Saturday, 19 May 2018

Today's Word - Jonah 2:7

THEOPHONY

Today's Word - Jonah 2:7

When my soul fainted within me, I remembered the Lord; And my prayer went up to You, Into Your holy temple.

என் ஆத்துமா என்னில் தொய்ந்துபோகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன்; அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது.

కూపములోనుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్ఛిల్లగా నేను యెహోవాను జ్ఞాప కము చేసి కొంటిని; నీ పరిశుద్ధాలయములోనికి నీయొద్దకు నా మనవి వచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for hearing our prayers. You have been our refuge for ever. Continue to lead us till the end. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறீர். நீரே எங்கள் அடைக்கலமாயிருக்கிறீர். நீரே இறுதிவரை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 18 May 2018

Today's Word - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our father you rebuke us because you love us and you care for us. Forgive our sins and cover us with your presence so that we may live a holy life pleasing unto you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் எங்களை நேசிப்பதினால் எங்களை சிட்சிக்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னியும். உமது பிரசன்னத்தால் நிரப்பும். உமக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எழுப்பிடும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 17 May 2018

Today's Word - Ephesians 5:17

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:17

Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. 

ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள். 

ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. 

Prayer:

Dear Lord, give us the heart of discernment, so that we understand your will and walk according to that without turning to any side. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் ஆண்டவரே, சுத்த இருதயம் தாரும். உம வழிகளை அறிந்து நடக்க, அதிலிருந்து வலப்புறம் இடப்புறம் சாயாமல் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 16 May 2018

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.

நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும், உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கிப்போடு; இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே.

లేతవయస్సును నడిప్రాయమును గతించిపోవునవి గనుక నీహృదయములోనుండి వ్యాకులమును తొలగించుకొనుము, నీ దేహమును చెరుపుదాని తొలగించుకొనుము.

Prayer:

Thank you Lord for your words strengthen us every morning. Help us to stay clean, keeping evil away from our flesh. Let our younger generation understand that childhood and youth are vanity and return to you and serve you. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உமது வார்த்தை நாள்தோறும் எங்களை தேற்றுகிறதே. எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தி, மாம்சத்துக்கு ஒத்த கிரியைகளை அகற்றிப்போடும். இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே என்பதை, எங்கள் இளைய சந்ததிக்கு உணர்த்தி, உம்மண்டை சேர, உம்மை சேவிக்க, அவர்கள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 15 May 2018

Today's Word - Deuteronomy 26:19

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 26:19

and that He will set you high above all nations which He has made, in praise, in name, and in honor, and that you may be a holy people to the Lord your God, just as He has spoken.

நான் உண்டுபண்ணின எல்லா ஜாதிகளைப்பார்க்கிலும், புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னைச் சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்றும், நான் சொன்னபடியே, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், அவர் இன்று உனக்குச் சொல்லுகிறார் என்றான்.

తాను సృజించిన సమస్త జనముల కంటె నీకు కీర్తి ఘనత పేరు కలుగునట్లు నిన్ను హెచ్చిం చుదునని ఆయన సెలవిచ్చినట్లు నీవు నీ దేవుడైన యెహో వాకు ప్రతిష్ఠిత జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున ప్రకటించెను.

Prayer:

Thank you Lord for the promise. Your words are Yes and Amen. Hide us under your wings and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் உம்முடைய மாறாத அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருப்பதற்காய் உமக்கு நன்றி. நீரே எங்களை மறைத்து ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 14 May 2018

Today's Word - Matthew 6:33

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 6:33

But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పు డవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.

Prayer:

Our father, transform our hearts that we seek you first in everything. Let the worldly things not take over our attention. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே,  முதலாவது உமது ராஜ்யத்தையும் உம்முடைய நீதியையும் தேட புத்தியை தாரும். உலகத்தையும், உலகத்தின் காரியங்களையும், முன் வைக்காமல், உம்மை முன்வைக்க எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 11 May 2018

Today's Word - 1 Corinthians 7:2

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 7:2

Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.

ஆகிலும் வேசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் சொந்த மனைவியையும், அவளவள் தன் சொந்தப் புருஷனையும் உடையவர்களாயிருக்கவேண்டும்.

అయినను జారత్వములు జరుగు చున్నందున ప్రతివానికి సొంతభార్య యుండవలెను, ప్రతి స్త్రీకి సొంతభర్త యుండవలెను.

Prayer:

Our father, sexual immorality is turning to be part of life today across the globe. Forgive this arrogance. Let your children live a moral life and be testimonies in the world. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பாவமான வேசித்தனம் இன்று பழக்கமாகி வருகிறது. இந்த அருவருப்பின் காரியத்திலிருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை விடுவியும். உலகிற்கு ஒளியாக எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 10 May 2018

Today's Word - Isaiah 44:21

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:21

Remember these, O Jacob, And Israel, for you are My servant; I have formed you, you are My servant; O Israel, you will not be forgotten by Me!

யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே, இவைகளை நினை; நீ என் தாசன்; நான் உன்னை உருவாக்கினேன்; நீ என் தாசன்; இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை.

యాకోబూ, ఇశ్రాయేలూ; వీటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు నేను నిన్ను నిర్మించితిని ఇశ్రాయేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యున్నావు నేను నిన్ను మరచిపోజాలను.

Prayer:

Thank you Lord for using us and for the wonderful promise that we are not forgotten by you. With this encouragement, we step into this world to share your love. Be with us and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உமது அற்புதமான இந்த வாக்குத்தத்தத்திற்காக உமக்கு நன்றி. எங்களை பயன்படுத்துகிறீர். எங்களை நீர் மறப்பதில்லை. இந்த ஆறுதலின் வார்த்தையின் பலத்தினால், உமது அன்பை பகிரச்செல்கிறோம். நீரே உடனிருந்து நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 9 May 2018

Today's Word - Psalms 32:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:10

Many sorrows shall be to the wicked; But he who trusts in the Lord, mercy shall surround him.

துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகளுண்டு; கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்துகொள்ளும்.

భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యెహోవాయందు నమ్మికయుంచువానిని కృప ఆవ రించుచున్నది.

Prayer:

Our father, let us be one among those who trust in you and whom your mercy abounds. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்மை நம்பியிருப்போரில் நாங்களும் ஒருவராக இருக்கட்டும். உமது கிருபை எங்களை சூழ்ந்துகொள்ளட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 8 May 2018

Today's Word - Psalms 61:2

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 61:2

From the end of the earth I will cry to You, When my heart is overwhelmed; Lead me to the rock that is higher than I.

