Friday, 23 March 2018

Today's Word - 1 Peter 5:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:7

casting all your care upon Him, for He cares for you.

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.

ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి.

Prayer:

Our father, we cast our care upon you, as you care for us. Let our prayers be pleasing in your site. You take care of things. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, எங்கள் கவலைகளையெல்லாம் உம்மேல் வைக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் உமது சமூகத்தில் உமக்கு பிரயமானதாக காணப்படட்டும். நீரே எங்களை விசாரியும். நீதி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 22 March 2018

Today's Word - John 14:18

THEOPHONY

Today's Word - John 14:18

I will not leave you orphans; I will come to you.

நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன்.

మిమ్మును అనాథ లనుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడును చూడదు;

Prayer:

Our father, we are like children who have gone away from you. Forgive us and hold our hands, that we may not go away again. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, தகப்பனை விட்டோடிய கேட்ட குமாரனைப்போல் அலைந்து திரிகிறோம். நீரே எங்கள் கரம் பிடித்து நடத்தும். எங்கள் கரங்களை இறுகப்பற்றிக்கொள்ளும். விடாதிரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 21 March 2018

Today's Word - Deuteronomy 33:27

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 33:27

The eternal God is your refuge, And underneath are the everlasting arms; He will thrust out the enemy from before you, And will say, 'Destroy!'

அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம்; அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்; அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களைத் துரத்தி, அவர்களை அழித்துப்போடு என்று கட்டளையிடுவார். 


నీకు నివాసస్థలము నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టి నశింపజేయుమనెను.

Prayer:

Lord Jesus, you are our everything. Under your hands we come, thrust our enemies and destroy them and let your children worship you in peace. In Jesus name we pray. Amen.

இயேசு ராஜா, நீரே எங்கள் எல்லாமாயிரும். உமது நித்திய புயங்கள் எங்களுக்கு ஆதாரம். எங்கள் சத்துருக்களைத் துரத்தி, அவர்களை அழித்துப்போடும். உம்மை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் ஆராதிக்க உமது பிள்ளைகளுக்கு நீர் இரங்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 20 March 2018

Today's Word - Ezekiel 18:32

THEOPHONY

Today's Word - Ezekiel 18:32

For I have no pleasure in the death of one who dies," says the Lord God. "Therefore turn and live!"

மனந்திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள்; சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறதில்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

మరణమునొందువాడు మరణము నొందుటనుబట్టి నేను సంతోషించువాడను కాను. కావున మీరు మనస్సుత్రిప్పుకొనుడి అప్పుడు మీరు బ్రదుకుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

Prayer:

Forgive us our father. We have been sinning against you for long. Today your word is so clear. Repent. We return unto you Lord. Forgive our sins. Use us according to your plan and purpose. In Jesus name we pray. Amen.

மன்னியும் எங்கள் தகப்பனே, தொடர்ந்து பாவம் செய்து வந்தோம். ஆனாலும், இன்று உம்முடைய தெளிவான வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை மன்னியும். உமது சித்தம் செய்ய எங்களைப்பயன்படுத்தும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 19 March 2018

Today's Word - Isaiah 54:7

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:7

For a mere moment I have forsaken you, But with great mercies I will gather you.

இமைப்பொழுது உன்னைக் கைவிட்டேன்; ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால், உன்னைச் சேர்த்துக்கொள்வேன்.

నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించితిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను

Prayer:

Forsake us not our father. Without you we cannot live a moment. Forgive our sins. Keep us as the apple of your eyes and save us. In Jesus name we pray. Amen.

கைவிடாதிரும் நாதா. மன்னியும் எங்கள் பாவங்களை. உம் கண்மணி போல் எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 17 March 2018

Today's Word - Mark 1:8

THEOPHONY

Today's Word - Mark 1:8

I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit.

நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன்; அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான்.

నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చితిని గాని ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చునని చెప్పి ప్రకటించుచుండెను.

Prayer:

Our father, we pray that you will anoint every single one who believes in your name, that they go out into this world and preach the gospel boldly and millions of souls would be added to your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, ஜெபத்தோடுகூட உம்மிடம் வருகிறோம். ஒவ்வொரு விசுவாசியின்மேலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றும். துணிவோடு உமது வார்த்தையை உலகமெங்கும் பறைசாற்ற, உமது ராஜ்ஜியம் இவ்வுலகில் விரிவாக்கப்பட. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 16 March 2018

Today's Word - Acts 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Acts 1:9

Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight.

இவைகளை அவர் சொன்னபின்பு, அவர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்; அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது.

ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.

Prayer:

Come soon Lord, for the atrocities on earth is increasing. Your children are being persecuted on the other hand false doctrine is on the rise. Please come soon and establish your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

விரைந்து வாரும் இயேசு நாதா. பாவம் பெருகிப்போயிற்று. உமது பிள்ளைகள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பொய்யான சுவிசேஷம் பிரசிங்ககப்படுகிறது. நீர் விரைந்து வாரும். உமது நித்திய ராஜ்ஜியம் நிறுவும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 15 March 2018

Today's Word - Joshua 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 1:9

Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go."

நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார்.

నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

Prayer:

Dear Lord, as we are in troubled times, help us not to be afraid, but to be strong and of good courage. As you are with us, we are more than conquerors and we have the victory. In Jesus mighty name we pray. Amen.

எங்கள் ஆண்டவா, கஷ்டத்தின் காலத்தில் நாங்கள் இருந்தபோதும், திகையாமல், கலங்காமல், உமது பெலத்தில் நிலைத்திருக்க உதவி செய்யும். நீர் எங்களோடிருந்தால் எந்த மதிலையும் தாண்டுவோம். எந்த கோட்டையம் குறுக்கே நிற்பதில்லை. நீரே பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 14 March 2018

Today's Word - 2 Corinthians 6:14

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 6:14

Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?

அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக; நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது?

ప్రభువును లేపెను; మనలను కూడ తన శక్తివలన లేపును.

Prayer:

Our father, help us to live a conditioned life as per your word and not a compromising life. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாமல், வேதத்தின்படி வாழும் கலப்படமற்ற உண்மை கிறிஸ்துவனாய் வாழ, எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 13 March 2018

Today's Word - 1 John 2:15

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 2:15

Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.

உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை.

ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్నవాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు.

Prayer:

Help us Lord, that we put not our trust and love in worldly things, but to love you and be saved. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் சிந்தை மாற்றும் தகப்பனே. உலகத்தையும் அதின் இச்சைகளையும் வெறுத்து, உம்மை சார்ந்துகொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேழும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 12 March 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

Test all things; hold fast what is good.

எல்லாவற்றையும் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.

సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి.

Prayer:

Our father, pour on us and our children, the spirit of discernment so that we test all things in the light of your word and stick to what is good according to you.

