెహోవా న్యాయముతీర్చు దేవుడుreferenceఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

What a great blessing is for us that you are waiting eagerly to bless.Help us Lord, to be truthful to you as you are a God of mercy, justice and truth. We come to your presence with awe. Anoint us as holy vessels for your name's sake and use us. In Jesus glorious name we pray. Amen

www.theophony.org