என் இருதயம் தொய்யும்போது பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; எனக்கு எட்டாத உயரமான கன்மலையில் என்னைக் கொண்டுபோய்விடும்.

నా ప్రాణము తల్లడిల్లగా భూదిగంతములనుండి నీకు మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నాను నేను ఎక్కలేనంతయెత్తయిన కొండపైకినన్ను ఎక్కిం చుము.

Prayer:

Yes Lord, we cry unto you from every end of the earth. Have mercy on us sinners. Cover us under your wings and keep us away from sin. In Jesus gracious name we pray. Amen.

ஆம் தேவா, உம்மை நோக்கி பூமியின் ஒவ்வொரு கடையாந்தரத்திலிருந்தும் கதறுகிறோம். பாவிகளாகிய எங்கள்மேல் கிருபையாயிரும். உம சேட்டைகள் மறைவில் வைத்து பாவ வழிகளுக்கு எங்களை விலக்கி காத்தருளும். கிருபை நிறைந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 7 May 2018

Today's Word - Jonah 2:9

THEOPHONY

Today's Word - Jonah 2:9

But I will sacrifice to You With the voice of thanksgiving; I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord.

நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடே உமக்குப் பலியிடுவேன்; நான் பண்ணின பொருத்தனையைச் செலுத்துவேன்; இரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றான்.

కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. యెహోవాయొద్దనే రక్షణ దొరకును అని ప్రార్థించెను.

Prayer:

Our father, we sacrifice the talents you've given us as thanks giving. Be pleased in our sacrifices. Lead us to your salvation. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் கொடுத்த தாலந்தை உமக்கே காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்கள் காணிக்கை உமக்கு முன்பாக பிரியமானதாய் காணப்படட்டும். உமது இரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 6 May 2018

Today's Word - Deuteronomy 1:31

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 1:31

and in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, as a man carries his son, in all the way that you went until you came to this place.

ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையைச் சுமந்துகொண்டு போவதுபோல, நீங்கள் இவ்விடத்திற்கு வருகிறவரைக்கும், நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சுமந்துகொண்டுவந்ததைக் கண்டீர்களே.

ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీకొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచ్చిన మార్గమంతటిలోను మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తికొనునట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఎత్తికొని వచ్చిన సంగతి మీరెరుగుదురని మీతో చెప్పితిని.

Prayer:

Our father, even before we were born you marked us and to this day you carry us all through. Thank you for being with us and continue to take charge over us. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, தாயின் கருவில் உருவாகுமுன்னே எங்களை தெரிந்துகொண்டீர். இந்நாள்வரை கண்மணிபோல காத்தீர். நீரே தொடர்ந்து ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 5 May 2018

Today's Word - John 15:8

THEOPHONY

Today's Word - John 15:8


By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.

நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள்.

మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును; ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు.

Prayer:

Our father, use us as instruments in your hand who glorify your name. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது கரத்தில், உமக்கு பிரியமான பாத்திரமாய், உமக்கு மகிமை சேர்க்கும் கருவியாய் எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 4 May 2018

Today's Word - 1 John 4:4

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:4

You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world.

பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்.

చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు.

Prayer:

Yes father, you are greater than the one who is in the world. If you are for us, who can shake us. Be with us and rule over us forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே உலகிலுள்ளவனிலும் பெரியவர். நீர் எங்களோடிருந்தால் எங்களை ஜெயிப்பவன் யார். நீரே என்றும் எங்களை ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 3 May 2018

Today's Word - 2 Chronicles 30:8

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 30:8

Now do not be stiff-necked, as your fathers were, but yield yourselves to the Lord; and enter His sanctuary, which He has sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of His wrath may turn away from you.

இப்போதும் உங்கள் பிதாக்களைப்போல உங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தாதேயுங்கள்; நீங்கள் கர்த்தருக்கு உடன்பட்டு, அவர் சதாகாலத்துக்கும் பரிசுத்தம்பண்ணின அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரைச் சேவியுங்கள்; அப்பொழுது அவருடைய உக்கிரமான கோபம் உங்களைவிட்டுத் திரும்பும்.

మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, ఆయన శాశ్వతముగా పరిశుద్ధ పరచిన ఆయన పరిశుద్ధమందిరములో ప్రవేశించి, మీ దేవుడైన యెహోవా మహోగ్రత మీ మీదినుండి తొలగి పోవునట్లు ఆయనను సేవించుడి.

Prayer:

Our father, change our hearts Oh God, that we may not make our necks stiff against you, but yield ourselves to you and be saved from your wrath. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கெதிராய், எங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தாதபடி எங்கள் இருதயங்களை பண்படுத்தும். உமது கோபாக்கினைக்கு தப்பித்துக்கொள்ளும்படியாய் உமக்கு உண்மையாய் ஜீவிக்க வரம்தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 2 May 2018

Today's Word - Mark 2:17

THEOPHONY

Today's Word - Mark 2:17

When Jesus heard it, He said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.

இயேசு அதை கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை; நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.

యేసు ఆ మాట వినిరోగులకే గాని ఆరోగ్యముగలవారికి వైద్యు డక్కరలేదు; నేను పాపులనే పిలువ వచ్చితినిగాని నీతి మంతులను పిలువరాలేదని వారితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord we are filled with a greater disease called sin,  We return to our sins as dog returns to its vomit. Have mercy on us sinners. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாய் தான் கக்கினத்திற்கு திரும்புவதுபோல நாங்களும் பாவத்துக்கு திரும்பினோம். பாவியாகிய எங்கள்மேல் கிருபையாயிரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 30 April 2018

Today's Word - Hebrews 1:12

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 1:12

Like a cloak You will fold them up, And they will be changed. But You are the same, And Your years will not fail.

ஒரு சால்வையைப்போல அவைகளைச் சுருட்டுவீர், அப்பொழுது மாறிப்போம்; நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர், உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

ఉత్తరీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వస్త్రమువలె మార్చబడును గాని నీవు ఏకరీతిగానే యున్నావు నీ సంవత్సరములు తరుగవు అని చెప్పుచున్నాడు.

Prayer:

You are an everlasting, unchanging God. You roll up things and make every thing new. Come soon Lord. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், நீரே நேற்றும், இன்றும், என்றும், மாறாதவராய் இருக்கிறீர். நீரே சகலத்தையும் மாற்றிப்போடும். உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை. நீர் விரைந்து வாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 29 April 2018

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Dear Lord, thank you for the promise Fear not and thank you for redeeming us and calling us by name. Help us to be yours every second. In Jesus name we pray. Amen.