அப்பா பிதாவே, சகலத்தையும் உமது வசனத்தின் அடிப்படையில் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளும்படியாய், எங்கள்மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள்மேலும், பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 11 March 2018

Today's Word - Colossians 1:10

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 1:10

For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to
pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of
His will in all wisdom and spiritual understanding; 10 that you may
walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every
good work and increasing in the knowledge of God;

தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப்
பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும், சந்தோஷத்தோடே
கூடிய எல்லாப்பொறுமையும் நீடியசாந்தமும் உண்டாவதற்கு, மகிமையான அவருடைய
வல்லமையின்படி, எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக
வேண்டுதல்செய்கிறோம்.

ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై, ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు,
దేవుని విషయమైన జ్ఞాన మందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును
సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన
పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనుపరచునట్లు ఆయన మహిమ శక్తినిబట్టి
సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలెననియు,

Prayer:

Grant us your mercy Lord, to be filled with the knowledge of Your will
in all wisdom and spiritual understanding, that we may walk worthy of
the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and
increasing in the knowledge of God, strengthened with all might,
according to Your glorious power, for all patience and long suffering
with joy. In Jesus precious name we pray. Amen.

சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில்
விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய்
நடந்துகொள்ளவும், சந்தோஷத்தோடே கூடிய எல்லாப்பொறுமையும் நீடியசாந்தமும்
உண்டாவதற்கு, மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி, எல்லா வல்லமையாலும்
பலப்படுத்தப்படவும், எங்களுக்கு இறங்கும் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

--

"Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and
from the seven spirits who are before his throne,"

Co-Worker in Christ's Vineyard
Justin Solomon

*Radio <http://theophonyfm.com> Genl. Info <http://theophony.com>*

Saturday, 10 March 2018

Today's Word - John 11:26

THEOPHONY

Today's Word - John 11:26

And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?"

உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.

బ్రదికి నాయందు విశ్వాస ముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగెను.

Prayer:

Our father, help us to get rid of this unbelief, as we look up to you, fill us, anoint us and use as vessels of your will. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எங்களை கழுவியருளும். உம்மை நோக்கி எங்கள் கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியால் எங்களை நிரப்பி, உமக்கு பிரியமான பாத்திரமாய் ஜீவிக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 9 March 2018

Today's Word - Psalms 47:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 47:6

Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our King, sing praises!

தேவனைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்; நம்முடைய ராஜாவைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.

దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి.

Prayer:

Our father, fill our hearts with praise and our tongues with songs that we may worship and adore you with reverence. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

 அப்பா பிதாவே, எங்கள் இருதயத்தை துதியினாலும், எங்கள் நாவுகளை பாடல்களாலும் நிரப்பும். உம்மை ஆவியோடும், உண்மையோடும் தொழுக்கொள்ள. இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 8 March 2018

Today's Word - Proverbs 3:10

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 3:10

So your barns will be filled with plenty, And your vats will overflow with new wine.

அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும்.

అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

Prayer:

Thank you father. Though we are not worthy for such a great blessing and honor, because of your grace and mercy we receive it. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நாங்கள் துர்பாக்யமுள்ளவராய் இருந்தபோதிலும், நீரே உமது  பரம இரக்கத்தால் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிறீர். உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 7 March 2018

Today's Word - Genesis 15:1

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 15:1

After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward."

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர்: ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே; நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

ఇవి జరిగినతరువాత యెహోవా వాక్యము అబ్రామునకు దర్శనమందు వచ్చి అబ్రామా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పెను.

Prayer:

Our father, we thank you for this word of encouragement today. We pray that those who are gripped by fear for whatsoever reason, this word would comfort them and fill them with your presence. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்முடைய வாக்குத்தத்துக்காக நன்றி. எந்த ஒரு காரணத்தினாலோ கலங்கித்தவிக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வசனம் ஆறுதலாய் உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாய் அவர்களை தேற்றட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மனதுருக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 6 March 2018

Today's Word - Psalms 128:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 128:1

Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.

கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ, அவன் பாக்கியவான்.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలయందు నడుచువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

As your word says, "Fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction" and in today's word again it stresses that those who fear the Lord are blessed. But in today's world, grace teachings are wiping this fear away. Lord bless our youngsters, pour out your spirit on them so that they stand up for you and glorify your name. In Jesus precious name we pray. Amen.

தேவனே, நீதிமொழிகள் 1:7ல் "கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்." என்று வாசிக்கிறோம். இன்றைய வார்த்தையிலும் உமக்கு பயப்படுவோர் பாக்கியவான்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆனாலும் தேவபயத்தை முக்கியப்படுத்தாமல் வாலிபர்களை தவறாக நடத்தும் உபதேசங்கள் பல உண்டு. நீரே எங்கள் வாலிபர்களை சந்தியும். உமது பரிசுத்த ஆவியால் அவர்களை அபிஷேகித்து உம்மில் அவர்கள் நிலைநிற்கச்செய்யும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 5 March 2018

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved.

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Our father, in this world, filled with trials and tribulations, enable us to endure till the end and glorify your name. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பாடும் சஞ்சலமும் நிறைந்த இவ்வுலகில், உமக்காக நிலைத்து நிற்க, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த, எங்களை எழுப்பியருளும்.  இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறபெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 4 March 2018

Today's Word - Romans 8:28

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:28

And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.

அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.

Prayer:

Our father, transform our hearts so that we will return from worldly ways, love you and live according to Your purpose. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் உள்ளத்தை மாற்றும். உலக வழிகளைவிட்டு விலகி, உம்மில் அன்புகூர, உம்மால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நிலைத்து நிற்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 2 March 2018

Today's World - Luke 3:6

THEOPHONY

Today's World - Luke 3:6

And all flesh shall see the salvation of God.

அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கித்தான்.

సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

Prayer:

Our father, pour out your spirit and bring forth a great revival that the world has ever seen. Let every knee bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது பரிசுத்த ஆவியை எங்கள்மேல் ஊற்றும். இதுவரை உலகம் கண்டிராத ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தாரும். முழங்கால் யாவும் உமக்கு முன்பாக முடங்கட்டும். நாவு யாவும் நீரே, நீர் ஒருவரே தேவன் என்று அறிக்கை செய்யட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 1 March 2018

Today's Word - Haggai 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Haggai 2:19

Is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not yielded fruit. But from this day I will bless you.

களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதைத்தானியம் உண்டோ? திராட்சச்செடியும் அத்திமரமும் மாதளஞ்செடியும் ஒலிவமரமும் கனிகொடுக்கவில்லையே, நான் இன்றுமுதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான்.

కొట్లలో ధాన్యమున్నదా? ద్రాక్షచెట్లయినను అంజూరపుచెట్లయినను దానిమ్మచెట్లయి నను ఒలీవచెట్లయినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మును ఆశీర్వదించెదను.

Prayer:

Yes Lord. You are the one who can be trusted anytime at all ages. There's lack of your true word today. Fill our lips and heart with your word that we may go into this world and share your love to those who are in need. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே என்றும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரர். வாக்கு மாறாதவர். உம்முடைய வார்த்தைக்கு பஞ்சம் உண்டாகி இருப்பதை நீர் அறிவீர். எங்கள் நாவையும், இருதயத்தையும்  உம்முடைய வார்த்தையால்  நிரப்பும். உம்முடைய பெலத்தினால் இவ்வுலகிற்கு, உமது அன்பை பகிர்ந்தளிக்கும்படியாய், எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 28 February 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 4:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 4:7

For God did not call us to uncleanness, but in holiness.

தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார்.

పరిశుద్ధు లగుటకే దేవుడుreference మనలను పిలిచెనుగాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువలేదు.

Prayer:

Our father, help us to truly understand this verse and live a holy life which is pleasing to you. Help us to stay true to our calling. In Jesus holy name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, இந்த வசனத்தை உண்மையாய் புரிந்துகொள்ள,உமக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உம்முடைய அழைப்பிலே பரிசுத்தமாய் நிலைத்திருக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். 

www.theophony.org

Tuesday, 27 February 2018

Today's Word - Isaiah 43:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:11

I, even I, am the Lord, And besides Me there is no savior.

நான், நானே கர்த்தர்; என்னையல்லாமல் ரட்சகர் இல்லை. 


నేను నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్ష కుడు లేడు.

Prayer:

You are our everything Lord. There's no one else like you. Thank you. Be with us and lead us forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எல்லாம், நீரே எல்லாம் இயேசுவே. இன்று மட்டுமல்ல, என்றென்றும் நீரே எங்கள் எல்லாமாயிருந்து வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 26 February 2018

Today's Word - Philippians 4:19

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 4:19

And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.

என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.

తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.

Prayer:

Our father, though we did not realize with all our heart, it's you who have been supplying all our needs, not because of who we are, but because of your riches in glory. Thank you. Lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும் உமது சுத்த கிருபையே. நாங்கள் உணராதிருந்தபோதும், உண்மை அதுவே. நீரே என்றும், உமது சித்தத்தின்படி வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 23 February 2018

Today's Word - Hosea 12:6

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 12:6

So you, by the help of your God, return; Observe mercy and justice, And wait on your God continually.

இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு; தயவையும் நியாயத்தையும் கைக்கொண்டு, இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு.

కాబట్టి నీవు నీ దేవునితట్టు తిరుగ వలెను; కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఎడ తెగక నీ దేవునియందు నమ్మిక నుంచుము.

Prayer:

Our father, we return unto you. It's purely because of your mercy and justice we survive. As we wait on you continually, minister to us your Word and in it's light make us stand. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்மிடம் திரும்பி வருகிறோம். உம்மிடத்தில் தயவும், நியாயமும் உண்டே. இடைவிடாமல் உம்மைமட்டுமே நம்பி வாழ எங்களில் சுத்த இருதயம் சிருஷ்டியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 22 February 2018

Today's Word - 1 Corinthians 3:9

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 3:9

For we are God's fellow workers; you are God's field, you are God's building.

நாங்கள் தேவனுக்கு உடன்வேலையாட்களாயிருக்கிறோம்; நீங்கள் தேவனுடைய பண்ணையும், தேவனுடைய மாளிகையுமாயிருக்கிறீர்கள்.

మేము దేవుని జతపనివారమై యున్నాము; మీరు దేవుని వ్యవసాయమును దేవుని గృహమునై యున్నారు.

Prayer:

Lord we pray this day, give this thought in the heart of everyone working in your kingdom. Grant a humble heart so that everyone considers the other as fellow worker, working in your kingdom building. Forgive those who are abusive and arrogant. In Jesus we pray. Amen.

தேவனே நாங்கள் உமது பண்ணையும், மாளிகையுமாயிருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும், ஊழியக்காரியும் உணர்ந்து சக ஊழியர்களையும், பெரியவர்களையும் மதித்து உமது ராஜ்ஜியத்தின் கட்டுமான பணியில் உடன் வேலை செய்யும் பக்குவம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 21 February 2018

Today's Word - 2 Samuel 22:4

THEOPHONY

Today's Word - 2 Samuel 22:4

I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

ஸ்துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிக்கப்படுவேன்.

కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱ పెట్టితిని నా శత్రువుల చేతిలోనుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను.

Prayer:

Lord, you are worthy to be praised, We call upon you, save us from our enemies both secular and spiritual. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், நீரே துதிக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர். உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். நீரே எங்களை உலகப்பிரகாரமான மற்றும் ஆவிக்குரிய எதிரிகளிடமிருந்து எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 20 February 2018

Today's Word - Isaiah 62:3

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 62:3

You shall also be a crown of glory In the hand of the Lord, And a royal diadem
In the hand of your God.

நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும், உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜமுடியுமாயிருப்பாய்.

నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ మకుటముగాను ఉందువు.

Prayer:

Thank you Lord, for you lifted us from the miry clay and you have given is the opportunity of being a crown of glory and royal diadem in your hand. Make us to live worthily to this honor. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து உமது கையில் அலங்காரமான கிரீடமும், உமது கரத்தில் ராஜமுடியுமாய் மாற்றினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்றும் அப்பிடியே நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 19 February 2018

Today's Word - Micah 7:18

THEOPHONY

Today's Word - Micah 7:18

Who is a God like You, Pardoning iniquity And passing over the transgression of the remnant of His heritage?

தமது சுதந்தரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தைப் பொறுத்து, மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் கிருபைசெய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்றென்றைக்கும் கோபம் வையார்.

తన స్వాస్థ్య ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడ వైన నీతోసముడైన దేవుడుreferenceన్నాడా? ఆయన కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు.

Prayer:

Dear Lord, you gave your only son to take punishment on our behalf, to show the love you have for us. There's none like you. Be not angry on us, but bring us back in to your fold and lead us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்களை தேவனே உம் இரக்கம் பெரியது. எங்கள் பாவங்களுக்காக உமது குமாரனை பலியாக கொடுத்தீர். உம்மைப்போல யாருண்டு. எங்கள் மீறுதல்களை மன்னியும். உமது கோபம் எங்கள்மேல் பற்றி எரியாதிருப்பதாக. நீரே என்றும் எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 17 February 2018

Today's Word - Joel 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:12

"Now, therefore," says the Lord, "Turn to Me with all your heart, With fasting, with weeping, and with mourning."

ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసముండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకముగా తిరిగి నాయొద్దకు రండి. ఇదే యెహోవా వాక్కు

Prayer:

Dear Lord, repentance is a main subject many of our churches forgot to preach. Thank you Lord for reminding us today by this word. We turn to you with all our heart, with fasting, weeping and mourning. Please accept our prayers and transform us to be the people whom you want to be. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, மனம் திரும்புதலைக்குறித்து பல திருச்சபைகள் பிரசங்கிக்க மறந்தபோதும், இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு இடைபடுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உபவாசத்தோடும், அழுகையோடும், புலம்பலோடும், எங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 16 February 2018

Today's Word - Psalms 51:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 51:10

Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.

தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.

దేవా, నాయందు శుద్ధహృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతన ముగా పుట్టించుము.

Prayer:

Our father, create a clean heart in us, so that our spirit is renewed in you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, சுத்த இருதயத்தை எங்களில் சிருஷ்டியும், உமக்குள் நாங்கள் என்றும் புதிப்பிக்கப்பட்டிருக்க. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 15 February 2018

Today's Word - Lamentation 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Lamentation 2:19

Arise, cry out in the night, At the beginning of the watches; Pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward Him For the life of your young children, Who faint from hunger at the head of every street.

எழுந்திரு, இராத்திரியிலே முதற்சாமத்தில் கூப்பிடு; ஆண்டவரின் சமுகத்தில் உன் இருதயத்தைத் தண்ணீரைப் போல ஊற்றிவிடு; எல்லாத் தெருக்களின் முனையிலும் பசியினால் மூர்ச்சித்துப்போகிற உன் குழந்தைகளின் பிராணனுக்காக உன் கைகளை அவரிடத்திற்கு ஏறெடு.

నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయ మును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లు చున్నారు

Prayer:

Lord we cry out to you day and night, for the life of our young children, who faint from hunger at the head of every street as your true word is getting scarce and they are being misled by false teachers and false doctrines. Watch over our children and give feed them with your word and make the next generation to grow strong rooted in you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உண்மையான உம்முடைய வார்த்தை கிடைக்காததால், எல்லாத் தெருக்களின் முனையிலும் பசியினால் மூர்ச்சித்துப்போகிற எங்கள் குழந்தைகளின் பிராணனுக்காக உம்மிடத்தில் வருகிறோம். உமது வார்த்தையை நீர் சொன்னபடி போதிக்கும் உண்மையான ஊழியர்களை எழுப்பி, வருங்கால சந்ததியை நீர் மீட்டருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 14 February 2018

Today's Word - Isaiah 44:22

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you.

உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப்போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப்போலவும் அகற்றிவிட்டேன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்னை நான் மீட்டுக்கொண்டேன்.

మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ యతిక్రమములను మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి యున్నాను నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను, నాయొద్దకు మళ్లుకొనుము.

Prayer:

Thank you father, for you have cleansed me from my sins. As dog returning to vomit, let's not turn to sin, but to you, so that we can be your children today and forever. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்களை சுத்தப்படுத்தியதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாய் தான் கக்கியதற்கு திரும்புவதுபோல், நாங்கள் பாவத்தை நோக்கி திரும்பாமல் உம்மை நோக்கி பார்த்து எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும். நீரே என்றும் எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 13 February 2018

Today's Word - Psalms 37:27

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 37:27

Depart from evil, and do good; And dwell forevermore.

தீமையை விட்டு விலகி, நன்மை செய்; என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பாய்.

కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదువు

Prayer:

Create in us a clean heart Oh Lord, that we may depart from evil and dwell in your presence forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

சுத்த இருதயம் எம்மில் தாரும் தேவா, நாங்கள் தீமையை விட்டு விலகி உம்மோடு வாழ்ந்திருக்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 12 February 2018

Today's Word - Acts 2:25

THEOPHONY

Today's Word - Acts 2:25

I foresaw the Lord always before my face, For He is at my right hand, that I may not be shaken.

அவரைக்குறித்துத் தாவீது: கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்குமுன்பாக நிறுத்தி நோக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன்; நான் அசைக்கப்படாதபடி அவர் என் வலதுபாரிசத்திலே இருக்கிறார்;

ఆయననుగూర్చి దావీదు ఇట్లనెను నేనెల్లప్పుడు నా యెదుట ప్రభువును చూచు చుంటిని ఆయన నా కుడిపార్శ్వమున నున్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను.

Prayer:

Our father, our face look unto you, hold our right hand and guide us through. When you are with us, no one can shake us and we shall not be moved. Help us to with your strength and proclaim your gospel to the whole world and  take our share in your kingdom expansion. In Jesus name we pray. Amen.


அப்பா பிதாவே, உம்மையே நோக்கிப்பார்க்கிறோம். எமது வலக்கரம் பிடித்து எங்களை வழிநடத்தும். நீர் எம்மோடிருந்தால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. உமது பெலத்தால், உமது ராஜ்யத்தின் பணியில் எங்கள் பங்கினை உண்மையாய் செய்யும்படியாய் எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 11 February 2018

Today's Word - 1 Timothy 6:12

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:12


Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.

விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தைப் போராடு, நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்கொள்; அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய்; அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாயிருக்கிறாய்.

విశ్వాససంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నిత్యజీవమును చేపట్టుము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులయెదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి.

Prayer:

Our father, we commit ourselves to fight the good fight faith, for which you called us. As you ordain our path and steps, we will march forward as conquerors, despite any situation which may arise against your children, your church. Give us a courageous heart to stand as warriors for you. In Jesus mighty name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தைப் போராட அழைக்கப்பட்ட நான், அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாயிருப்பேன் என்று உமது சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். உமது பெலத்தில் தைரியம் கொண்டு, உமது ராஜ்யத்தின் போர்வீரனாய் என்னை மாற்றும். இயேசுவின் மகிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 10 February 2018

Today's Word - -Job 4:4

THEOPHONY

Today's Word - -Job 4:4

Your words have upheld him who was stumbling, And you have strengthened the feeble knees;

விழுகிறவனை உம்முடைய வார்த்தைகளால் நிற்கப்பண்ணி, தள்ளாடுகிற முழங்கால்களைப் பலப்படுத்தினீர்.

నీ మాటలు తొట్రిల్లువానిని ఆదుకొని యుండెను.క్రుంగిపోయిన మోకాళ్లుగలవానిని నీవు బలపరచితివి.

Prayer:

Yes Lord, Your Word has been a rod of support and upheld us when we stumbled and strengthened our knees. Give us a heart that we depend on you thoroughly and this blessing continues with us, as long as we live. In Jesus name we pray. Amen,

அப்பா பிதாவே, உமது வார்த்தைகளால் விழுகிறவனை நிற்கப்பண்ணி, தள்ளாடுகிற முழங்கால்களைப் பலப்படுத்தினீர். உம்மை மட்டுமே நம்பி, இறுதிவரை இந்த ஆசிர்வாதத்தில் நிலைத்திருக்க, எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 9 February 2018

Today's Word - Proverbs 2:5

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:5

Then you will understand the fear of the Lord, And find the knowledge of God.

அப்பொழுது கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து, தேவனை அறியும் அறிவைக் கண்டடைவாய்.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట యెట్టిదో నీవు గ్రహించెదవు దేవునిగూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును.

Prayer:

Our father, understand the fear of you and finding your knowledge be our priorities and not anything of this world. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே,  உமக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று உணர்வதும், உம்மை அறியும் அறிவைக் கண்டடைவதும் எங்கள் முதன்மையான தேடுதலாய் இருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 7 February 2018

Today's Word - John 14:1

THEOPHONY

Today's Word - John 14:1

Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me.

உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.

మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి; దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నాయందును విశ్వాస ముంచుడి.