அன்பான தகப்பனே, உமது உடன்படிக்கைக்காக நன்றி. பயப்படாதே என்று திடப்படுத்தி பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, ஒவ்வொரு வினாடியும் உமக்காக உம்முடையவனாக, உம்முடையவளாக,  வாழ உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 26 April 2018

Today's Word - 2 Peter 2:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 2:9

then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment,

கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்

భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్య ముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

Prayer:

You are the judge master. You keep the good out of temptations and punish the evil. Help us to serve you with holy reverence. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் இயேசு ராஜா, நீரே நியாயாதிபதியாயிருக்கிறீர். கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறீர். உம்மை உண்மையோடும் பரிசுத்தத்தோடும் சேவிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 25 April 2018

Today's Word - Romans 8:31

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:31


What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?

இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்?

ఇట్లుండగా ఏమందుము? దేవుడుreference మనపక్షముననుండగా మనకు విరోధియెవడు?

Prayer:

Yes Lord Jesus. If you are for us who can be against us. Be in our midst and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீர் எங்கள் பட்சத்திலிருந்தால் எங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்பவர் யாருமில்லை. நீரே எங்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 24 April 2018

Today's Word - Psalms 4:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 4:3

But know that the Lord has set apart for Himself him who is godly; The Lord will hear when I call to Him.

பக்தியுள்ளவனைக் கர்த்தர் தமக்காகத் தெரிந்துகொண்டாரென்று அறியுங்கள்; நான் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார்.

యెహోవా తన భక్తులను తనకు ఏర్పరచుకొనుచున్నాడని తెలిసికొనుడి.నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించును.

Prayer:

Thank you Jesus for setting us apart for yourself. Hear our cry and help your children during this time of trials and tribulation. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி இயேசுவே, எங்களை உமக்கென தெரிந்துகொண்டீர். எங்கள் கூப்பிடுதலுக்கு இறங்கும். இந்த வேதனையின் காலத்தில் எங்களோடிருந்து பெலப்படுத்தும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 23 April 2018

Today's Word - Ruth 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Ruth 2:12

The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge.

உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனைக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டளையிடுவாராக; இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின்கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான்.

యెహోవా నీవు చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచ్చును; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా రెక్కలక్రింద సురక్షితముగా నుండునట్లు నీవు వచ్చితివి; ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచ్చునని ఆమెకుత్తర మిచ్చెను.

Prayer:

Our father, our reward comes from you and through. Keep us under your wings forever. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் பலன் உம்மிடமிருந்து வருகிறது. உமது சேட்டையின் கீழ் நிரந்தர அடைக்கலம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 21 April 2018

Today's Word - Psalms 41:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 41:4

I said, Lord, be merciful to me; Heal my soul, for I have sinned against You.

கர்த்தாவே, என்மேல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தேன், என் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும் என்று நான் சொன்னேன்.

యెహోవా నీ దృష్టియెదుట నేను పాపము చేసి యున్నాను నన్ను కరుణింపుము నా ప్రాణమును స్వస్థపరచుము అని మనవి చేసియున్నాను.

Prayer:

Be merciful unto us Oh Lord. Heal our soul as we have sinned against you. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, எனங்கள்மேல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தோம், எங்கள் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 20 April 2018

Today's Word - Philippians 1:21

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 1:21

For to me, to live is Christ, and to die is gain.

கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்

నామట్టుకైతే బ్రదుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము.

Prayer:

Our father,  For to me, to live is Christ, and to die is gain, let this verse be the heartbeat of everyone who follows Jesus. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்னும் வசனம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனின் உயிர் மூச்சாய் மாறட்டும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 19 April 2018

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved .

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Help us Lord to stay strong in you, till the last breathe. In Jesus name we pray. Amen.

கடைசி மூச்சு மட்டும் உமக்காய் வாழ கிருபை தாரும், இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 18 April 2018

Today's Word - Jeremiah 31:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 31:3

The Lord has appeared of old to me, saying: Yes, I have loved you with an everlasting love; Therefore with loving kindness I have drawn you.

பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசனையானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன்

చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్ల నెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను.

Prayer:

Thank you Lord for loving us with your everlasting love and drawn us with your loving kindness. Keep us as the apple of thine eye. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உம் அநாதி சிநேகத்தால் என்னைச் சிநேகித்தீர்; உமது காருணியத்தால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீர், உமது கண்மணியைப்போல் எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 17 April 2018

Today's Word - Psalms 66:16

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 66:16

Come and hear, all you who fear God, And I will declare what He has done for my soul.

தேவனுக்குப் பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள்; அவர் என் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச் சொல்லுவேன்.

దేవునియందు భయభక్తులుగలవారలారా, మీరందరు వచ్చి ఆలకించుడి ఆయన నాకొరకు చేసిన కార్యములను నేను విని పించెదను.

Prayer:

Our father, as the world is full of false doctrine, make us instruments for your glory so that we will declare your goodness and glorify your name. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உலகம் முழுதும் கள்ள வார்த்தை நிரம்பியுள்ள இந்நேரத்தில், உம்மை மகிமைப்படுத்தும் கருவிகளாய் எங்களைப்பயன்படுத்தும். நீர் எங்கள் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச்சொல்ல எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 16 April 2018

Today's Word - Isaiah 46:4

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 46:4

Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.

உங்கள் முதிர்வயதுவரைக்கும் நான் அப்படிச் செய்வேன்; நரைவயதுமட்டும் நான் உங்களைத் தாங்குவேன்; நான் அப்படிச் செய்துவந்தேன்; இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன்.

ముదిమి వచ్చువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే తల వెండ్రుకలు నెరయువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే నేనే చేసియున్నాను చంకపెట్టుకొనువాడను నేనే నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే.

Prayer:

Our father, you created us in our mother's womb and carried us thus far. Be with us and lead us through till the last breath. Whatever we do, let it be according to thy will and be pleasing in your sight. In Jesus name we pray. Amen.


எங்கள் பரம தகப்பனே, நீர் எங்களை தாயின் கருவில் உருவாக்கிய நாள் முதல் இன்றுவரை காத்தீர். நீரே எங்களோடிருந்து, கடைசிமட்டும் கரம்பிடித்து வழிநடத்தும். எங்கள் கையின் கிரியைகளும், வாயின் வார்த்தைகளும், இருதயத்தின் சிந்தனையும், உம்முடைய சமூகத்தில் பிரியமானதாய் காணப்படுவதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 14 April 2018

Today's Word - Deuteronomy 31:8

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 31:8

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.

నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord, hold our hands, go before us, and lead us through. If you are with us we will not be moved. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் எங்கள் நேச கர்த்தரே. நீர் எம்மோடு இருந்தால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 13 April 2018

Today's Word - John 6:47

THEOPHONY

Today's Word - John 6:47

Most assuredly, I say to you, he who believes in Me has everlasting life.

என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

దేవుని యొద్దనుండి వచ్చినవాడు తప్ప మరి యెవడును తండ్రిని చూచియుండలేదు; ఈయనే తండ్రిని చూచి యున్న వాడు.

Prayer:

Lord Jesus, as we give room to many thoughts and get in to unbelief, strengthen our belief so that we will have everlasting life in you. Amen.

இயேசு ராஜா, எங்கள் இதயத்தில் பல காரியங்களுக்கு இடம்கொடுத்து அவநம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வருகிறோம். எங்கள் விசுவாசம் பலப்பட்டு உம்மில் நிலைக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony,org

Thursday, 12 April 2018

Today's Word - Isaiah 44:22

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you.

உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப்போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப்போலவும் அகற்றிவிட்டேன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்னை நான் மீட்டுக்கொண்டேன்.

మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ యతిక్రమములను మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి యున్నాను నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను, నాయొద్దకు మళ్లుకొనుము.

Prayer:

Thank you Lord for cleansing our sin. We return to you. Use us for your glory. In Jesus name we pray. Amen.

எம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்ததற்காக உமக்கே நன்றி இயேசு ராஜா. உம்மிடம் திரும்புகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 11 April 2018

Today's Word - Psalms 90:12

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 90:12

So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.

நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்குப் போதித்தருளும்.

మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము.

Prayer:

Transform us Lord, so that we live with a heart of wisdom and do not behave unwise. So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom. In Jesus name we pray. Amen.

அஞ்ஞானிகளை போல் பேசாமல் வாழாமல், நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்குப் போதித்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 10 April 2018

Today's Word - Jeremiah 31:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 31:3

The Lord has appeared of old to me, saying: "Yes, I have loved you with an everlasting love; Therefore with loving kindness I have drawn you.

பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசனையானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன்.

చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్ల నెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను.

Prayer:

Thank you Lord for leading us from the day of our birth till today. Draw me close to you and lead me forever. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நாங்கள் பிறந்தது முதல் இன்றுவரை காத்தீரே. அநாதி சிநேகத்தால் எங்களை சிநேகித்து, உம்முடைய காருணியத்தால் என்னை இன்றும் என்றும் நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 9 April 2018

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Thank you Lord for this wonderful covenant relationship. Let's be bonded in you today and forever. In Jesus name we pray. Amen

நன்றி தேவா, இந்த அற்புத உடன்படிக்கைக்காக உறவுக்காக. நாங்கள் இன்றும் என்றும் உம்மிலே நிலைத்து தரிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 8 April 2018

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Our father, thank you for this wonderful promise. We fear not. Be with us and with your strength, we will go around the world and share your love. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கே நன்றி. உம்முடைய இந்த வார்த்தையினால், அதன் பெலத்தினால், நாங்கள் உலகம் முழுதும் உம்மை அறிவிக்கும் பணியில் துணிந்து செல்வோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 7 April 2018

Today's Word - 1 Timothy 6:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:10

For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.

பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ఎందుకనగా ధనాపేక్షసమస్తమైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసమునుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.

Prayer:

Dear Lord, we have been bought by your blood on the cross. But many of today are selling ourselves for money, jewellery, name, fame and pride. We are not only piercing ourselves, but piercing you again and again. Forgive us. Transform us, so that we may be sold out for you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது திருக்குமாரனின் ரத்தத்தினால் நீர் எங்களை பெற்றீர். நாங்களோ, பணத்துக்கும், நகைக்கும், பேருக்கும், புகழுக்கும், பெருமைக்கும், பொறாமைக்கும் எங்களை விற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். எங்களை நாங்களே உருவ குத்திக்கொள்வதுமல்லாமல், உம்மையும் தொடர்ந்து குத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். மன்னியும். மனமாறுதல் தாரும். உமக்காய் யாவற்றையும் இழக்கவும், உமக்காக விலைபோனவர்களாய் வாழ கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 6 April 2018

Today's Word - Isaiah 49:16

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 49:16

See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.

இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது.

చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

Prayer:

Thank you Lord for the promise of inscribing us in your hands. Though we are not worthy because of your grace, you guard us. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது இரக்கத்தால், கிருபையால் எங்களை உமது உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறீர். நன்றி தகப்பனே. காத்துக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 5 April 2018

Today's Word - 1 John 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:16

And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.

தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்; அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார்.

మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడుreference ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడుreference వానియందు నిలిచియున్నాడు.

Prayer:

Father God, we love you. Abide in us and use. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள்மேல் அன்பாயிரும். விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தும். உம்மில் நிலைக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 4 April 2018

Today's Word - Jeremiah 33:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 33:3

Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.

என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்.

నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును.

Prayer:

Our father, hear our prayers and show us the path you have decided for us. Hold our hand and lead us so that we wouldn't turn to any side away from you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, எங்கள் ஜெபம் கேளும். எங்களுக்காக நீர் முன்குறித்த பாதையில் நடக்கும்படி எங்கள் கரம்பிடித்து வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 3 April 2018

Today's Word - Psalms 119:25

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:25

My soul clings to the dust; Revive me according to Your word.

என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது; உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும்.
 

నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకొనుచున్నది నీ వాక్యముచేత నన్ను బ్రదికింపుము.

Prayer:

Lord we cleave unto you. Revive us hearts and fill that with your words, so that we would boldly go out and proclaim the gospel to every living being. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், உம்மையே பற்றிக்கொள்கிறோம். எங்கள் உள்ளங்களில் எழுப்புதல் தாரும். உமது வசனத்தால் நிறைத்தருளும். உலகெங்கும் உம்முடைய சுவிசேஷத்தை உயிருள்ள யாவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க எங்களை திடப்படுத்தி, அனுப்பும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 2 April 2018

Todays' Word - Luke 3:6

THEOPHONY

Todays' Word - Luke 3:6

And all flesh shall see the salvation of God.

அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கித்தான்.

సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

Prayer:

Our father, you gave your son for our sins and redeemed us. Let's repent and turn from evil ways, look unto you and live our lives. In Jesus adorable name we pray. Amen.

எங்கள் இயேசு நாதா, எங்களை விடுவிக்க பலியானீர். மனம்திரும்பி உம்மண்டை வருகிறோம். என்றும் உம்மில் நிலைக்க உனக்கு சாட்சியாய் வாழ உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 31 March 2018

Today's Word - 1 Corinthians 15:55

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 15:55

"O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?"

மரணமே! உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே! உன் ஜெயம் எங்கே?

ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ?

Prayer:

Our Jesus, death could not defeat you. Grave couldn't hold you. You conquered master. Thank you for paying your blood to purchase us. Cleanse us and use us. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் இயேசுவே, மரணத்தை ஜெயித்தீர். ஒரு கல்லறையும் உம்மை கட்டுப்படுத்தவில்லை. உம்முடைய ரத்தத்தால் எங்களை மீட்டீர். நன்றி அய்யா. எங்களை சுத்தப்படுத்தி சுத்திகரியும். பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 30 March 2018

Today's Word - 1 Corinthians 15:3

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 15:3

For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures,

நான் அடைந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,

నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని. అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను,

Prayer:

Dear Jesus, you died for our sins, and took our shame. Create in us a clean heart Lord, so that we would be like you. In Jesus name we pray. Amen.

அன்பு இயேசு ராஜா, எங்கள் பாவங்களுக்காய் நீர் மரித்தீரே. எங்கள் அக்கிரமங்களை, வெட்கத்தை நீர் சுமந்தீர். சுத்த இருதயம் எம்மில் தாரும். உம்மைப்போல் வாழ உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 29 March 2018

Today's Word - 1 John 1:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 1:7

But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.

அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுபோல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி, நம்மைச் சுத்திகரிக்கும்.

అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచినయెడల. మనము అన్యోన్యసహవాసము గలవారమై యుందుము; అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును.

Prayer:

Our father, transform us like you, so that we would walk with you, follow your footprints and live in unity with one another. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் இருதயத்தை புதுப்பியும் ஆண்டவரே. உம்மைபின்பற்றி, உம்மோடுகூட நடந்து பிறரோடு ஐக்கியமாய் வாழ கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 28 March 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 4:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 4:14

For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus.

இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தாரென்று விசுவாசிக்கிறோமே; அப்படியே இயேசுவுக்குள் நித்திரையடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடேகூடக் கொண்டுவருவார்.

యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును.

Prayer:

Yes Lord, we believe as you rose again, and you will bring the saints along with you as a king and this time for judgements. Forgive us sinners. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீர் சீக்கிரம் வருகிறீர். நீர் எழும்பினதுபோல உம்மில் மரித்த பரிசுத்தவான்களும் உம்மோடேகூட அழைத்து வருகிறீர். எங்களை மன்னியும். உமது நியாயத்தீர்ப்பிலே நாங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாகாதபடி எங்களை விலக்கியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 27 March 2018

Today's Word - Isaiah 53:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 53:6

All we like sheep have gone astray; We have turned, every one, to his own way; And the Lord has laid on Him the iniquity of us all.

நாமெல்லாரும் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம்; கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.

మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.

Prayer:

Our father, we have decided our own ways and gone away from you. Forgive us Lord, as we return to you. Forgive us. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம், உம்மைவிட்டு விலகி ஓடினோம். எங்களை தயவாய் மன்னியும். உம்மிடம் மீண்டும் வருகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 26 March 2018

Today's Word - John 3:3

THEOPHONY

Today's Word - John 3:3

Jesus answered and said to him, "Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.

இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணமாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

అందుకు యేసు అతనితోఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.

Prayer:

Transform our hearts our father, so that we may born new in you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்களை உமது கைகளால் வனைந்து புதிய சிருஷ்டியாய் மாற்றும் எங்கள் தேவா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 25 March 2018

Today's Word - 1 Timothy 1:15

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 1:15

This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.

பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது; அவர்களில் பிரதான பாவி நான்.

పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మైనదియునై యున్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను.

Prayer:

Lord you came to this world to save us, but we have been nailing you everyday by committing more sin. We behave like Chief of sinners. Forgive us and use us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் எங்களை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க நீர் இவ்வுலகில் வந்தீர். நாங்களோ பாவிகளில் பிரதான பாவியாய் வாழ்ந்து, உம்மை அனுதினம் சிலுவையில் அறைந்துகொண்டிருக்கிறோம். எங்களை மன்னித்து எடுத்து பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 23 March 2018

Today's Word - 1 Peter 5:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:7

casting all your care upon Him, for He cares for you.

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.

ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి.

Prayer:

Our father, we cast our care upon you, as you care for us. Let our prayers be pleasing in your site. You take care of things. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, எங்கள் கவலைகளையெல்லாம் உம்மேல் வைக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் உமது சமூகத்தில் உமக்கு பிரயமானதாக காணப்படட்டும். நீரே எங்களை விசாரியும். நீதி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 22 March 2018

Today's Word - John 14:18

THEOPHONY

Today's Word - John 14:18

I will not leave you orphans; I will come to you.

நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன்.

మిమ్మును అనాథ లనుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడును చూడదు;

Prayer:

Our father, we are like children who have gone away from you. Forgive us and hold our hands, that we may not go away again. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, தகப்பனை விட்டோடிய கேட்ட குமாரனைப்போல் அலைந்து திரிகிறோம். நீரே எங்கள் கரம் பிடித்து நடத்தும். எங்கள் கரங்களை இறுகப்பற்றிக்கொள்ளும். விடாதிரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 21 March 2018

Today's Word - Deuteronomy 33:27

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 33:27

The eternal God is your refuge, And underneath are the everlasting arms; He will thrust out the enemy from before you, And will say, 'Destroy!'

அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம்; அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்; அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களைத் துரத்தி, அவர்களை அழித்துப்போடு என்று கட்டளையிடுவார். 


నీకు నివాసస్థలము నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టి నశింపజేయుమనెను.

Prayer:

Lord Jesus, you are our everything. Under your hands we come, thrust our enemies and destroy them and let your children worship you in peace. In Jesus name we pray. Amen.