Prayer:

Our father,  as things go against your children, your church and your word, let not out hearts be troubled, but we believe in you and stand strong for your name's sake. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா, பிதாவே, உமது சபைகளுக்கும், விசுவாசிகளுக்கு, உமது வார்த்தைக்கும் எதிரான பல அடக்குமுறைகள் எழுகின்றபோதும், எங்கள் விசுவாசம் உம்மில் பலப்பட உதவி செய்யும். வரும் எந்த காரியத்தையும் கண்டு பயப்படாமல், உமது பாதையில் நடக்க, உமது சித்தம் செய்ய எங்களை திடப்படுத்தி தாங்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 6 February 2018

Today's Word - 1 Chronicles 16:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 16:10

Glory in His holy name; Let the hearts of those rejoice who seek the Lord!

அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டுங்கள்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக.

వారు అతని ఆయుధములను తమ దేవుని గుడిలో పెట్టి అతని తలను దాగోను గుడిలో తగిలించిరి.

Prayer:

Yes Lord, situations may look different and difficult today. But as your word says father, you will bring a change, and those who seek you truly, will rejoice on that time. Bring a heavenly change. Bring a great revival. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே. சூழ்நிலைகளை வைத்துப்பார்க்கும்போது, கஷ்டத்தின், கண்ணீரின் பாதையில், நாங்கள் கடந்து போவதுபோல தோன்றினாலும், தேவரீர் காரியங்களை மாறுதலாய் மூடிக்கிறீர். ஒரு பரலோக பரிபூரண மாறுதல் உண்டாகட்டும். எங்கள் தேசங்களின்மேல் எழுப்புதலின் அக்கினி ஊற்றப்படட்டும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 5 February 2018

Today's Word - Psalms 32:8

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:8

I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.

நான் உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன்; உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து, உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன்.

నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మార్గ మును నీకు బోధించెదను నీమీద దృష్టియుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పెదను

Prayer:

Our father, be our guide and teach us the way in which we need to walk. Hold our hands and lead us through today and forever. In Jesus name we pray. Amen

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் நடக்கவேண்டிய வழியை எங்களுக்கு போதித்தருளும். கரம்பற்றி எங்களை உம் சித்தம் செய்ய, இன்றும், என்றும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 2 February 2018

Today's Word - Psalms 84:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 84:10


For a day in Your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.

ஆயிரம் நாளைப்பார்க்கிலும் உமது பிராகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது; ஆகாமியக் கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதைப்பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்துகொள்ளுவேன்.

నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయ్యి దిన ములకంటె శ్రేష్ఠము. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర ద్వారమునొద్ద నుండుట నాకిష్టము.

Prayer:

Yes father, in today's world sin & cult are becoming a daily normal. We are living in the tent of wickedness, but Lord, bring a transformation in every heart, that they start realizing the true meaning of this verse and to be  a door keeper in your house and feel a day in your court is better than thousands in a world of sin. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இன்றைய நிலைமையில், பாவமும், ஆகாமியக்காரியங்களும்  அன்றாட அலுவலாய் காணப்படுகின்றது. ஆயிரம் நாளைப்பார்க்கிலும் உமது பிராகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது; என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்துகொள்ளுவேன் என்று வாழும்படியான புதிய இருதயம் எங்களில் ஊற்றும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 1 February 2018

Today's Word - 2 Corinthians 12:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 12:9

And He said to me, "My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness." Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன்

అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందె

Prayer:

Our father, your grace has been sufficient for us to overcome our infirmities and your strength made us perfect in weakness. Help us to boast in your power and not in the strength of the world. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது கிருபை எங்களுக்குப்போதும். எங்கள் பலவீனத்தில் உமது பலம் பூரணமாய் விளங்கட்டும். உமது வல்லமை எங்கள்மேல் தங்கட்டும். நீரே ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 31 January 2018

Today's Word - Joshua 24:24

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 24:24 

And the people said to Joshua, "The Lord our God we will serve, and His voice we will obey!"

அப்பொழுது ஜனங்கள் யோசுவாவை நோக்கி: நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவித்து, அவர் சத்தத்திற்கே கீழ்ப்படிவோம் என்றார்கள். 


అందుకు జనులుమన దేవు డైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెప్పిరి.

Prayer:

Our Lord God, we will obey your voice and serve you forever. Be our king and lead us through. In Jesus mighty name we pray.

எங்கள் தகப்பனே, எங்கள் ராஜனே, உமது சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவோம், என்றும் உம்மையே சேவிப்போம். நீரே எங்கள் ராஜா, ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மகிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 30 January 2018

Today's Word - Isaiah 33:2

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 33:2


O Lord, be gracious to us; We have waited for You. Be their arm every morning, Our salvation also in the time of trouble.

கர்த்தாவே, எங்களுக்கு இரங்கும், உமக்குக் காத்திருக்கிறோம்; தேவரீர் காலையில் அவர்கள் புயமும், இக்கட்டுக்காலத்தில் எங்கள் இரட்சிப்புமாயிரும்.

యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము మాయందు కరుణించుమ్‌ు ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగానుఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగానుఉండుము.

Prayer:

Our father, be our arm every morning and our salvation in the times of trouble. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, எங்களுக்கு இரங்கும், உமக்குக் காத்திருக்கிறோம்; தேவரீர் காலையில் அவர்கள் புயமும், இக்கட்டுக்காலத்தில் எங்கள் இரட்சிப்புமாயிரும்.  இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 29 January 2018

Today's Word - Daniel 3:17

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 3:17

If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O king.

நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களைத் தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார்; அவர் எரிகிற அக்கினிச்சூளைக்கும், ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார் .

మేము సేవించుచున్న దేవుడుreference మండుచున్న వేడిమిగల యీ అగ్నిగుండము లోనుండి మమ్మును తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు;మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మమ్మును రక్షించును; ఒక వేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను .

Prayer:

Our father, You are The One, who creates leaders and removes someone from leadership. Even the ruler has an evil intent of troubling the ones who serve you, and even if they throw us into fiery furnace, you are able to save us. Thank you Lord. Lead us through in these troubled times, and help us to stay strong in you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீரே ராஜாக்களை உருவாக்கி ராஜாக்களை தள்ளுகிறவர். உம்மை தொழுவதின் நிமித்தம், எங்கள் ராஜாக்கள் எங்களை சிறையில் அடைத்தாலும், சிறுமைப்படுத்தினாலும், நெருப்பிலிட்டாலும், உம்மை விடாது சேவிக்க, உம்மையே பற்றிக்கொள்ள, எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 27 January 2018

Today's Word - Ephesians 2:8

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 2:8

For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God.

கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு;

మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే.

Prayer:

Yes Lord, we are not saved by any of our good deeds or sacrifices, but purely because of your grace. Thank you for your gift of salvation. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, ரட்சிப்பு எங்களுக்கு அருளப்பட்டது எங்கள் நற்கிரியைகள் மற்றும்  தியாகங்களால் அல்ல, உம்முடைய சுத்த கிருபையினால் மட்டுமே. ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளினீரே, உமக்கே ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 25 January 2018

Today's Word - Exodus 32:29

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 32:29

Then Moses said, "Consecrate yourselves today to the Lord, that He may bestow on you a blessing this day, for every man has opposed his son and his brother."

கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி, இன்றைக்கு நீங்கள் அவனவன் தன்தன் மகனுக்கும் சகோதரனுக்கும் விரோதமாயிருக்கிறதினால், கர்த்தருக்கு உங்களைப் பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கள் என்று மோசே சொல்லியிருந்தான்.

ఏలయనగా మోషే వారిని చూచినేడు యెహోవా మిమ్మును ఆశీర్వదించునట్లు మీలో ప్రతివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని యెహోవాకు మిమ్మును మీరే ప్రతిష్ఠ చేసి కొనుడనెను.

Prayer:

Our father, we've been against each other, our fellow brothers in Christ. Forgive us, and as we consecrate ourselves today, bestow your blessing on us, that we return from evil and worldly ways back to you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, உமக்கு விரோதமாகவும், கிறிஸ்துவில் உடன் சகோதரர்களுக்கு விரோதமாகவும், கிரியை செய்வதைவிட்டு, உமக்கே எங்கள் வழிகளை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும், வழிநடத்தும். தீமையை, உலக வழிகளை விட்டு விலகி, பரலோக வழியை நாட, எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். இயேசுவின் நிகரில்லா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 24 January 2018

Today's Word - Luke 3:5-6

THEOPHONY

Today's Word - Luke 3:5-6

Every valley shall be filled And every mountain and hill brought low; The crooked places shall be made straight And the rough ways smooth; And all flesh shall see the salvation of God.

மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய இரட்சிப்பைக்காண்பார்கள் என்றும், வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறபிரகாரம், அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கித்தான்.

ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగును సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

Prayer:

Our father, world has seen many leaders who stood against you and miserably failed. Forgive our current generation leaders who stand against you. Let them know your love. As your word says let every valley shall be filled and every mountain and hill brought low; The crooked places shall be made straight And the rough ways smooth; And all flesh shall see the salvation of God. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பல உலக தலைவர்கள் உம்மை எதிர்த்து நின்று விழுந்து போனார்கள். அவர்கள் உமது அன்பை புரிந்துகொள்ளும்படி அவர்களை வழிநடத்தும். உமது வசனம் சொல்வதுபோல மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய இரட்சிப்பைக்காணவும், பல தேசங்களுக்கும் உமது சுவிசேஷம் இன்னும் அதிகமாய் பிரசங்கிக்கப்படவும் நீரே அருள்புரியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 23 January 2018

Today's Word - 2 Corinthians 3:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 3:17

Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

கர்த்தரே ஆவியானவர்; கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையுமுண்டு.

ప్రభువే ఆత్మ ప్రభువుయొక్క ఆత్మయెక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యము నుండును.

Prayer:

Our father, Lord God, pour out your Holy Spirit, that we may worship you with liberty and freedom. In Jesus holy name we pray. Amen.

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உமது பரிசுத்த ஆவியால் எங்களை நிரப்பும். விடுதலையோடும், மகிழ்ச்சியோடும் உம்மை ஆராதிக்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 22 January 2018

Today's Word - Acts 13:38-39

THEOPHONY

Today's Word - Acts 13:38-39

Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses.

ஆதலால் சகோதரரே, இவர் மூலமாய் உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறதென்றும்,
மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளினின்று விடுதலையாகி நீதிமான்களாக்கப்படக்கூடாதிருந்ததோ, விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவைகளினின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கக்கடவது.

కాబట్టి సహోదరులారా, మీకు ఈయన ద్వారానే పాపక్షమాపణ ప్రచురమగుచున్నదనియు, మీరు మోషే ధర్మశాస్త్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేక పోతిరో ఆ విషయము లన్నిటిలో, విశ్వసించు ప్రతివాడును ఈయనవలననే నీతి మంతుడుగా తీర్చబడుననియు మీకు తెలియు గాక.

Prayer:

Our father, this is the time you have given us, to repent and return to you, and whoever believes in Jesus would be saved. Let the whole world understand this, and let there be a mighty revival. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேரம், மனம் திரும்பவும், உம்மிடம் மீண்டும் வந்து சேரவுமே, உம்மாலன்றி வேறே வழியில்லை என்பதை இவ்வுலகில் எல்லாரும் உணரும்படி செய்யும். உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை நீர் கட்டளையிடும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 21 January 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 5:23

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:23

Now may the God of peace Himself sanctify you completely; and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.

சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக, உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம்முழுவதும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக.

సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక. మీ ఆత్మయు, జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందా రహి తముగాను, సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక.

Prayer:

Sanctify us our Lord. Cleanse our soul and body and help us to walk blameless before you. And at your coming, we would hear the word "Well done my faithful servant". In Jesus mighty name we pray. Amen.

சமாதானத்தின் தேவனே, எங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கும், எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம்முழுவதும், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. நீர் வரும் நாளிலே உண்மையும் உத்தமமுமான ஊழியக்காரனே என்று நீர் அழைப்பவர்களில், எங்கள் பெயர்களும் இருக்கும்படி தகுதிப்படுத்தும். எங்கள் செவிகள் அதை கேட்கச்செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 20 January 2018

Today's Word - Hebrews 10:23

THEOPHONY
Today's Word - Hebrews 10:23

Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.

அல்லாமலும், நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்கக்கடவோம்; வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே.

వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మన మొప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకొందము.

Prayer:

Our father, you are so faithful that your promises are yes and amen. Strengthen us Lord, so that we will hold fast the confession of hope in you, without turning to left or right. In Jesus name we pray. Amen.

ஆண்டவா, தேவரீர் நீர் உண்மையுள்ளவர். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் நீர், நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறீர். உம்மைப்பற்றிய எங்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்க உமது பிள்ளைகளை நீர் பலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 19 January 2018

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

 But he who glories, let him glory in the Lord.

மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன்.

అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.

Prayer:

Our father, refine our hearts that we do not not boast about the hariots and horses, but to boast about you and your glory. In Jesus precious name we pray. Aen.

இரத்தங்களை குறித்தும், குதிரைகளை குறித்தும், மேன்மை பாராட்டாமல் இயேசு ராஜா உம்மைக்குறித்தே மேன்மை பாராட்ட எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும் . இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 18 January 2018

Today's Word - Philippians 2:14-16

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:14-16

Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain.

நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள், கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு, எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள்.

మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులగునట్లు, సణుగులును సంశయములును మాని, సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకొని, లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరుగెత్త లేదనియు, నేను పడిన కష్టము నిష్‌ప్ర.

Prayer:

Our father, help us to do all things, according to your purpose, without complaining and disputing. Also help us to rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain. Help us to hold fast the word of life,
that we may become blameless and harmless, children of God. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது சித்தத்தின்படியான காரியங்களை, முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்ய உதவி செய்யும். வீணாக ஓடினதும், வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி, கிறிஸ்துவின் நாளில் எங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 17 January 2018

Today's Word - Galatians 5:16

THEOPHONY

Today's Word - Galatians 5:16

I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.

பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்துகொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள்.

నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు.

Prayer:

Our father, fill us with your Holy Spirit, so that we may not be filled with worldly lusts, but with heavenly thoughts and actions. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது பரிசுத்த ஆவியால் எங்களை நிரப்பும். உலக இச்சையால் நிறையாமல் பரம காரியங்களுக்காக வைராக்கியம் கொள்ளும்படி, எங்கள் சிந்தையை மாற்றும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 16 January 2018

Today's Word - Psalms 16:11

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 16:11

You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.

ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.

జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణసంతోషము కలదునీ కుడిచేతిలో నిత్యము సుఖములుకలవు.

Prayer:

Our father, Your word is a lamp to our feet And a light to our path. Lead us according to your plans and fill us with your presence as that would be everlasting. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்முடைய வசனம் எங்கள் கால்களுக்குத் தீபமும், பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. உம்முடைய சமூகத்தில் நிறைவான சமாதானமும் சந்தோஷமும் உண்டு. அது நித்தியம். அதுவே எங்களுக்கு போதுமானதாய் இருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 15 January 2018

Today's Word - Mark 16:15

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:15

And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature.

பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள்.

మరియుమీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

Prayer:

Our father, as we go out into the world, for our work, or on any other endeavor, go before us, hide us, and let your will be done and your name be glorified. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் வேலையின் நிமித்தமோ, வேறுபிற காரியங்களின் நிமித்தமோ, இவ்வுலகினுள் கடந்து செல்கையில், எங்களை மறைத்து உம் சித்தம் வெளிப்படச்செய்யும். உமது நாமமே மகிமைப்படுவதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 14 January 2018

Today's Word - Jude 1:14-15

THEOPHONY

Today's Word - Jude 1:14-15

Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, "Behold, the Lord comes with ten thousands of His saints, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him."

ஆதாமுக்கு ஏழாந்தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களைக்குறித்து: இதோ, எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கிறதற்கும், அவர்களில் அவபக்தியுள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய்ச் செய்துவந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளினிமித்தமும், தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகளெல்லாவற்றினிமித்தமும், அவர்களைக் கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரமாயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான்.

ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకుకూడ వీరినిగూర్చి ప్రవచించి యిట్లనెను ఇదిగో అందరికిని తీర్పు తీర్చుటకును, వారిలో భక్తి హీనులందరును భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలన్నిటిని గూర్చియు, భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటినిగూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకును, ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను.

Prayer:

Our father in heaven, thank you as you are coming with ten thousands of His saints, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. Maranatha. Come soon Lord Jesus. Avenge for your children's suffering and blood shed which has taken place. In Jesus adorable name we pray. Amen.

மாரநாதா. வாரும் எங்கள் தேவனே. விரைந்து வாரும். உமது பிள்ளைகளின் கண்ணீரூம் அவர்கள் சிந்திய ரத்தமும் உமது சமூகத்தில் விண்ணப்பங்களாய் நிறைந்திருக்கிறதே. உமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகளெல்லாவற்றினிமித்தமும், அவர்களைக் கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரமாயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட நீர் வருகிறீர். நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 13 January 2018

Today's Word - Jude 1:3

THEOPHONY

Today's Word -  Jude 1:3

Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.

பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது.

ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.

Prayer:

Our father, as to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints is the need of the hour. Enable us to fight the good fight and stand in faith, and do great and mighty things, according to your will, which will glorify your name and expand your kingdom on earth. In Jesus name we pray. Amen.

பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்பது இன்றைய முக்கிய தேவையாய் இருக்கிறது. எங்கள் ஆண்டவரே எங்களை பெலப்படுத்தி உமக்காக, உம் மூலமாய் பெரிய காரியங்கள் செய்ய எங்கள் இருதயங்களை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 12 January 2018

Today's Word - Genesis 17:1

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 17:1

When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to Abram and said to him, "I am Almighty God; walk before Me and be blameless.

ஆபிராம் தொண்ணூற்றொன்பது வயதானபோது, கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: நான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன்; நீ எனக்கு முன்பாக நடந்துகொண்டு உத்தமனாயிரு.

అబ్రాము తొంబదితొమ్మిది యేండ్లవాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమైనేను సర్వశక్తిగల దేవుడను; నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము.

Prayer:

Our father, as you commanded our forefather Abraham, help us to walk in your ways, blameless before you and be a glorify your name. In Jesus glorious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் முற்பிதாவான ஆபிரகாமுக்கு நீர் சொன்னபடி, உமக்கு முன்பாக உத்தமமாய் நடக்க, உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்கும்படி, எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 11 January 2018

Today's Word - Exodus 15:2

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 15:2

The Lord is my strength and song, And He has become my salvation; He is my God, and I will praise Him; My father's God, and I will exalt Him.

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானவர்; அவரே என் தேவன், அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணுவேன்; அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன், அவரை உயர்த்துவேன்;

యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను.ఆయన నా దేవుడుreference ఆయనను వర్ణించెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడుreference ఆయన మహిమ నుతించెదను.

Prayer:

Our father, be our strength in times of trials, tribulation and temptation. Make us over comers and conquerors with your strength, fill our hearts with songs lifting your praise. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, துன்பம், துக்கம், மற்றும் போராட்டங்களின் மத்தியில் நீரே எங்கள் பெலனும் துருகமும் கேடகமுமாயிரும். உமது பிள்ளைகளை வெற்றி சிறக்க செய்யும். உமது துதியின் பாடல்களால் எங்கள் நாவுகளை நிரப்பும்.இயேசுவின்மூலம் ஜெபிக்கிறோமேன்கள் பரம பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 10 January 2018

Today's Word - Exodus 20:11

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 20:11

For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.

கர்த்தர் ஆறுநாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார்; ஆகையால், கர்த்தர் ஓய்வுநாளை ஆசீர்வதித்து, அதைப் பரிசுத்தமாக்கினார்.

గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకార మాయెను.

Prayer:

Our father, you rested on the seventh day after completing the creation. But we became too busy with entertainment and work, that we failed to spend time in your presence, in your house. We return unto you. Forgive us. Make us to live like you and be a testimony glorifying your name. In Jesus name we pray. Amen.

பரம பிதாவே, நீரே சகலத்தையும் செய்து முடித்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தீர். நாங்களோ உலகத்தின் பின்னே கேளிக்கைகள் மற்றும் விருந்துகளையும் வேலையையும் முன்வைத்து, உம்மை பின்தள்ளிப்போட்டோம். உமது ஆலயத்தில் தரித்திருக்க, உம்மை சேவிக்க எங்களுக்கு நேரமில்லாமல் போயிற்று. எங்களை மன்னியும். உம்மைப்போல இந்த உலகில் ஜீவிக்க உமக்கு சாட்சியாய் வாழ எங்களை திடப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 9 January 2018

Today's Word - Exodus 6:6-7

THEOPHONY

Today's Word - Exodus 6:6-7

Therefore say to the children of Israel: 'I am the Lord; I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments I will take you as My people, and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians.