இயேசு ராஜா, நீரே எங்கள் எல்லாமாயிரும். உமது நித்திய புயங்கள் எங்களுக்கு ஆதாரம். எங்கள் சத்துருக்களைத் துரத்தி, அவர்களை அழித்துப்போடும். உம்மை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் ஆராதிக்க உமது பிள்ளைகளுக்கு நீர் இரங்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 20 March 2018

Today's Word - Ezekiel 18:32

THEOPHONY

Today's Word - Ezekiel 18:32

For I have no pleasure in the death of one who dies," says the Lord God. "Therefore turn and live!"

மனந்திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள்; சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறதில்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

మరణమునొందువాడు మరణము నొందుటనుబట్టి నేను సంతోషించువాడను కాను. కావున మీరు మనస్సుత్రిప్పుకొనుడి అప్పుడు మీరు బ్రదుకుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

Prayer:

Forgive us our father. We have been sinning against you for long. Today your word is so clear. Repent. We return unto you Lord. Forgive our sins. Use us according to your plan and purpose. In Jesus name we pray. Amen.

மன்னியும் எங்கள் தகப்பனே, தொடர்ந்து பாவம் செய்து வந்தோம். ஆனாலும், இன்று உம்முடைய தெளிவான வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை மன்னியும். உமது சித்தம் செய்ய எங்களைப்பயன்படுத்தும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 19 March 2018

Today's Word - Isaiah 54:7

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:7

For a mere moment I have forsaken you, But with great mercies I will gather you.

இமைப்பொழுது உன்னைக் கைவிட்டேன்; ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால், உன்னைச் சேர்த்துக்கொள்வேன்.

నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించితిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను

Prayer:

Forsake us not our father. Without you we cannot live a moment. Forgive our sins. Keep us as the apple of your eyes and save us. In Jesus name we pray. Amen.

கைவிடாதிரும் நாதா. மன்னியும் எங்கள் பாவங்களை. உம் கண்மணி போல் எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 17 March 2018

Today's Word - Mark 1:8

THEOPHONY

Today's Word - Mark 1:8

I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit.

நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன்; அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான்.

నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చితిని గాని ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చునని చెప్పి ప్రకటించుచుండెను.

Prayer:

Our father, we pray that you will anoint every single one who believes in your name, that they go out into this world and preach the gospel boldly and millions of souls would be added to your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, ஜெபத்தோடுகூட உம்மிடம் வருகிறோம். ஒவ்வொரு விசுவாசியின்மேலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றும். துணிவோடு உமது வார்த்தையை உலகமெங்கும் பறைசாற்ற, உமது ராஜ்ஜியம் இவ்வுலகில் விரிவாக்கப்பட. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 16 March 2018

Today's Word - Acts 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Acts 1:9

Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight.

இவைகளை அவர் சொன்னபின்பு, அவர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்; அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது.

ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.

Prayer:

Come soon Lord, for the atrocities on earth is increasing. Your children are being persecuted on the other hand false doctrine is on the rise. Please come soon and establish your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

விரைந்து வாரும் இயேசு நாதா. பாவம் பெருகிப்போயிற்று. உமது பிள்ளைகள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பொய்யான சுவிசேஷம் பிரசிங்ககப்படுகிறது. நீர் விரைந்து வாரும். உமது நித்திய ராஜ்ஜியம் நிறுவும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 15 March 2018

Today's Word - Joshua 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 1:9

Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go."

நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார்.

నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

Prayer:

Dear Lord, as we are in troubled times, help us not to be afraid, but to be strong and of good courage. As you are with us, we are more than conquerors and we have the victory. In Jesus mighty name we pray. Amen.

எங்கள் ஆண்டவா, கஷ்டத்தின் காலத்தில் நாங்கள் இருந்தபோதும், திகையாமல், கலங்காமல், உமது பெலத்தில் நிலைத்திருக்க உதவி செய்யும். நீர் எங்களோடிருந்தால் எந்த மதிலையும் தாண்டுவோம். எந்த கோட்டையம் குறுக்கே நிற்பதில்லை. நீரே பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 14 March 2018

Today's Word - 2 Corinthians 6:14

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 6:14

Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?

அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக; நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது?

ప్రభువును లేపెను; మనలను కూడ తన శక్తివలన లేపును.

Prayer:

Our father, help us to live a conditioned life as per your word and not a compromising life. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாமல், வேதத்தின்படி வாழும் கலப்படமற்ற உண்மை கிறிஸ்துவனாய் வாழ, எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 13 March 2018

Today's Word - 1 John 2:15

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 2:15

Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.

உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை.

ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్నవాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు.

Prayer:

Help us Lord, that we put not our trust and love in worldly things, but to love you and be saved. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் சிந்தை மாற்றும் தகப்பனே. உலகத்தையும் அதின் இச்சைகளையும் வெறுத்து, உம்மை சார்ந்துகொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேழும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 12 March 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 5:21

Test all things; hold fast what is good.

எல்லாவற்றையும் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.

సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి.

Prayer:

Our father, pour on us and our children, the spirit of discernment so that we test all things in the light of your word and stick to what is good according to you.

அப்பா பிதாவே, சகலத்தையும் உமது வசனத்தின் அடிப்படையில் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளும்படியாய், எங்கள்மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள்மேலும், பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 11 March 2018

Today's Word - Colossians 1:10

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 1:10

For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to
pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of
His will in all wisdom and spiritual understanding; 10 that you may
walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every
good work and increasing in the knowledge of God;

தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப்
பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும், சந்தோஷத்தோடே
கூடிய எல்லாப்பொறுமையும் நீடியசாந்தமும் உண்டாவதற்கு, மகிமையான அவருடைய
வல்லமையின்படி, எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக
வேண்டுதல்செய்கிறோம்.

ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై, ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు,
దేవుని విషయమైన జ్ఞాన మందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును
సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన
పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనుపరచునట్లు ఆయన మహిమ శక్తినిబట్టి
సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలెననియు,

Prayer:

Grant us your mercy Lord, to be filled with the knowledge of Your will
in all wisdom and spiritual understanding, that we may walk worthy of
the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and
increasing in the knowledge of God, strengthened with all might,
according to Your glorious power, for all patience and long suffering
with joy. In Jesus precious name we pray. Amen.

சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில்
விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய்
நடந்துகொள்ளவும், சந்தோஷத்தோடே கூடிய எல்லாப்பொறுமையும் நீடியசாந்தமும்
உண்டாவதற்கு, மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி, எல்லா வல்லமையாலும்
பலப்படுத்தப்படவும், எங்களுக்கு இறங்கும் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

--

"Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and
from the seven spirits who are before his throne,"

Co-Worker in Christ's Vineyard
Justin Solomon

*Radio <http://theophonyfm.com> Genl. Info <http://theophony.com>*

Saturday, 10 March 2018

Today's Word - John 11:26

THEOPHONY

Today's Word - John 11:26

And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?"

உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.

బ్రదికి నాయందు విశ్వాస ముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగెను.

Prayer:

Our father, help us to get rid of this unbelief, as we look up to you, fill us, anoint us and use as vessels of your will. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எங்களை கழுவியருளும். உம்மை நோக்கி எங்கள் கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியால் எங்களை நிரப்பி, உமக்கு பிரியமான பாத்திரமாய் ஜீவிக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 9 March 2018

Today's Word - Psalms 47:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 47:6

Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our King, sing praises!

தேவனைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்; நம்முடைய ராஜாவைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.

దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి.

Prayer:

Our father, fill our hearts with praise and our tongues with songs that we may worship and adore you with reverence. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

 அப்பா பிதாவே, எங்கள் இருதயத்தை துதியினாலும், எங்கள் நாவுகளை பாடல்களாலும் நிரப்பும். உம்மை ஆவியோடும், உண்மையோடும் தொழுக்கொள்ள. இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 8 March 2018

Today's Word - Proverbs 3:10

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 3:10

So your barns will be filled with plenty, And your vats will overflow with new wine.

அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும்.

అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

Prayer:

Thank you father. Though we are not worthy for such a great blessing and honor, because of your grace and mercy we receive it. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நாங்கள் துர்பாக்யமுள்ளவராய் இருந்தபோதிலும், நீரே உமது  பரம இரக்கத்தால் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிறீர். உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 7 March 2018

Today's Word - Genesis 15:1

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 15:1

After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward."

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர்: ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே; நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

ఇవి జరిగినతరువాత యెహోవా వాక్యము అబ్రామునకు దర్శనమందు వచ్చి అబ్రామా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పెను.

Prayer:

Our father, we thank you for this word of encouragement today. We pray that those who are gripped by fear for whatsoever reason, this word would comfort them and fill them with your presence. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்முடைய வாக்குத்தத்துக்காக நன்றி. எந்த ஒரு காரணத்தினாலோ கலங்கித்தவிக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வசனம் ஆறுதலாய் உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாய் அவர்களை தேற்றட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மனதுருக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 6 March 2018

Today's Word - Psalms 128:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 128:1

Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.

கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ, அவன் பாக்கியவான்.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలయందు నడుచువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

As your word says, "Fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction" and in today's word again it stresses that those who fear the Lord are blessed. But in today's world, grace teachings are wiping this fear away. Lord bless our youngsters, pour out your spirit on them so that they stand up for you and glorify your name. In Jesus precious name we pray. Amen.

தேவனே, நீதிமொழிகள் 1:7ல் "கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்." என்று வாசிக்கிறோம். இன்றைய வார்த்தையிலும் உமக்கு பயப்படுவோர் பாக்கியவான்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆனாலும் தேவபயத்தை முக்கியப்படுத்தாமல் வாலிபர்களை தவறாக நடத்தும் உபதேசங்கள் பல உண்டு. நீரே எங்கள் வாலிபர்களை சந்தியும். உமது பரிசுத்த ஆவியால் அவர்களை அபிஷேகித்து உம்மில் அவர்கள் நிலைநிற்கச்செய்யும். இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 5 March 2018

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved.

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Our father, in this world, filled with trials and tribulations, enable us to endure till the end and glorify your name. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பாடும் சஞ்சலமும் நிறைந்த இவ்வுலகில், உமக்காக நிலைத்து நிற்க, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த, எங்களை எழுப்பியருளும்.  இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறபெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 4 March 2018

Today's Word - Romans 8:28

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:28

And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.

அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.

Prayer:

Our father, transform our hearts so that we will return from worldly ways, love you and live according to Your purpose. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் உள்ளத்தை மாற்றும். உலக வழிகளைவிட்டு விலகி, உம்மில் அன்புகூர, உம்மால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நிலைத்து நிற்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 2 March 2018

Today's World - Luke 3:6

THEOPHONY

Today's World - Luke 3:6

And all flesh shall see the salvation of God.

அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கித்தான்.

సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

Prayer:

Our father, pour out your spirit and bring forth a great revival that the world has ever seen. Let every knee bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது பரிசுத்த ஆவியை எங்கள்மேல் ஊற்றும். இதுவரை உலகம் கண்டிராத ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தாரும். முழங்கால் யாவும் உமக்கு முன்பாக முடங்கட்டும். நாவு யாவும் நீரே, நீர் ஒருவரே தேவன் என்று அறிக்கை செய்யட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 1 March 2018

Today's Word - Haggai 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Haggai 2:19

Is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not yielded fruit. But from this day I will bless you.

களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதைத்தானியம் உண்டோ? திராட்சச்செடியும் அத்திமரமும் மாதளஞ்செடியும் ஒலிவமரமும் கனிகொடுக்கவில்லையே, நான் இன்றுமுதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான்.

కొట్లలో ధాన్యమున్నదా? ద్రాక్షచెట్లయినను అంజూరపుచెట్లయినను దానిమ్మచెట్లయి నను ఒలీవచెట్లయినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మును ఆశీర్వదించెదను.

Prayer:

Yes Lord. You are the one who can be trusted anytime at all ages. There's lack of your true word today. Fill our lips and heart with your word that we may go into this world and share your love to those who are in need. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே என்றும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரர். வாக்கு மாறாதவர். உம்முடைய வார்த்தைக்கு பஞ்சம் உண்டாகி இருப்பதை நீர் அறிவீர். எங்கள் நாவையும், இருதயத்தையும்  உம்முடைய வார்த்தையால்  நிரப்பும். உம்முடைய பெலத்தினால் இவ்வுலகிற்கு, உமது அன்பை பகிர்ந்தளிக்கும்படியாய், எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 28 February 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 4:7

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 4:7

For God did not call us to uncleanness, but in holiness.

தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார்.

పరిశుద్ధు లగుటకే దేవుడుreference మనలను పిలిచెనుగాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువలేదు.

Prayer:

Our father, help us to truly understand this verse and live a holy life which is pleasing to you. Help us to stay true to our calling. In Jesus holy name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, இந்த வசனத்தை உண்மையாய் புரிந்துகொள்ள,உமக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உம்முடைய அழைப்பிலே பரிசுத்தமாய் நிலைத்திருக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். 

www.theophony.org

Tuesday, 27 February 2018

Today's Word - Isaiah 43:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:11

I, even I, am the Lord, And besides Me there is no savior.