ஆதலால், இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி: நானே கர்த்தர்; உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து, உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்கலாக்கி, ஓங்கிய கையினாலும், மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு, உங்களை எனக்கு ஜனங்களாகச் சேர்த்துக்கொண்டு, உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன்; உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி உங்களை விடுவிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் என்று அறிவீர்கள்.

కాబట్టి నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చెప్పుమునేనే యెహోవాను; నేను ఐగుప్తీయులు మోయించు బరువుల క్రింద నుండి మిమ్మును వెలుపలికి రప్పించి, వారి దాసత్వములో నుండి మిమ్మును విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొప్ప తీర్పులుతీర్చి మిమ్మును విడిపించి, మిమ్మును నాకు ప్రజ లగా చేర్చుకొని మీకు దేవుడనై యుందును. అప్పుడు ఐగుప్తీయుల బరువు క్రిందనుండి మిమ్మును వెలుపలికి రప్పిం చిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసి కొందురు.

Prayer:

Our father in heaven, your word is so amazing, it reaches us right on time. Thank you for answering our prayers and and for the promise. Thank you that you will rescue us from bondage and persecution and you will redeem us with your great judgement. Avenge for the bloodshed and tears shed by your children. You are our king. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்முடைய வார்த்தை எத்தனை அருமை. உரிய நேரத்தில் இந்த வாக்குத்தத்தம் எங்களுக்கருளினதர்க்காய் ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்கள் எல்லாம். பாடுகளிலிருந்தும் கண்ணீர் மற்றும் ரத்தம் சிந்துதலிருந்தும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் விடுகிறதாய் உம்மை துதிக்கிறோம். நீரே ராஜா. ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 8 January 2018

Today's Word - 1 Samuel 18:17

THEOPHONY

Today's Word - 1 Samuel 18:17

Then Saul said to David, "Here is my older daughter Merab; I will give her to you as a wife. Only be valiant for me, and fight the Lord's battles." For Saul thought, "Let my hand not be against him, but let the hand of the Philistines be against him."

என் கை அல்ல, பெலிஸ்தரின் கையே அவன்மேல் விழட்டும் என்று சவுல் நினைத்துக்கொண்டு, சவுல் தாவீதை நோக்கி: இதோ, என் மூத்த குமாரத்தியாகிய மேராவை உனக்கு மனைவியாகக் கொடுப்பேன்; நீ எனக்கு நல்ல சேவகனாய்மாத்திரம் இருந்து, கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்து என்றான்.

సౌలునా చెయ్యి వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిష్తీయుల చెయ్యి వానిమీద పడును గాక అనుకొనిదావీదూ, నా పెద్ద కుమార్తెయైన మేరబును నీకిత్తును; నీవు నా పట్ల యుద్ధ శాలివై యుండి యెహోవా యుద్ధములను జరిగింపవలె ననెను.

Prayer:

Our father in heaven, today we have many wicked Sauls, who want to get rid of us through somebody else projecting themselves as holy.  But Lord you are aware of every plot. Protect us and no plot formed against your children succeed. Thank you for giving victory to your children. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, தன்னை பரிசுத்தமாக காட்டிக்கொண்டு, பிறர் மூலமாக உடன் ஊழியர்களையும், சகோதரர்களையும், ஒழிக்க நினைக்கும் பல சவுல்களை இந்த காலத்தில் காண்கிறோம். உமது பிள்ளைகளுக்கு உமது திரு ரத்தத்தினால் காவல் வையும். உமது பிள்ளைகளுக்கெதிரான எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 7 January 2018

Today's Word - Isaiah 40:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 40:10

Behold, the Lord God shall come with a strong hand, And His arm shall rule for Him; Behold, His reward is with Him, And His work before Him.

இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடேகூட வருகிறது; அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாகச் செல்லுகிறது.

ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా ప్రభువగు యెహోవా తానే శక్తిసంపన్నుడై వచ్చును ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనున్నది ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగానడచుచున్నది.

Prayer:

Our father, you coming is near and you will rule with a strong hand. Our reward you bring. As the churches and your children undergo suffering for your name's sake, strengthen us to stay close to you, till the end. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, இயேசு ராஜா, உமது வருகை நெருங்குகிறது.  எங்கள் கிரீடம் நீர் கொண்டு வருகிறீர். உபத்திரவ காலத்தினுள் உமது சபைகளும் உமது பிள்ளைகளும் கடந்து சென்றாலும், உம் கிருபை இறுதிவரை நிலைத்து நிற்க போதுமானதாய் இருக்கட்டும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 6 January 2018

Today's Word - Psalms 119:57

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:57

You are my portion, O Lord; I have said that I would keep Your words.

கர்த்தாவே, நீரே என் பங்கு; நான் உமது வசனங்களைக் கைக்கொள்ளுவேன் என்றேன்.

(హేత్‌)యెహోవా, నీవే నా భాగము నీ వాక్యముల ననుసరించి నడుచుకొందునని నేను నిశ్చయించుకొని యున్నాను.

Prayer:

Our father, you are rock and our fortress. You are portion and our deliverer. Deliver us from all evil and take care of your children. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எங்கள் எல்லாம் இயேசுவே. நீரே எங்கள் கோட்டை. நீரே எங்கள் தஞ்சம். எங்கள் அடைக்கலம். தீமைக்கு உமது பிள்ளைகளை விலக்கி மீட்டுக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 4 January 2018

Today's Word - 1 Timothy 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 4:16

 Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.

உன்னைக்குறித்தும் உபதேசத்தைக்குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு, இவைகளில் நிலைகொண்டிரு, இப்படிச் செய்வாயானால், உன்னையும் உன் உபதேசத்தைக் கேட்பவர்களையும் இரட்சித்துக்கொள்ளுவாய்.

నిన్నుగూర్చియు నీ బోధను గూర్చియు జాగ్రత్త కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగుచేసి నిన్నును నీ బోధ వినువారిని రక్షించుకొందువు.

Prayer:

Our father, make us the ones who not only preach, but practice. Make us walk the talk and be doers of your will. In Jesus name. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்களை பிரசங்கிக்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, உம்முடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர்களாய் மாற்றும். உம்முடைய சித்தம் செய்வதே எங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கமாயிருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 3 January 2018

Today's Word - Romans 10:13

THEOPHONY

Today's Word - Romans 10:13

For whoever calls on the name of the Lord shall be saved.

ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிற எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான்.

ఎందుకనగా ప్రభువు నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వాడెవడోవాడు రక్షింపబడును.

Prayer:

Our father, as we look up to you this morning, hide us, hold us and lead us, that whatever we do glorifies and whomever we meet, can be saved and know you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, இன்று காலையில் உம்மை நோக்கிப்பார்க்கிறோம். நாங்கள் கையிட்டுச்செய்யும்  காரியங்கள் உமது நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டுவரட்டும். நாங்கள் சந்திக்கும் இடைபடும் மனிதர்கள் உம்மை அறியும்படியாய் எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org