நான், நானே கர்த்தர்; என்னையல்லாமல் ரட்சகர் இல்லை. 


నేను నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్ష కుడు లేడు.

Prayer:

You are our everything Lord. There's no one else like you. Thank you. Be with us and lead us forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எல்லாம், நீரே எல்லாம் இயேசுவே. இன்று மட்டுமல்ல, என்றென்றும் நீரே எங்கள் எல்லாமாயிருந்து வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 26 February 2018

Today's Word - Philippians 4:19

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 4:19

And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.

என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.

తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.

Prayer:

Our father, though we did not realize with all our heart, it's you who have been supplying all our needs, not because of who we are, but because of your riches in glory. Thank you. Lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும் உமது சுத்த கிருபையே. நாங்கள் உணராதிருந்தபோதும், உண்மை அதுவே. நீரே என்றும், உமது சித்தத்தின்படி வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 23 February 2018

Today's Word - Hosea 12:6

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 12:6

So you, by the help of your God, return; Observe mercy and justice, And wait on your God continually.

இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு; தயவையும் நியாயத்தையும் கைக்கொண்டு, இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு.

కాబట్టి నీవు నీ దేవునితట్టు తిరుగ వలెను; కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఎడ తెగక నీ దేవునియందు నమ్మిక నుంచుము.

Prayer:

Our father, we return unto you. It's purely because of your mercy and justice we survive. As we wait on you continually, minister to us your Word and in it's light make us stand. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்மிடம் திரும்பி வருகிறோம். உம்மிடத்தில் தயவும், நியாயமும் உண்டே. இடைவிடாமல் உம்மைமட்டுமே நம்பி வாழ எங்களில் சுத்த இருதயம் சிருஷ்டியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 22 February 2018

Today's Word - 1 Corinthians 3:9

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 3:9

For we are God's fellow workers; you are God's field, you are God's building.

நாங்கள் தேவனுக்கு உடன்வேலையாட்களாயிருக்கிறோம்; நீங்கள் தேவனுடைய பண்ணையும், தேவனுடைய மாளிகையுமாயிருக்கிறீர்கள்.

మేము దేవుని జతపనివారమై యున్నాము; మీరు దేవుని వ్యవసాయమును దేవుని గృహమునై యున్నారు.

Prayer:

Lord we pray this day, give this thought in the heart of everyone working in your kingdom. Grant a humble heart so that everyone considers the other as fellow worker, working in your kingdom building. Forgive those who are abusive and arrogant. In Jesus we pray. Amen.

தேவனே நாங்கள் உமது பண்ணையும், மாளிகையுமாயிருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும், ஊழியக்காரியும் உணர்ந்து சக ஊழியர்களையும், பெரியவர்களையும் மதித்து உமது ராஜ்ஜியத்தின் கட்டுமான பணியில் உடன் வேலை செய்யும் பக்குவம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 21 February 2018

Today's Word - 2 Samuel 22:4

THEOPHONY

Today's Word - 2 Samuel 22:4

I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

ஸ்துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிக்கப்படுவேன்.

కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱ పెట్టితిని నా శత్రువుల చేతిలోనుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను.

Prayer:

Lord, you are worthy to be praised, We call upon you, save us from our enemies both secular and spiritual. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், நீரே துதிக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர். உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். நீரே எங்களை உலகப்பிரகாரமான மற்றும் ஆவிக்குரிய எதிரிகளிடமிருந்து எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 20 February 2018

Today's Word - Isaiah 62:3

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 62:3

You shall also be a crown of glory In the hand of the Lord, And a royal diadem
In the hand of your God.

நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும், உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜமுடியுமாயிருப்பாய்.

నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ మకుటముగాను ఉందువు.

Prayer:

Thank you Lord, for you lifted us from the miry clay and you have given is the opportunity of being a crown of glory and royal diadem in your hand. Make us to live worthily to this honor. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து உமது கையில் அலங்காரமான கிரீடமும், உமது கரத்தில் ராஜமுடியுமாய் மாற்றினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்றும் அப்பிடியே நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 19 February 2018

Today's Word - Micah 7:18

THEOPHONY

Today's Word - Micah 7:18

Who is a God like You, Pardoning iniquity And passing over the transgression of the remnant of His heritage?

தமது சுதந்தரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தைப் பொறுத்து, மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் கிருபைசெய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்றென்றைக்கும் கோபம் வையார்.

తన స్వాస్థ్య ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడ వైన నీతోసముడైన దేవుడుreferenceన్నాడా? ఆయన కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు.

Prayer:

Dear Lord, you gave your only son to take punishment on our behalf, to show the love you have for us. There's none like you. Be not angry on us, but bring us back in to your fold and lead us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்களை தேவனே உம் இரக்கம் பெரியது. எங்கள் பாவங்களுக்காக உமது குமாரனை பலியாக கொடுத்தீர். உம்மைப்போல யாருண்டு. எங்கள் மீறுதல்களை மன்னியும். உமது கோபம் எங்கள்மேல் பற்றி எரியாதிருப்பதாக. நீரே என்றும் எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 17 February 2018

Today's Word - Joel 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:12

"Now, therefore," says the Lord, "Turn to Me with all your heart, With fasting, with weeping, and with mourning."

ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసముండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకముగా తిరిగి నాయొద్దకు రండి. ఇదే యెహోవా వాక్కు

Prayer:

Dear Lord, repentance is a main subject many of our churches forgot to preach. Thank you Lord for reminding us today by this word. We turn to you with all our heart, with fasting, weeping and mourning. Please accept our prayers and transform us to be the people whom you want to be. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, மனம் திரும்புதலைக்குறித்து பல திருச்சபைகள் பிரசங்கிக்க மறந்தபோதும், இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு இடைபடுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உபவாசத்தோடும், அழுகையோடும், புலம்பலோடும், எங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 16 February 2018

Today's Word - Psalms 51:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 51:10

Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.

தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.

దేవా, నాయందు శుద్ధహృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతన ముగా పుట్టించుము.

Prayer:

Our father, create a clean heart in us, so that our spirit is renewed in you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, சுத்த இருதயத்தை எங்களில் சிருஷ்டியும், உமக்குள் நாங்கள் என்றும் புதிப்பிக்கப்பட்டிருக்க. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org